Hjælp

Eures i grænseområder

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Det grænseoverskridende partnerskabs navn
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Netsted
http://www.eures-triregio.eu/
Omfattede regioner
EURES-TriRegio omfatter i Polen underregionen Jeleniogórsko-Wałbrzyski i provinsen Dolnośląskie, i Den Tjekkiske Republik distrikterne Ustí nad Labem, Karlovy Vary og Liberec og i Tyskland forvaltningsdistrikterne Chemnitz og Dresden i delstaten Sachsen.
Kort beskrivelse
Projektorganisation/projektdeltagere:

Arbejdsmarkedspartnerskabet EURES-TriRegio består af arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og omfatter dele af Sachsen, Bøhmen og Nedre Schlesien.

Projektorganisationen er regionalafdelingen i Sachsen af det tyske fagforeningsforbund (DGB). Projektpartnerne er regionalafdelingen i Sachsen af det tyske arbejdsdirektorat (BA), den nedreschlesiske arbejdsformidling samt arbejdsformidlingerne i Ústí nad Labem, Liberec og Sokolov, regionsrådet for NSZZ (den uafhængige, selvstyrende fagforening „Solidarność“) i Jelenia Góra, den bøhmisk-moraviske konføderation af fagforeninger (ČMKOS), arbejdsgiverforeningen for det vestlige Polen (FPPZ), distriktshandelskammeret i Liberec og det regionale handelskammer i Chebsko, ministerierne for beskæftigelse og sociale anliggender i Den Tjekkiske Republik og i Republikken Polen samt centralkontoret for arbejdsformidling (ZAV) under det tyske arbejdsdirektorat.

Projektets løbetid:

Det grænseoverskridende partnerskab EURES–TriRegio er blevet forberedt af partnerne siden Polens og Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union i 2004 og er blevet konstitueret med undertegnelsen af rammeaftalen i oktober 2007. Projektet løber indtil den 31.5.2009. Fra den 1.6.2010 begynder den kommende treårige støtteperiode.

Opgave/målsætning og gennemførelse

Det grænseoverskridende partnerskab EURES–TriRegio ser integrationen af arbejds- og uddannelsesmarkederne i trekantsregionen som sin væsentlige opgave. Det langsigtede mål er at fremme udviklingen af et fælles arbejdsmarked og samtidig overholde de eksisterende arbejdsstandarder og sociale standarder i det enkelte land.

Aktiviteterne har først og fremmest fokus på at give oplysninger, yde rådgivning og formidling såvel som at sikre en bred offentlig adgang til oplysninger om arbejds- og levevilkår og udvikle udvekslingen af oplysninger om ledige stillinger på tværs af grænserne. Partnerorganisationernes supplerende foranstaltninger sigter mod at øge gennemsigtigheden på det regionale arbejdsmarked. Workshopper og ekspertfora skal fremme den fælles forståelse og afdækning af, hvor der er behov for en indsats, og understøtte partnerorganisationernes udarbejdelse af effektive projekter, som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov.

En af de største hindringer for arbejdstagernes mobilitet i grænseområdet er den begrænsede frie bevægelighed for polske og tjekkiske arbejdstagere i Tyskland. Også i denne forbindelse ser det grænseoverskridende partnerskab en chance for gennem målrettet information at kommunikere de muligheder, der allerede findes for beskæftigelse på tværs af grænserne, og dermed yde et aktivt bidrag til at udnytte mobilitetspotentialer.

På nuværende tidspunkt er 12 EURES-vejledere hos de offentlige arbejdsformidlinger beskæftiget med EURES–TriRegio. Heraf 7 i Sachsen, 2 i grænseområdet i Nedre Schlesien og 3 i distrikterne Liberec, Ústí nad Labem og Karlovy Vary. De sikrer, at der findes et basisudbud af EURES-tjenester i grænseregionen.

Inden for rammerne af EURES–TriRegio er der siden 2007 på tværs af grænserne på skift blevet afholdt vejledningsdage, hvor de pågældende EURES-vejledere tilbyder individuel vejledning efter aftale. Dette suppleres af arrangementer, der appellerer til et bredt publikum, f.eks. informationsmøder om arbejds- og levevilkår, samt jobmesser og rekrutteringsdage, der finder sted årligt med deltagelse af de regionale arbejdsgivere.

Derudover er der via de regionale arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer allerede taget initiativ til tematiske og målgruppeorienterede workshopper og ekspertfora med deltagelse af eksterne aktører fra erhvervsliv og forskning.

Det gælder om at sikre, at informations- og vejledningstilbuddet dækker hele grænseområdet. I den forbindelse er det vigtigt at have kompetente vejledere hos arbejdsformidlingerne og kontaktpersoner hos fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne.

Det grænseoverskridende partnerskab EURES–TriRegio sigter mod at samle partnerorganisationernes forskellige kompetencer og som eksperter i regionen være kontaktorgan for forskelle aktører. Ved at videreudvikle og stille aktuelle og målgruppespecifikke informations- og servicetilbud til rådighed bidrager det til at sikre gennemsigtighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked og til at fremme mobiliteten i grænseområdet.

Indsatsområderne i det kommende år er bl.a. følgende:
 • omfattende udbygning af det eksisterende netværk af EURES-vejledere og udpegning af yderligere kontaktpersoner hos både arbejdsformidlingerne og arbejdsmarkedsparternes organisationer i grænseområdet
 • tilvejebringelse og udvikling af aktuelle og målgruppespecifikke informations- og vejledningstilbud for arbejdsgivere, arbejdstagere, selvstændige, lærlinge og studerende
 • udvikling af et initiativ til fair mobilitet i trekantsregionen
 • udvikling af et initiativ til undersøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft
Koordinator for EURES-TriRegio: Sebastian Klähn
Partnere
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender i Den Tjekkiske Republik (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender i Republikken Polen
 • Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit / regionalafdelingen i Sachsen af det tyske arbejdsdirektorat
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / den bøhmisk-moraviske konføderation af fagforeninger
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / regionsrådet for NSZZ (den uafhængige, selvstyrende fagforening „Solidarność“) i Jelenia Góra
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen / regionalafdelingen i Sachsen af det tyske fagforeningsforbund
 • Uřad Práce v Sokolově / arbejdsformidlingen i Sokolov
 • Uřad Práce v Liberci / arbejdsformidlingen i Liberec
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / arbejdsformidlingen i Ustí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / den nedreschlesiske arbejdsformidling i Wałbrzych
 • Krajská hospodářská komora Liberec / distriktshandelskammeret i Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří / det regionale handelskammer i Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / arbejdsgiverforeningen for det vestlige Polen
Koordinator
Sebastian Klähn
Adresse: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefon: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
E-mailadresse: sebastian.klaehn@dgb.de