Novinky na portálu


Akční plán pro pracovní mobilitu pomáhá lidem „v pohybu“

Společná práce všech, kdo jsou zapojeni do programu mobility je nezbytným předpokladem k dosažení lepších výsledků při odstraňování překážek mobility. Přeshraniční partnerství EURES Mosela-Rýn mezi Německem, Francií a Nizozemskem to jen dokazuje. Toto partnerství zahrnuje úřady práce, odborové svazy, obchodní komory, poradenství v oblasti přeshraničního dojíždění a zástupce místních obcí ve všech třech sousedících zemích. Výhodami této spolupráce jsou mimo jiné kvalitnější a lépe cílené informace pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele i trvalé úsilí všech partnerů, které se soustředí na zjednodušení správních postupů a odstraňování dalších překážek mobility.

V prosinci 2007 spustila Evropská komise evropský Akční plán pro pracovní mobilitu na období 2007–2010, který by měl podpořit tuto spolupráci a další činnosti na zjednodušení skutečných překážek mobility, kterým musí neustále čelit uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci a zaměstnavatelé.

Evropané jsou stále nejistí v otázkách možných výhod mobility a, což je možná důležitější, musejí i nadále čelit skutečným, právním i administrativním překážkám, jako jsou například vysoké nájemné a nízká dostupnost ubytování, problémy pro manžele, manželky a partnery při hledání zaměstnání, nedostatek informací, které se týkají převodu důchodů, jazykových bariér a problémů při uznávání kvalifikací získaných v zahraničí.

Komisař EU pro zaměstnanost Vladimír Špidla zdůraznil, že „mobilita pracovníků je jak základním právem občanů EU, tak klíčovým nástrojem pro rozvoji evropského trhu práce. Pomáhá pracujícím najít si zaměstnání, které jim více vyhovuje, překonávat překážky v rámci trhu práce a umožňuje mnohým lidem najít si lepší zaměstnání.“ I když se mobilita v posledních letech v EU postupně zvyšuje, stále zůstává na relativně nízké úrovni.

Akční plán Evropské komise podněcuje členské státy EU ke zlepšování současných právních předpisů a správních postupů, především v oblasti koordinace otázek sociálního zabezpečení a převodů doplňkových důchodů. Komise například očekává, že nejpozději v roce 2009 bude možné řešit otázku koordinace záležitostí v oblasti sociálního zabezpečení on-line, čímž se ulehčí zavedení elektronické verze evropské karty zdravotního pojištění.

Prostřednictvím evropských dní pracovních příležitostí bude mít široká veřejnost přístup k pracovním příležitostem, které nabízejí zaměstnavatelé v EU / v zemích EHP a Švýcarsku a informace o možnostech a výhodách pracovní mobility.

Evropská komise je přesvědčena o významu a účinnosti sítě EURES jako jednotného kontaktního bodu pro pracovní mobilitu v Evropě a její role bude posilována. Síť EURES bude i nadále zlepšovat své služby a zaměří se zejména na oslovení určitých cílových skupin, jako jsou dlouhodobě nezaměstnané osoby, mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, výzkumní pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné a sezónní pracovníci.

Cílem akčního plánu je pomoci uchazečům o zaměstnání a jejich rodinám mít lepší přístup k většímu počtu lepších pracovních míst. Podporuje také zaměstnavatele při získávání pracovníků ze zahraničí, aby se dokázali lépe vyrovnat s nedostatky pracovních sil a překážkami. Místní, regionální a vnitrostátní orgány přitom budou využívat výhod lepší koordinace a zjednodušené administrativy sociálního zabezpečení a důchodů a budou podporovány v přijímání iniciativ na zjednodušení mobility.

« Zpět