Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Název přeshraničního partnerství
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Webová stránka
http://www.eureslux.org
Zúčastněné regiony
Oblast Luxembourg (Belgie), Lotrinsko (Francie), Lucembursko
Stručný popisa

Tento evropský rozvojový region vznikl v roce 1985 ve snaze oživit příhraniční regiony postižené útlumem ocelářského průmyslu. Pro oblast zahrnutou do přeshraničního partnerství EURES/EDP, jež bylo ustaveno v roce 1993, je charakteristický rozsáhlý pohyb pracovních sil přes hranice, zejména směrem do Lucemburska. Na obou stranách hranice vznikla síť vyškolených europoradců, kteří poskytují informace, poradenství a služby v oblasti vyhledávání pracovních míst jak uchazečům o zaměstnání a přeshraničním pracovníkům, tak i zaměstnavatelům se zájmem o přeshraniční činnost či nábor pracovních sil.

Mezi nejvýznamnější činnosti partnerství patří:

 • spolupráce mezi jednotlivými národními službami zaměstnanosti, zejména v podobě získávání a šíření informací o volných pracovních místech z databáze EURES a pořádání pracovních seminářů pro přeshraniční uchazeče o zaměstnání,
 • semináře pro zástupce odborů na téma sociálních konzultací a stávajících předpisů v EDP,
 • přeshraniční setkávání ředitelů firem a vedoucích personálních oddělení,
 • analýzy firem v regionu z hlediska jejich potřeb v oblasti kvalifikace a odborné přípravy a prognózy zaměstnanosti,
 • příprava informačních materiálů na konkrétní témata zájmu přeshraničních pracovníků (sociální pojištění, daňový systém, uznávání diplomů a kvalifikací, životní podmínky atd.),
 • shromažďování a analýza údajů o přeshraničním trhu práce a pohybech pracovních sil,
 • spolupráce mezi europoradci a partnerskými organizacemi při rozpoznávání překážek bránících mobilitě a při navrhování vhodných řešení.
Informační materiály, provedené studie a další informace lze získat v kancelářích partnerských organizací a na internetových stránkách partnerství.

 

Partneři
 • Conseil Régional de Lorraine (Regionální rada Lotrinska)
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Ministerstvo práce a zaměstnanosti Lucemburska)
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) (Místní a krajský úřad pro odborné vzdělávání a zaměstnanost, okresní pracoviště Arlon)
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (Národní úřad pro zaměstnanost, krajské pracoviště Lotrinsko)
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Služby zaměstnanosti Lucemburského velkovévodství)
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED) (Meziregionální odborová asociace EDP sdružující 7 odborových svazů ve 3 zemích)
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB) (Obchodní a průmyslová komora belgické správní oblasti Luxembourg)
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) (Federace lucemburských průmyslníků)
 • Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) (Svaz francouzských podnikatelů)
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques/International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (Centrum pro studium populace, chudoby a sociálně-ekonomické politiky / Mezinárodní síť pro studium technologií, životního prostředí, alternativ a rozvoje v Lucemburském velkovévodství)
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Přeshraniční informační a dokumentační středisko EURES Lotrinsko)
Koordinátor
Nicolas Brizard
Adresa: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefon: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
E-mailová adresa: nicolas.brizard@pole-emploi.fr