Arbetsmarknadsinformation

Print this page

Sverige - Västerbottens län

Kort översikt över arbetsmarknaden

Under 2014 var läget stabilt i Västerbottens län och bättre än förväntat trots högre varseltal. Kapacitetsutnyttjandet är otillfredsställande i flera branscher, främst inom tillverkningsindustrin. Ingen markant förbättring förväntas ske under hösten. Antalet varsel blev 23 procent lägre än 2013 och för januari 2015 noteras en kraftig ökning jämfört med året innan.. IT-sektorn har klarat nedgången bäst och räknar med ett positivt år även 2015. Antalet arbetslösa i länet förväntas fortsätta minskamen i långsammare taktfram till slutet av året.En viktig orsak är att antalet personer i arbetsför ålder minskar vilket antalsmässigt kompenseras av fler utrikes födda.. Nedgången väntas bli svagare under andra halvåret 2015. Fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer. Den globala ekonomin är fortfarande instabil och verkstadsindustrin är den bransch där osäkerheten är allra störst på medellång sikt.
 
Antalet sysselsatta beräknas öka svagt i servicebranscher under 2015. Under 2013 ökade antalet sysselsatta med drygt 300  personer i länet och en svag ökning beräknas ske under 2014. För 2015 beräknas preliminärt en svag minskning.
 
Antalet personer i arbetskraften beräknas öka svagt på grund av fler utrikes födda vilket innebär att arbetslösheten dämpas mer än antalet sysselsatta ökar. Arbetslösheten beräknas minska med  till under 7 procent fram till slutet av året. Det motsvarar   9 200 inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Den svaga och osäkra konjunkturen påverkar behovet av arbetskraft negativt men andelen företag som upplever brist på arbetskraft med lämplig kompetens ökar och det råder uttalad brist på många yrkesgrupper. Det gäller främst befattningar som kräver lång utbildning och hög kompetens. Antalet överskottsyrken är dock större än antalet bristyrken och omfattar också betydligt större yrkesgrupper.

Senast redigerad den 05/2015


Är du nöjd med informationen på denna sida?