Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

ØRESUND (DK-SV)

Název přeshraničního partnerství
ØRESUND (DK-SV)
Webová stránka
http://www.oresundsinfo.org
Zúčastněné regiony
Region Hovedstad (hlavní město) (Kodaň, Frederiksberg, Frederikesborg a Roskilde) (DK) a Skåne (SV)
Stručný popisa
Toto přeshraniční partnerství vzniklo v roce 1997. Podílí se na činnostech, jež pomáhají přeshraničním pracovníkům a studentům, ale i zaměstnavatelům, kteří chtějí přijmout pracovníky z protějšího břehu Øresundu (průlivu, který obě země odděluje).
Partnerství:
- vybudovalo síť europoradců, kteří prošli speciálním školením a jsou rozmístěni po obou stranách Øresundu; tito poradci poskytují informace, poradenství a služby související s vyhledáváním zaměstnání jak uchazečům o práci a přeshraničním pracovníkům, tak i zaměstnavatelům, již se zajímají o přeshraniční práci či nábor pracovníků zpoza hranice;
- pomohlo ustavit 4 informační kanceláře o pracovním trhu v regionu Øresund: 2 ve Skåne a 2 v regionu Hovedstad. V těchto kancelářích společně pracují zástupci služeb zaměstnanosti obou států, přičemž mají přístup do databází volných pracovních míst v obou regionech;
- pořádá informační semináře pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele;
- vypracovalo informační materiály ke konkrétním oblastem zájmu přeshraničních pracovníků (sociální zabezpečení, daňový systém, pracovněprávní legislativa, uznávání diplomů a kvalifikací, životní podmínky, atd.);
- připravilo manuál pro přeshraniční pracovníky, jenž odpovídá na řadu praktických otázek týkajících se přeshraničních pracovníků v regionu Øresund;
- umístilo na svých internetových stránkách odkazy na databáze s informacemi o možnostech přeshraničního odborného vzdělávání;
- provedlo komparativní studii stávajících rozdílů náplní práce ve stavebnictví ve Švédsku a v Dánsku – brzy budou následovat další odvětví, jako např. zdravotnictví a školství.
Zmíněné dokumenty, studie a další informace lze získat na internetových stránkách partnerství.
Partneři
- Arbejdsmarkedsstyrelsen – AMS (dánský národní úřad pro pracovní trh);
- Arbejdsformidlingen – AF (dánské regionální služby zaměstnanosti) pro regiony Velká Kodaň, Frederiksborg a Roskilde;
- Arbestsförmedlingerna – AF (švédské veřejné služby zaměstnanosti);
- Länsarbetsnämden – LAN (švédská regionální rada práce – pracoviště Skåne);
- mezinárodní odborová rada Øresund;
- Svenska Arbetsgivarförening – SAF (švédská konfederace zaměstnavatelů);
- Dansk Arbejdsgiverforening – DA (dánská konfederace zaměstnavatelů);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd – FTF (dánská konfederace zaměstnanců pobírajících plat a státních zaměstnanců);
- Tjänstemannens Centralorganisation – TCO (švédská konfederace odborných pracovníků);
- Akademikernes Centralorganisation – AC (dánská konfederace odborných asociací);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO (švédská konfederace odborných asociací).
Koordinátor
Morten Hjorth Jahnsen
Adresa: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefon: +45 72223300
E-mailová adresa: mja@workindenmark.dk