Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Oberrhein (FR-DE-CH)

Název přeshraničního partnerství
Oberrhein (FR-DE-CH)
Webová stránka
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Zúčastněné regiony
Partnerství zahrnuje Alsasko, část Bádenska-Württemberska a část země Porýní-Falc. K partnerství se přidružily i tři severozápadní kantony Švýcarska, které mají status pozorovatele.
Stručný popisa
Partnerství vzniklo v roce 1999 a jeho hlavním cílem je podpora mobility pracovníků přes hranice regionu, odstraňování překážek, které mobilitě brání, a vybudování služeb, poskytujících pracovníkům informace o pracovních a životních podmínkách po obou stranách hranice.
Činnosti partnerství zahrnují:
- Sběr informací o:
- přeshraničním trhu práce (stanovení profesních odvětví, kde je poptávka po volných pracovních místech, nebo kde jich je nedostatek; to zahrnuje i vymezení potřeb po obou stranách hranice),
- stávajících překážkách bránících mobilitě, a o opatřeních, díky nimž by se mohly tyto překážky zmírnit či zcela odstranit;
- poskytování informací přeshraničním pracovníkům o životních a pracovních podmínkách a různých právních předpisech (o daních, důchodech, sociálním zabezpečení), jež platí v daném regionu;
- zpřístupňování informací o volných pracovních místech a příležitostech pro vzdělávání v příhraničních oblastech, a to prostřednictvím služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů a místní samosprávy;
- vytvoření internetových stránek s databází pracovních stáží, které nabízejí firmy v oblasti přeshraničního trhu práce;
- podporu odborného vzdělávání s důrazem na přeshraniční region;
- organizaci odborných kurzů v celém regionu s cílem vyřešit deficit v kvalifikaci v jednotlivých sektorech a povoláních;
- Funkci fóra pro dialog mezi sociálními partnery.
Partneři
- Sdružení zaměstnavatelů Alsaska (Medef Alsace), Bádenska-Württemberska (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) a Porýní-Falce (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Meziregionální odborová rada (CSI Dreiländereck a CSI Euregio).
- Místní veřejné služby zaměstnanosti (ANPE Alsace a Bundesanstalt für Arbeit).
- Místní samospráva Bádenska-Württemberska, Porýní-Falce a Alsaska.
Koordinátor
Laura Maillard
Adresa: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 941-1271
E-mailová adresa: laura.maillard@eures-t.eu