Arbetsmarknadsinformation

Print this page

Sverige - Västerbottens län

Kort översikt över arbetsmarknaden

Det första halvåret 2014 har utvecklingen varit stabil i Västerbottens län och bättre än förväntat Kapacitetsutnyttjandet är otillfredsställande i flera branscher, främst inom tillverkningsindustrin. Ingen markant förbättring förväntas ske under hösten. Hittills i år har antalet varsel varit 7 procent lägre än motsvarande period 2013. IT-sektorn har klarat nedgången bäst och räknar med ett stabilt år även 2015. Antalet arbetslösa i länet förväntas fortsätta minska   men i långsammare taktfram till slutet av året men en viktig orsak är att antalet personer i arbetsför ålder minskar. En utplaning väntas under andra halvåret 2015. Fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer. Den globala ekonomin är fortfarande instabil och verkstadsindustrin är den bransch där osäkerheten är allra störst på medellång sikt.
 
Antalet varsel ökade år 2012 men minskade svagt fram till slutet av 2013. I privat sektor bedöms nu risken för fler varsel vara måttlig och behovet av ersättningsrekryteringar ökar om personalstrykan ska bibehållas,inte minst inom offentliga verksamheter som utbildning som vård och omsorg. Antalet sysselsatta beräknas öka i servicebranscher under 2014. Under 2012 ökade antalet sysselsatta med nära 3 800 personer i länet ökade under 2012 men en ökning med omkring 1 300 personer beräknas ha skett under 2013. För 2014 beräknas en ökning med 1500 och för 2015 en ökning med 1100 personer.
 
Antalet personer i arbetskraften beräknas öka mer än väntat på grund av fler utrikes födda att arbetslösheten dämpas mer än antalet sysselsatta ökar. Arbetslösheten beräknas minska med 0,3 procentenheter till 7,9 procent från fjärde kvartalet 2013 till samma kvartal i år, vilket motsvarar 10 500 inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Den svaga och osäkra konjunkturen påverkar behovet av arbetskraft negativt men andelen företag som upplever brist på arbetskraft med lämplig kompetens ökar ochdet råder uttalad brist på många yrkesgrupper. Det gäller främst befattningar som kräver lång utbildning och hög kompetens. Antalet överskottsyrken är dock större än antalet bristyrken och omfattar också betydligt större yrkesgrupper.

Senast redigerad den 12/2014


Är du nöjd med informationen på denna sida?