Nápověda k této části

Národní členové EURES

Veřejné služby zaměstnanosti Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru poskytují své služby prostřednictvím sítě více než 5 000 místních úřadů práce s více než 100 000 zaměstnanci, jež jsou k dispozici uchazečům o práci a zaměstnavatelům.

I když jsou veřejné služby zaměstnanosti v každé zemi uspořádány jiným způsobem, všechny mají stejný cíl - přispět ke sladění poptávky a nabídky na trhu práce prostřednictvím poskytování informací, nalézání pracovních míst a aktivní podpory.

Poslání

- Veřejné služby zaměstnanosti umožňují snadný přístup k pracovnímu trhu na místní, národní i evropské úrovni pro všechny uchazeče o pracovní místo, zaměstnavatele i firmy specializující se na nábor zaměstnanců. Za tímto účelem poskytují komplexní a podrobné informace o volných pracovních místech, uchazečích o práci a o souvisejících záležitostech. Zároveň nabízejí celou škálu aktivních služeb, které napomáhají při hledání práce a náboru nových pracovníků.

- Pokud není možné každému nezaměstnanému uchazeči o práci najít zaměstnání okamžitě a/nebo se jeho kvalifikace neslučuje s poptávkou na trhu, nebo případně nalezení pracovního místa ztěžují jiné problémy, nabízejí veřejné služby zaměstnanosti přístup ke komplexnějším službám, které vycházejí z individuálních potřeb. Zajišťují, aby žádný uchazeč o práci nebyl znevýhodněn v důsledku nedostatečné pomoci při hledání vhodného pracovního místa. Zároveň jsou uchazeči podporováni v tom, aby při hledání pracovního místa sami vyvinuli dostatečné a prokazatelné úsilí.

- Podnikům poskytují veřejné služby zaměstnanosti řadu kvalitních služeb v roli prostředníka mezi jejich potřebami a situací na pracovním trhu. V rámci těchto služeb rovněž uzavírají se zaměstnavateli partnerství, jejichž cílem je dosažení ekonomických a sociálních cílů souvisejících se začleňováním pracovníků do pracovního trhu.

Partneři v EURES

Veřejné služby zaměstnanosti na evropské úrovni aktivně spolupracují a snaží se tak zlepšovat své služby. Jako partneři EURES usilují o usnadnění přeshraniční mobility na evropském pracovním trhu a jako takoví jsou hlavními přispěvovateli na tomto portálu evropské mobility pracovních míst.