Životní a pracovní podmínky

Print this page

Česká republika


Pracovní podmínky

Druhy pracovního poměru

 

Zaměstnancem se může stát osoba, která dosáhne 15 let věku a ukončila povinnou školní docházku. V posledních letech se výrazně zvyšuje počet pracovních poměrů na dobu určitou. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky, přičemž může být opakována nejvýše dvakrát. Nejběžnější druhem pracovního poměru je poměr na tzv. plný úvazek a částečný úvazek.

V rámci pracovního poměru můžeme rozlišovat různé druhy zaměstnávání:

Sezónní práce, brigády

Pracovní poměr uzavřený na krátké období, v atypické podobě pracovního poměru (různé příležitostné, jednorázové, nepravidelné práce, práce malého rozsahu apod.) Jedná se o práce často zprostředkované personálními agenturami specializovanými na brigády.

Dobrovolná práce

Dobrovolnou službu může vykonávat osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR, a starší 18 let, jde-li o výkon služby v zahraničí. Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací.

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnanec je v pracovněprávním vztahu k agentuře, která jej dočasně přiděluje k výkonu práce u svého klienta – uživatele.
Zaměstnanec musí být k agentuře v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo s ní musí uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit ke stejnému uživateli zásadně na více než 12 kalendářních měsíců. To neplatí, pokud o to agenturu požádá zaměstnanec nebo jde-li o zástup za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Agentura práce nemůže dočasně přidělit k uživateli zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, povolení k zaměstnání nebo pokud je osobou se zdravotním postižením.

Existují rovněž dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce. Dohodu o provedení práce je možné použít jen na uzavřený a ucelený pracovní úkol. Naopak dohodu o pracovní činnosti lze sjednat i na práci vymezenou druhově. Musí být vždy sepsána písemně.

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin, a přitom sjednaný rozsah pracovní doby nesmí zásadně překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Jedná se o činnost, která má opakující se charakter (např. úklid). Dohoda musí být vždy sepsána písemně.

 

Text byl naposledy změněn: 07/2020

Jste spokojeni s informacemi poskytovanými na této stránce?