Nápověda k této části

EURES v přeshraničních regionech

Euradria (IT-SI)

Název přeshraničního partnerství
Euradria (IT-SI)
Webová stránka
http://www.euradria.org
Zúčastněné regiony
Výměra přeshraniční oblasti zahrnuje celé území Furlánska-Julského Benátska – provincie Terst, Udine, Gorizia, Pordenone a statistické oblasti Goriška, Obalno-kraška a Notranjsko Kraska ve Slovinsku.
Stručný popisa
V prosinci roku 2007 byla v Terstu podepsána rámcová úmluva o spolupráci mezi orgány veřejné správy zabývajícími se oblastí práce, organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců příhraničních oblastí Slovinska a Furlánska-Julského Benátska.
V březnu roku 2008 partnerství uznala Evropská komise.

Rozloha přeshraniční oblasti Euradria je 12 681 km2, z nichž se 7 856 km2 rozkládá na italském území a 4 825 km2 ve Slovinsku. V přeshraniční oblasti žije zhruba 1 500 000 obyvatel a hustota obyvatel je mnohem vyšší na italské straně hranice (163 obyv./km2) než na straně slovinské (57 obyv./km2).

Hlavním cílem partnerství je podpora mobility pracovnic a pracovníků v přeshraniční oblasti, a to podporou slaďování nabídky a poptávky, snahou o vymezení a odstranění překážek bránících mobilitě, nabídkou asistenčních služeb zaměstnancům a zaměstnavatelům v oblasti vyhledávání a výběru pracovníků, ochrany práv zaměstnanců a aspektů v oblasti daní a sociálního zabezpečení, přičemž se vychází z náležitého šíření informací o životních a pracovních podmínkách. Vedle toho je činnost zaměřena na podporu aktivních politik, které budou podněcovat rozvoj integrovaného a synergického pracovního trhu, na podporu postupů, které povedou ke skutečné a konkrétní harmonizaci pravidel a k odhalení práce na černo nebo nehlášené práce.

Eures T Euradria může po celé oblasti Euradria využívat sítě poradců EURES, kteří působí jak ve veřejných službách zaměstnanosti, tak v odborových a zaměstnavatelských sdruženích v obou zemích.
Partneři
Partnery Euradrie jsou veřejné služby zaměstnanosti, jak na vnitrostátní, tak na územní úrovni, odborová sdružení a zástupci z řad zaměstnavatelů v přeshraniční oblasti:

 • Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano (Italské ministerstvo práce a sociálního zabezpečení)
 • Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Radní pro práci, vzdělávání, univerzity a výzkum autonomní oblasti Furlánsko-Julské Benátsko)
 • Provincia di Gorizia - Centro per l’Impiego (Provincie Gorizia – Středisko zaměstnanosti)
 • CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90 (Mezioblastní odborová rada severovýchod Furlánsko-Julské Benátsko / Slovinsko CGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (Italská generální konfederace práce Furlánsko-Julské Benátsko)
 • CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia (Oblastní odborový svaz Furlánsko-Julské Benátsko)
 • UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (Italský svaz práce Furlánsko-Julské Benátsko)
 • Confindustria Friuli Venezia Giulia (Confindustria Furlánsko-Julské Benátsko)
 • Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (Oblastní federace živnostníků, malých a středních podniků Furlánska-Julského Benátska)
 • Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia (Národní konfederace živnostníků a malých a středních podniků Furlánsko-Julské Benátsko)
 • Confcommercio Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Furlánsko-Julské Benátsko)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena (Slovinský kulturně-hospodářský svaz)
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES) (Slovinské oblastní hospodářské sdružení)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinátor
Andrea Roberti
Adresa: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefon: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
E-mailová adresa: co_ordinator@euradria.org