Pomoc pre túto časť

Národní členovia EURES

Verejné servisy na sprostredkovanie prác (VSSP), ktoré pôsobia v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore poskytujú služby prostredníctvom siete viac ako 5000 miestnych úradov práce, ktoré zamestnávajú viac ako 100 000 zamestnancov. Tí ponúkajú svoje služby záujemcom o prácu a zamestnávateľom.

Aj napriek tomu, že VSSP majú v každej krajine odlišnú štruktúru, spoločne spĺňajú základnú úlohu, ktorou je prispievať k rovnomernému vyváženiu medzi ponukami práce a záujmom o prácu prostredníctvom poskytovania informačných servisov, servisov pre umiestnenie a servisov aktívnej podpory.

Poslanie

- Verejné servisy na sprostredkovanie prác ponúkajú jednoduchý prístup na trh práce na miestnej, národnej a európskej úrovni pre všetkých záujemcov o prácu, zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú získavaním nových pracovníkov. Okrem toho poskytujú prehľadné a podrobné informácie o ponúkaných pracovných miestach a záujemcoch o prácu a o ďalších témach z tejto oblasti. Taktiež ponúkajú širokú škálu praktických služieb, ktoré pomáhajú pri hľadaní práce a prijímaní nových zamestnancov.

- V prípade, že nie je k dispozícii dostatočný počet vhodných pracovných miest pre každého nezamestnaného záujemcu o prácu, aby si mohol okamžite nájsť zamestnanie, a/alebo ak pracovné schopnosti záujemcu o prácu nezodpovedajú požiadavkám na trhu práce, alebo existujú iné skutočnosti, ktoré komplikujú nájdenie vhodnej práce, VSSP poskytujú prístup ku komplexným službám na základe individuálnych požiadaviek záujemcu o prácu. Zabezpečujú, aby žiadny záujemca o prácu nebol znevýhodnený v dôsledku nedostatku adekvátnej pomoci pri hľadaní vhodného zamestnania, a aby samotní záujemcovia o prácu preukazovali dostatočné a dokázateľné úsilie vynaložené pri hľadaní práce.

- Podnikom sú ponúknuté kvalitné služby rôzneho druhu, ktoré fungujú ako prepojenie medzi ich potrebami a podmienkami na trhu práce. Tým, že sa podnikom poskytujú podobné služby, VSSP vstupujú tiež do partnerstva so zamestnávateľmi, aby sa dosiahli hospodárske a sociálne ciele pre integráciu pracovníkov do trhu práce.

Partneri v sieti EURES

Verejné servisy na sprostredkovanie prác aktívne spolupracujú na európskej úrovni s cieľom skvalitniť ponúkané služby. Sú partnermi v EURES, aby umožnili mobilitu za hranicami jedného štátu na európskom trhu práce a stávajú sa hlavným prispievateľom do Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu.