Arbetsmarknadsinformation

Print this page

Sverige - Västerbottens län

Kort översikt över arbetsmarknaden

 

Västerbotten har haft en betydligt starkare utveckling än sina grannlän. I samband med finanskrisen föll sysselsättningen kraftigt, och 2009 fanns det i Sverige 146 000 färre personer sysselsatta jämfört med året innan. Detta innebar en sysselsättningsminskning på 3,5 procent på bara ett år. Sysselsättningseffekterna blev lindrigare i Västerbotten men minskningen var ändå 2,5 procent på ett år. Sedan dess har arbetsmarknaden i Västerbotten förbättrats i betydligt större utsträckning än i grannlänen i mellersta Norrland. Till skillnad från dem har Västerbotten sedan länge återhämtat den förlorade sysselsättningen
Under 2016 förväntas arbetsmarknaden förbättras något, även om det inte rör sig om några omfattande sysselsättningsökningar. Arbetsgivarna i vår undersökning känner effekterna av den svaga efterfrågesituationen och är försiktiga i sina bedömningar av framtiden. Hushållens starka inkomstutveckling har dock bidragit till en ökad konsumtion av varor och tjänster och detta bedöms medföra en ökning av sysselsättningen under prognosperioden. I Västerbotten är det offentliga tjänster som sysselsätter flest människor och här jobbar 40 procent av alla anställda i länet, eller 48 000 personer. Länet har även en stor privat tjänstesektor och försäljnings- och serviceyrken sysselsätter drygt 35 procent ev befolkningen. Med tanke på att det är just offentliga tjänster och privata tjänster som är de starkaste branscherna i Sverige just nu borde sysselsättningsutvecklingen ändå vara något kraftigare än den är i länet.

Västerbottens län framstår ändå som relativt starkt i ett regionalt perspektiv. Under 2016 väntas antalet sysselsatta öka med 0,8 procent eller 950 personer. Det hamnar visserligen under riksgenomsnittets 1,4-procentiga ökning, men en stor del av denna starka utveckling svarar Sveriges tre storstadsregioner för.
Arbetslöshetens minskning var relativt stark under 2014, men mattades av under 2015. Under fjärde kvartalet 2015 var knappt 300 personer färre arbetslösa jämfört med samma period 2014.
Trots att sysselsättningen beräknas öka, innebär den ökade arbetskraften dock att arbetslösheten inte kommer att minska. Arbetslösheten beräknas förbli oförändrad till fjärde kvartalet 2016.

Trots en relativt svag efterfrågeutveckling finns dock fortfarande efterfrågan på arbetskraft och ersättningsrekryteringar för de som går i pension utgör en stor del. I Västerbottens län har företagen svårt att hitta kompetens så som mjukvaru- och systemutvecklare samt testare och testledare inom IT. Arbetsgivarna uttrycker också en brist på ingenjörer inom ett flertal inriktningar som till exempel maskinteknik, elektronik och teleteknik. Inom offentlig verksamhet har arbetsgivarna svårt att rekrytera läkare, tandläkare och specialistsjuksköterskor. Det ökade antalet asylsökande innebär också en ökad efterfrågan på lärare i grundskola och barnomsorg samt inom vuxenutbildningen. De många asylsökande innebär även att yrken som socialsekreterare och biståndsbedömare nu blivit bristyrken.

Senast redigerad den 05/2016


Är du nöjd med informationen på denna sida?


Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?