Libera circulaţie : Spania

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

     The Spanish Council of Ministers agreed at its session of 21 June 2013 to the following:
1. The two-year transitional period established in Annex V
(Paragraph 2, Point 2) of the Act of Accession of the Republic of Croatia to the European Union will be applied in Spain
.
11. Starting on 1 July 2013, and for a period of two years, the acquis communautaire on the free movement of workers will not fully apply to Croatian
workers in Spain.
111. Before no later than 1 July 2015, the Government will assess the effects of the transitional period and, without prejudice to the measures provided for in Annex V of the Act of Accession, will either agree to continue applying national measures for a period of up to three further years or, alternately, terminate the transitional period.
 
Croatian citizens who had already been granted a work permit with a validity of 12 months or more prior to 1 July 2013 will have full right of access to the labour market under the same conditions as Spanish citizens.
 

Croatian citizens may exercise a business or professional activity as self-employed workers under the same conditions as other EU citizens, with no specific limitations

Ce tip de permis trebuie să aibă un cetăţean din România pentru a putea intra pe piaţa muncii?
Dispoziţiile articolului 64 alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare a Legii organice 4/2000 privind drepturile şi libertăţile resortisanţilor străini care trăiesc în Spania şi integrarea socială a acestora, astfel cum a fost reformată prin Legea organică 2/2009, aprobată prin Decretul regal 557/2011 din 20 aprilie 2011, cu excepţia dispoziţiei legate de faptul că situaţia naţională a ocupării forţei de muncă permite recrutarea acestora, se aplică cetăţenilor români care intră pe teritoriul Spaniei după data de 23 iulie 2011 sau care se află deja pe teritoriul Spaniei dar nu sunt înregistraţi în sistemul de securitate socială sau ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile publice de ocupare a forţei de muncă la data respectivă şi intenţionează să lucreze ca angajaţi în Spania pe o perioadă de cel puţin un an sau pe perioadă determinată. Pentru a putea lucra în Spania, aceştia trebuie să obţină permisul iniţial corespunzător de şedere temporară şi un permis de muncă.

Cetăţenii români care trăiesc în Spania înainte de data menţionată de 23 iulie 2011 şi care sunt înregistraţi în sistemul corespunzător de securitate socială sau ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile publice de ocupare a forţei de muncă la data respectivă nu fac obiectul cerinţei de a obţine un permis de muncă pentru a putea lucra în Spania.

Pentru a obţine permisul de muncă, angajatorul iniţiază procedura în temeiul articolului 67 din regulamentul de punere în aplicare a Legii organice 4/2000. În cazul în care procedurile privind permisul de muncă sunt decise înainte ca lucrătorul să intre în Spania, acesta nu va fi valabil înainte ca lucrătorul să se înregistreze în mod corespunzător în cadrul sistemului de securitate socială [articolul 67 alineatul (7) din regulamentul de punere în aplicare a Legii organice 4/2000). Lucrătorul trebuie să intre pe teritoriul Spaniei în termen de cel mult trei luni de la data la care angajatorul care solicită permisul de muncă este notificat că acest permis a fost acordat.

În cazul în care se ia o decizie cu privire la proceduri după ce lucrătorul a intrat pe teritoriul Spaniei, permisul de muncă nu va fi valabil înainte ca, în termen de o lună, lucrătorul să se fi înregistrat în cadrul sistemului de securitate socială corespunzător.

În orice caz, într-o perioadă de trei luni de la intrarea pe teritoriul Spaniei, cetăţeanul român trebuie să solicite personal înregistrarea în Registrul Central pentru Străini, care îi va trimite un certificat de înregistrare făcând referire la permisul său de muncă şi valabilitatea acestuia (pentru perioada care începe la data la care permisul de muncă devine valabil sau, în orice caz, atunci când se încheie perioada de restricţionare a liberei circulaţii pentru cetăţenii români).

Activităţi sezoniere: valabilitatea permisului de muncă nu va face obiectul înregistrării corespunzătoare în cadrul sistemului relevant de securitate socială, fără a aduce atingere faptului că permisul poate expira în cazul în care lucrătorul nu se înregistrează în termen de o lună de la intrarea sa pe teritoriul Spaniei (dacă procedurile aferente permisului au fost decise înainte de respectiva intrare) sau în luna care urmează notificării angajatorului cu privire la decizia de acordare a permisului (dacă procedurile aferente permisului de muncă au fost decise după intrarea lucrătorului pe teritoriul Spaniei).

Resortisanţii români care doresc să urmeze studii, activităţi de cercetare, formare, perioade de formare practică fără legătură cu încadrarea în muncă sau servicii de voluntariat şi doresc să desfăşoare activităţi ca angajaţi care sunt compatibile cu activitatea lor principală trebuie să obţină un permis de muncă (articolul 42 din regulamentul de punere în aplicare a Legii organice 4/2000) fără a fi necesar să se ia în considerare în acest caz situaţia naţională a ocupării forţei de muncă.

Activităţile exceptate de la obligaţia de a obţine un permis de muncă: se aplică dispoziţiile Legii organice 4/2000 şi ale regulamentelor de punere în aplicare a acesteia în ceea ce priveşte confirmarea a ceea ce reprezintă presupusa exceptare privind permisul de muncă.
Ce criterii se aplică pentru eliberarea unui permis de muncă?
Permisul de muncă este direct legat de o ofertă de încadrare în muncă şi de aprobarea acesteia.
Ce procedură trebuie să urmeze un solicitant de loc de muncă pentru a obţine un permis de muncă?
Lucrătorul care doreşte să muncească în Spania trebuie să primească o ofertă fermă de încadrare în muncă pentru ca angajatorul să poată iniţia procesul de solicitare a unui permis de muncă.
De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii?
Ministerul de Interne: http://www.mir.es/extranjeria-28
Secretarul de Stat pentru Imigraţie şi Emigraţie, Ministerul Muncii: http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/  
Oficiul pentru Străini: http://www.mpt.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Paginas/informacionaextranjeros.aspx  
Ce procedură trebuie să urmeze un angajator pentru a recruta lucrători originari din România
• În cazul în care un lucrător care este resortisant român a fost recrutat pentru a desfăşura o activitate temporară, pe perioade de cel mult un an, angajatorul trebuie să completeze o cerere pentru un permis în acest sens la Oficiul pentru Străini (sau, în absenţa acestuia, la Unitatea pentru muncă şi afaceri sociale) din provincia în care se va desfăşura activitatea.
• În cazul în care un lucrător care este resortisant român a fost recrutat pentru a desfăşura o activitate pe perioade de cel puţin un an, angajatorul trebuie să depună o cerere pentru un permis în acest sens la Oficiul pentru Străini (sau, în absenţa acestuia, la Unitatea pentru muncă şi afaceri sociale) din provincia în care se va desfăşura activitatea.
De unde poate obţine un angajator mai multe informaţii?
Ministerul de Interne: http://www.mir.es/extranjeria-28
Secretarul de Stat pentru Imigraţie şi Emigraţie, Ministerul Muncii: http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/  
Oficiul pentru Străini: http://www.mpt.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  
Trimiteri la legislaţia naţională din domeniu
Legea organică 4/2000 din 11 ianuarie 2000 privind drepturile şi libertăţile resortisanţilor străini care trăiesc în Spania şi integrarea socială a acestora http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/Texto_consolidado_LO_4_8_
Decretul regal 557/2011, regulament de punere în aplicare a Legii organice 4/2000: http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf
Ordinul PRE/2072/2011 din 22 iulie 2011 de publicare a Acordului Consiliului de Miniştri de reactivare a perioadei tranzitorii cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor din România. http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12728.pdf  

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?