Swobodny przepływ

Informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących swobodnego przepływu pracowników z, do i pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi

Komisja Europejska:

W państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 1 swobodny przepływ pracowników jest prawem podstawowym pozwalającym obywatelom danego państwa EOG podjąć pracę w innym państwie należącym do EOG na tych samych warunkach jak obywatele wybranego państwa.

W okresie przejściowym, ustalonym na maksymalnie 7 lat po przystąpieniu Chorwacji do UE w dniu 1 lipca 2013 r., mogą zostać wprowadzone pewne ograniczenia swobodnego przepływu pracowników z i do Chorwacji.

W/w ograniczenia dotyczą jedynie swobodnego przepływu w celu podjęcia pracy i mogą być różne w różnych Państwach Członkowskich.

Aby dowiedzieć się jakie przepisy stosuje się wobec osób pragnących podjąć pracę w poszczególnych Państwach Członkowskich, należy wybrać odpowiednie państwo z poniższej listy.


Potrzebujesz pomocy?  
Potrzebujesz pomocy?