Novinky na portálu

Proč je pro (evropské) umělce mobilita tak důležitá? Pěstování mobility a výměn představuje reálné „východisko“ pro regionální umělce, které jim umožňuje oslovit širší publikum, a tedy i větší trh. Možnost jezdit na turné do cizích zemí znamená pro řadu nezávislých evropských hudebníků jedinečnou příležitost, jak získat popularitu. Úspěch v zahraničí bývá často také krokem k dosažení popularity ve vlastní zemi. Větší mobilita nabízí alternativy v situaci současných potíží nahrávacích společností a všeobecné krize hudebního průmyslu.

Pojem mobility zahrnuje různé složky. Pro profesionální umělce představuje především možnost pořádat zájezdy (po Evropě) a vyvážet svou práci. Mobilita ovšem znamená také vytváření sítí a zakládání rezidenčních center pro umělce v různých evropských městech. Zvláštní druh pobytu v rezidenčním centru předpokládá, že umělec je hostem kulturního zařízení (galerie, umělecké akademie, hudební školy, kulturního střediska apod.) v zahraničí, kde stráví určitou dobu a - často ve spolupráci s místními umělci - pracuje na nějakém projektu. Pro mnohé mladé umělce je takový pobyt jedinečnou příležitostí k navázání vztahů s kolegy, načerpání inspirace a objevení nových způsobů výrazu.

Evropská integrace nepochybně hraje jistou roli z hlediska podpory mobility umělců. Dotázaní umělci uznávají, že odstranění překážek volného pohybu v rámci EU nesmírně usnadnilo organizaci uměleckých turné a zlepšilo možnost uvádět umělecká díla do oběhu v cizích zemích. Další výhodou, která má zvláštní význam pro nezávislé umělce, je pokles cen letenek. Producenti také poukazují na to, že jejich práci významně zjednodušilo zavedení jednotné měny.

Nezávislí hudebníci považují za hlavní problém ztěžující „vývoz“ jejich práce a pořádání koncertů v jiných evropských zemích nedostatek financí. To platí zvláště pro umělce, kteří nejsou registrováni u žádné oficiální nahrávací společnosti. K dalším překážkám patří nedostatečná institucionální podpora a nemožnost navázat potřebné vztahy. V této souvislosti má zvláštní význam vytváření sítí umělců pro výměnu idejí a organizování společných iniciativ.

Zajímavým souvisejícím konceptem je také myšlenka virtuální mobility. Internetové servery jako my space nebo You tube dávají umělcům možnost vystavovat a šířit jejich díla rychlým a účinným způsobem. Multimediální software umožňuje prakticky všem druhům uměleckých děl - písním, videonahrávkám, instalacím, či dokonce divadelním představením - „obíhat“ po celé planetě. Díky nepatrným či nulovým nákladům se jedná o nejvhodnější způsob prezentace - zvláště pro nezávislé umělce.

Tyto nové tendence, zahrnující nepřetržitou výměnu mezi umělci a příležitosti pro vytváření sítí umělců, jsou také základem nového evropského prostoru mobility umělců. Umělci, producenti a manažeři by se proto měli ještě více angažovat v oblasti vytváření sítí, účasti na společných projektech a budování pevnějších vazeb na instituce s cílem podněcovat pohyb umělců a uměleckých děl v Evropě.

Komise podporuje příslušné projekty

V době, kdy výkonní umělci a manažeři ve všech uměleckých oborech hledají alternativní cesty, jak se etablovat na evropské umělecké scéně, se podpora mobility umění a umělců v Evropě stává otázkou rostoucího významu. V této souvislosti Evropská komise podpořila dvě iniciativy v rámci Evropského roku mobility pracovníků (2006 ), které mají shodou okolností dosti podobný název.

Mobile.Home

Mobile.Home byl roční projekt spolupráce mezi IETM (Informal European Theatre Meetings, Neformální setkání evropského divadla), Finnish Theatre Information Centre (Finské divadelní informační centrum), Pearle* (Evropská liga sdružení zaměstnavatelů v odvětví scénických umění), Goethe-Institutem (Brusel), organizací Visiting Arts , webovým projektem On the move a přidruženými partnery. Projekt Mobile.Home se důkladně zabýval úspěchy pohybu umění a umělců přes evropské hranice i překážkami, které tomuto pohybu brání. Fenomén „mobility“ byl zkoumán z technického, filozofického a uměleckého hlediska s cílem upozornit na správnou praxi a propojit zainteresované subjekty veřejného, soukromého a sociálního sektoru. Kromě toho byl projekt výrazně zaměřen na scénická umění se zvláštním důrazem na mladší generaci.

Jednou ze složek projektu byla webová služba Mobile.Home Helpdesk , která poskytovala informace o administrativních, právních a sociálních aspektech mobility výkonných umělců v Evropě a nabízela uměleckým skupinám a umělcům individuální podporu při řešení otázek souvisejících s mobilitou. Otázky, které vznášeli uživatelé této služby, jakož i výsledky dodatečného výzkumu, který se jich týkal, budou shrnuty v závěrečné zprávě Mobility Research & Recommendation Report (Výzkumná a doporučující zpráva o mobilitě).

Bruselský Goethe-Institut, organizace Visiting Arts a nadace Fondazione Fitzcarraldo spolupracovaly na digitálních portrétech (Digital Portraits ) mladých umělců, kteří žijí a pracují v různých zemích EU. Všechny uvedené linie projektu se spojily na závěrečné meziodvětvové konferenci v listopadu 2006, kam byly pozváni mimo jiné zástupci uměleckých organizací, zaměstnavatelů, veřejné správy a různých sítí, aby prodiskutovali klíčové otázky, prozkoumali modely správné praxe a navrhli praktická řešení stávajících překážek.

Projekt Mobile Home

Do projektu Mobile Home, který koordinovalo kulturní středisko Friche - La Belle de Mai v Marseille, byli zapojeni umělci a umělečtí manažeři z různých evropských zemí. Projekt podpořil řadu aktivit s cílem usnadnit mobilitu umělců z nezávislé hudební scény a na základě určení hlavních trendů a otázek souvisejících s mobilitou umělců se pokusil vytvořit platformu pro lepší výměnu myšlenek a zkušeností v takzvaném evropském kulturním a uměleckém prostoru.

Ve spolupráci s reportérem marseilleské rozhlasové stanice Radio Grenouille, která byla druhým hlavním partnerem této iniciativy, tým La Friche „prozkoumal“ pět evropských měst - Brusel, Berlín, Londýn, Helsinky a Rigu - konkrétně nejdůležitější aspekty vývoje jejich uměleckých scén, včetně hlavních aktérů a nových tendencí. Na základě toho pak sestavil „kulturní mapu“ těchto hlavních měst. Tato mapa byla později představena v sérii rozhlasových pořadů, které informovaly regionální posluchače o umělecké vitalitě a nových uměleckých trendech v Evropě.

Závěrečné akce, která proběhla v Marseille ve dnech 17.-18. listopadu 2006, se zúčastnilo více než 70 profesionálů - umělců, producentů nezávislých nahrávacích společností, organizátorů festivalů a manažerů uměleckých center - z různých míst Evropy a také místní publikum v počtu přesahujícím 500 návštěvníků. Pestrý dvoudenní program se skládal ze setkání, diskuzí, workshopů a představení věnovaných tématu mobility pracovníků.