Arbeidsmobiliteit

Kan ik zomaar in een ander land gaan werken?

Iedere EU-burger heeft het recht in iedere lidstaat te werken en te leven zonder gedriscrimineerd te worden op grond van nationaliteit. Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden die het Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 3, 39, 40) en het Gemeenschapsrecht garandeert.
Gemeenschapsregels voor het vrij verkeer van werknemers gelden tevens voor lidstaten van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Zwitserland heeft een bilaterale overeenkomst met de EU over het vrij verkeer van personen.
Het is belangrijk te vermelden dat na de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007, er een overgangsperiode is van maximaal zeven jaar waarin het Gemeenschapsrecht op het gebied van vrij verkeer van werknemers nog niet volledig van toepassing is in de uitgebreide EU. Meer informatie is beschikbaar in de sectie “Leven & werken”, “Vrij verkeer van werknemers”.

Waarom bevordert de Europese Commissie mobiliteit?

Er wordt van uitgegaan dat méér mobiliteit van de beroepsbevolking zowel tussen banen (arbeidsmobiliteit) als binnen en tussen landen (geografische mobiliteit) een bijdrage levert aan de economische en sociale ontwikkeling, een hoog werkgelegenheidspeil en evenwichtige en duurzame groei. Door meer mobiliteit kunnen de Europese economie, arbeidsmarkt en beroepsbevolking ook soepeler en efficiënter inspelen op veranderende omstandigheden en kunnen er impulsen gegeven worden aan veranderingen in de globale economie die gekenmerkt wordt door grote concurrentie. Meer mobiliteit tussen de lidstaten is ook bevorderlijk voor een nauwere politieke integratie in de EU.

Waarom moeten Europeanen gebruik maken van de voordelen van mobiliteit?

Ongeveer 2-3 miljoen vacatures raken niet ingevuld in de EU, terwijl het werkloosheidscijfer rond de 10% (25% voor jongeren) ligt. Bovendien vindt 59% van de werklozen die verhuizen binnen een jaar een baan (vergeleken met 35% van de werklozen die in hun land blijven).
Europa heeft enorme mogelijkheden te bieden voor iedereen die wil verhuizen om vooruit te komen. Momenteel zijn de Europeanen opmerkelijk honkvast. In 1999 is 1,2% van de EU-bevolking van de ene regio naar een andere verhuisd, terwijl 5,9% van de bevolking in de Verenigde Staten van het ene “county” naar een ander is gegaan. In 2000 zijn slechts 225 000 mensen (0,1% van de EU-bevolking ) van het ene EU-land naar een ander verhuisd. Slechts 0,2 % van de totale beroepsbevolking in de EU werkt in een land waar men niet woonachtig is. Van de 34 miljoen werkenden die in grensregio’s wonen, werkt 1,4% (het gaat om 497.000 mensen) in een ander land dan het eigen (cijfers van 1999).

Wat zijn de voordelen als je naar een ander land verhuist?

Enige tijd in het buitenland studeren of werken, levert tal van pluspunten op: een echte verandering van omgeving, verruiming van de eigen horizon, dagelijks contact met een andere cultuur, de ideale gelegenheid om een andere taal te leren, en de kans om tezamen met mensen met een andere culturele achtergrond te werken of te studeren, ideeën uit te wisselen en ervaringen met elkaar te vergelijken.

Bent u tevreden met de informatie die op deze pagina wordt gegeven?