Ελεύθερη κυκλοφορία : Βουλγαρία

Πληροφορίες σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από, προς και ανάμεσα στα νέα κράτη μέλη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Στις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο επιτρέπει στους υπηκόους μιας χώρας του ΕΟΧ να εργαστούν σε άλλη χώρα του ΕΟΧ υπό τους ιδίους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους πολίτες του εν λόγω κράτους μέλους.

Επιλέγοντας μια χώρα από τον παρακάτω κατάλογο, θα διαπιστώσετε ποιοι κανόνες ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα για άτομα που αναζητούν εργασία και κατάγονται από άλλο κράτος μέλος.