Leideanna agus pointí ar post a fháil

Cén áit le haghaidh post a lorg?

Laistigh de thíortha Limistéir Eacnamaíochta na hEorpa (LEE), is ceart bunúsach é saoirse gluaiseachta do dhaoine, ag ceadú do náisiúnaigh LEE obair i dtír LEE eile gan cead oibre. Bainfidh saorghluaiseacht oibrithe le saoránaigh na mBallstáit nua faoi réir na socruithe idirthréimseacha leagtha amach sna Conarthaí Aontachais. Déileálann an rannóg a leanann "Na Socruithe Idirthréimhseacha curtha i bhfeidhm do na Ballstáit Nua." go háirithe le ceisteanna maidir leis na Ballstáit Nua.

Cad iad na rudaí praiticiúla gur gá dom a thógáil san áireamh roimh obair a lorg?

Is féidir le maireachtáil agus obair i dtír Eorpach eile roinnt constaicí a chruthú, ar nós ag oiriúnú chuig cultúr nua, ag obair i dteanga iasachta agus id' chur féin in aithne do chórais cánacha agus slándála shóisialaigh neamhaithnid. Is féidir leat tú féin a ullmhú sa tslí is fearr trí a bheith ar an eolas go maith faoin tír ded' rogha. Tá ról ag do thréithe agus diongbháilteacht phearsanta féin i bpost a fháil mar atá, gan dabht, ag do cháilíochtaí agus eolas ar theangacha iasachta.
Roimh a thosaíonn tú do chuardach poist, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gá go mbeadh sé níos éasca post a fháil thar lear ná mar atá sé i do thír féin (tá ráta dífhostaíochta foriomlán an Aontais Eorpaigh fós ard). San am céanna, d'fhéadfadh roinnt earnálacha ar an margadh fostaíochta Eorpach deiseanna maithe a thairiscint, ar nós earnáil na turasóireachta agus earnáil na seirbhísí (seirbhísí airgeadais, comhairleoireacht bainistíochta, earnáil na tógála, an earnáil TF agus roinnt teascáin den earnáil sláinte) chomh maith le hobair saerúrach i dtalmhaíocht. Ba chóir duit cuimhneamh freisin go bhfuil roinnt mhaith difríochtaí i ndeiseanna poist idir réigiúin i gCeantar Eacnamaíochta na hEorpa agus gur féidir leis an gcás athrú an-tapa. Is féidir eolas breise ar seo a fháil sa rannóg "Maireachtáil agus Obair".

Conas cuardach a thosú?

Chun cuidiú obair a fháil roimh fágáil, ba chóir duit:
- Cuairt a thabhairt ar thairseach Gréasáin soghluaisteacht poist EURES, áit a gheobhaidh tú folúntais poist, eolas ar choinníollacha maireachtála agus oibre, eolas an mhargaidh fostaíochta chomh maith le naisc chuig eolas úsáideach eile. Ansin is féidir leat freisin do CV a chur ar fáil d'fhostóirí poitéinsiúla ar fud na hEorpa.
- Teagmháil a dhéanamh le hoifig fostaíochta áitiúil nó réigiúnach le haghaidh comhairle. D'fhéadfadh comhairleoir EURES a bheith acu a fhéadfadh tú a sholáthair le heolas níos pearsantaithe. Is féidir leis/leí siúd tairiscintí poist a sheiceáil sa chóras EURES agus le comhairleoirí EURES sa tír go bhfuil sé ar intinn agat dul chuig.
- Na fógraí poist a sheiceáil i nuachtáin do thíre "ostach" (de ghnáth gheobhaidh leabharlanna poiblí móra iad ar bhonn rialta). Cuimhnigh go bhfógraíonn go leor irisleabhair sainiúla folúntais le haghaidh réimsí proifisiúnta ar leithligh.
- Teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Fostaíochta Poiblí na tíre óstaí, a chóir go mbeadh in ann tú a chomhairliú chuimhnigh mar náisiúnach LEE go bhfuil na cearta céanna agat i mBallstát eile agus atá ag saoránaigh féin an Stáit sin. Iarr chun caint le comhairleoir EURES go bhfuil taithí acu i gcuidiú le saoránaigh iasachta.

Bealaí nach bhfuil chomh coitianta chun post a fháil

Cuimhnigh gur í an t-slí is coitianta chun eolas a fháil ar fholúntas poist ná tríd an Seirbhís Fostaíochta Poiblí.

Mar sin féin, is fiú na slite seo a leanas a thriail:

- In a lán de na Baillstáit, tá gníomhaireachtaí príobháideacha, dírithe go háirithe i dtreo obair sealadach a fháil. Ba chóir duit a sheiceáil má ghearrann siad costas dá seirbhísí agus faigh amach faoi nádúr a gconarthaí roimh ré.
- Tá gníomhaireachtaí earcaíochta príobháideacha ann freisin ach de ghnáth díríonn siad ar phoist ag leibhéal na bainistíochta na earnálacha ar leithligh ar nós ríomhaireacht nó airgeadas.
- Do mhic léinn, is féidir le haonaigh poist agus ionaid gairmthreoracha ról ríthábhachtach a bheith acu sa chuardach poist.
- Tá iarratais spontáineacha chuig gnóthais ag éirí níos comónta. Ba chóir duit an oiread sonraí agus is féidir leat a fháil amach faoin ghnóthas, toisc go bhféadfadh rathúlacht a bhraith ar do chumas chun cé chomh maith agus a oiriúnófá dá struchtúr agus riachtanais a léiriú. Ba chóir duit d'iarratas a leagadh amach i litir, ag tabhairt do cháilíochtaí, do thaithí agus an chúis le do shuim ar leithligh sa ghnóthas. Nó tá a suímh earcaíochta ar líne féin ag go leor comhlachtaí, áit ar féidir leat foirm iarratais leictreonach a chuir isteach uaireanta.
- Tá líonrú ríthábhachtach i bhformhór tíortha, toisc gur minic gur ó bhéal a bhíonn an céad fógra de go leor folúntais.
- Is slí ideálach í roinnt ama a chaitheamh sa tír ded' rogha ar chúrsa oiliúna nó socrúchán oibre chun aithne a chur ar an dtír agus soláthraíonn siad an deis chun cuardach poist a dhéanamh ar an spota. Eagraíonn go leor comhlachtaí móra a leithéid de shocrúcháin oibre.

Pointí le tógáil san áireamh agus iarratas á dhéanamh ar phost

Is í ceann de na heilimintí is tábhachtaí ná fáil amach conas do cháilíochtaí a bheith aitheanta sa tír "óstach". An pointe ríthábhachtach, dóibh siúd le cáilíochtaí proifisiúnta, ná cibé an bhfuil nó nach bhfuil an proifisiún comhrialaithe. Is iad na proifisiúin comhrialaithe ná iad sin atá teorannaithe do dhaoine le cáilíochtaí áirithe (dlíodóirí, cuntasóirí, múinteoirí, inealltóirí, oibrithe paraimhíochaine, dochtúirí, fiaclóirí, tréidlianna, poitigéirí agus ailtirí, mar shampla). I roinnt de na proifisiúin seo, tá liosta de cháilíochtaí aitheanta agus coibhéiseacha tar éis a bheith bunaithe, ach i gcinn eile, tá an choibhéiseacht measta ar bhonn ó chás-go-cás, ag tógáil faid agus ábhar an chúrsa san áireamh. Mura bhfuil do phroifisiún mar cheann chomhrialaithe, d'fhéadfá tosú ag cleachtadh chomh luath agus a fhaigheann tú post, ach caithfidh tú aird a thabhairt ar aon ghnáthaimh riachtanacha a bhaineann leis an bproifisiún sin sa tír óstach, agus a fhéadfadh a bheith difriúil ón rud go bhfuil taithí agat air.

Cad iad na pointí eile gur gá a thógáil san áireamh?

Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil Curriculum Vitae soiléir, dea-struchtúrtha déanta amach agat, dírithe i dtreo an post sainiúil. Ba chóir duit freisin é a fháil aistrithe isteach i dteanga na tíre óstach, mar aon le do cháilíochtaí (féach thuas). Braitheann formhór Ballstáit go mbeadh ábhar do chéim nó dhioplóma bainteach go díreach leis an bpost a cuirtear isteach air, agus in áiteacha eile leagtar níos lú tábhacht ar seo. Tá Curriculum Vitae de Chaighdeán Eorpach uchtaithe ag an AE. Oiriúnach do chéimithe gairmiúla agus acadúla araon, tugann an EUROPASS CV pictiúir soiléir de éirimiúlacht agus scileanna iarrthóir thar teorainneacha-AE. Faoi láthair tá an formáid CV seo ar fáil i 20 teanga den AE i CV-Ar líne EURES.

Conas ullmhú le haghaidh agallamh poist?

Sa tslí céana le do thír féin, ba chóir duit tú féin a ullmhú go hiomlán le haghaidh agallamh poist. Cinntigh go bhfuil eolas cúlra ar an ngnóthas agat agus bí ullamh chun ceisteanna a chuir fútha agus gnéithe ar leithligh den phost. Beithfear ag súil leat freisin do cheannasaíocht ar theanga na tíre óstach a dhearbhú agus léiriú a dhéanamh ar conas mar a chomhlíonann do chuid scileanna agus dílseachtaí riachtanais an fhostóra don phost ar leithligh sin. Baineann go leor gnóthais ar fud na hEorpa úsáid as ionaid measúnaithe chun breithiúnas a dhéanamh ar conas mar a chleachtfadh fostaithe poitéinsiúla i gcásanna cearta.

Cad na cáipéisí le tabhairt leat chuig an agallamh?

De ghnáth beidh siad deo a leanas riachtanach:
• roinnt mhaith cóipeanna ded' CV sa teanga oiriúnach;
• aistriúchán deimhnithe ded' dhioplóma (ar fáil de ghnáth ó d'institiúid oideachais nó an roinn ábhartha);
• fótachóipeanna ded' theastas fágála scoile, do chéim ollscoile nó cáilíocht eile;
• do phas nó cárta aitheantais bailí;
• cóip ded' theastas breithe;
• an R-fhoirm oiriúnach id' chur i dteideal clúdach cúraim sláinte (.i. R111); agus
• roinnt fótagraif pas.

An féidir liom mo shochar dífhostaíochta a aistriú má bhogaim go Bhallstáit eile den LEE gan tairiscint poist a bheith agam?

Má tá as obair faoi láthair agus gur mian leat post a lorg i dtír LEE eile, d'fhéadfá do shochar dífhostaíochta a aistriú ar feadh 3 mhí. Mar sin féin, tá rialacha agus coinníollacha dochta d'aistriú sochair agus mar sin cuirtear comhairle ort teagmháil a dhéanamh le do sheirbhís fostaíochta áitiúil nó an ghníomhaireacht sochair oiriúnach roimh dul i mbun aon ghníomh. Mura bhfuil post faighte agat tar éis 3 mhí, d'fhéadfaí ceist a chur ort fágáil, ach d'fhéadfadh na húdaráis a bheith trócaireach más rud é gur féidir leat a dhearbhú go bhfuil seans maith agat post a fháil. Cuimsíonn rannóga eile ar nós an rannóg "Maireachtáil agus Obair" eolas úsáideach breise ar seo.

An bhfuil tú sásta leis an bhfaisnéis soláthraithe ar an leathanach seo?