Свободно движение : Германия

Информация за преходните правила регулиращи свободното движение на работна ръка от, към и между новите държави-членки.

Европейска комисия:

В страните-членки на Европейското Икономическо Пространство (ЕЕА) свободното движение на работещите е фундаментално право, което позволява на гражданите от една страна от ЕЕА да работят в друга страна от ЕЕА при същите условия, както собствените граждани на тази държава-членка.

Като изберете държава от списъка по-долу ще намерите информация относно правилата,които се прилагат в тази страна към търсещите работа от други страни-членки.


* Юридическо обява – не поемане на отговорност

Страната, която избрахте, не прилага никакви ограничениия за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България

* Юридическо обява – не поемане на отговорност

Информацията относно преходните правила касаещи свободното движение на трудещите се от, към и между новите държави-членки е предоставена от членовете на EURES (Националните обществени ведомства по труда) в съответните държави-членки, в сътрудничество с други компетентни национални власти, които положиха всички усилия за да гарантират точността й. Но при все това, ние не можем да гарантираме, че информацията винаги е всеобхватна, пълна, точна и актуална, както и заявяваме, че публикуването на Портала за Трудова Мобилност EURES не трябва да се приема със значение, че Европейската Комисия или нейните служби се съгласяват с начина, по който преходните условия се прилагат във въпросната страна. Комисията не поема отговорност за всякаква загуба или щета, произтекла от публикуването на тази информация.

Моля, вижте също и следващата юридическа обява:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_bg.htm