Ζητήστε βοήθεια για το τμήμα αυτό

Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Ονομασία διασυνοριακής σύμπραξης
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Δικτυακός τόπος
http://www.eures-sllrp.eu
Περιφέρειες που καλύπτονται

Σάαρλαντ (DE), Λορραίνη (FR), Λουξεμβούργο (LU), Rheinland-Pfalz (DE)

Σύντομη περιγραφή
Με περισσότερους από 118.000 καθημερινώς μετακινούμενους για εργασία [εργαζόμενοι οι οποίοι διανύουν καθημερινά σημαντικές αποστάσεις προκειμένου να μεταβούν από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας τους και αντιστρόφως], η περιοχή Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz (Σάαρλαντ-Λορραίνη-Λουξεμβούργο-Ρηνανία-Παλατινάτο) αποτελεί τη συνοριακή περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό διασυνοριακών εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εταιρική σχέση Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί πλέον έργο-μοντέλο για πολλές άλλες δράσεις (πάνω από 50 διασυνοριακά έργα ανά ετήσιο προϋπολογισμό EURES).
Οι τρεις στόχοι της είναι:
1. Πληροφόρηση του κοινού για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις τέσσερις περιοχές εταίρους
2. Προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας στις συνοριακές περιοχές, και ιδίως βελτίωση των δυνατοτήτων εύρεσης εργασίας
3. Προαγωγή της κινητικότητας και του διασυνοριακού κοινωνικού διαλόγου μέσω της ανάπτυξης μιας μακρόπνοης συντονισμένης πολιτικής για την αγορά εργασίας.
Εταίροι
 • MinisteriumfürArbeit, Familie, Prävention, SozialesundSportdesSaarlandes(Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Πρόληψης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Αθλητισμού του κρατιδίου του Σάαρλαντ)
 • Conseil Régional de Lorraine (France) (Περιφερειακό Συμβούλιο Λορραίνης, Γαλλία)
 • Ministère du Travail et de l´Emploi, Luxembourg (Υπουργείο Απασχόλησης και Εργασίας του Λουξεμβούργου)
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  des Landes Rheinland-Pfalz (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας, Υγείας και Δημογραφίας του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου)
 • RegionaldirektionRheinland-Pfalz-SaarlandderBundesagenturfürArbeit (Περιφερειακή Διεύθυνση Ρηνανίας-Παλατινάτου-Σάαρλαντ της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης της Γερμανίας)
 • Pôle emploi Lorraine (Υπηρεσία Απασχόλησης της Λορραίνης)
 • Direction Générale de Pôle emploi (Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Απασχόλησης)
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (Υπηρεσία Απασχόλησης Λουξεμβούργου)
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (Διαπεριφερειακό συνδικαλιστικό συμβούλιο Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz)
 • VSU - Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (Ένωση Βιομηχανικών Συνομοσπονδιών Σάαρλαντ)
 • LVU - Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (Ένωση Βιομηχανικών Συνομοσπονδιών Ρηνανίας-Παλατινάτου)
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France (Σύνδεσμος Γάλλων Βιομηχάνων – Παράρτημα Μοζέλα)
 • FEDIL – Fédération des Industriels Luxembourgeois (Ομοσπονδία Βιομηχάνων Λουξεμβούργου)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (Κεντρική υπηρεσία εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό και ειδικευμένου προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συντονιστής
Frédéric  Chomard
Διεύθυνση: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Τηλέφωνο: +49 681 954 1327
Fax: +49 681 954 13 23
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: frederic.chomard@eures-sllrp.eu