Faigh post i EURES

Cén cineál poist a thairgeann EURES?

Clúdaíonn na folúntais ar fáil i "EURES - Lorg Post" réimse leathan ceirdeanna agus áirítear deiseanna buana agus séasúracha.

Tá eolas ag gach folúntas ar an gcaoi chun cur isteach air agus an té le dul i dteagmháil leo. D’fhéadfadh an duine teagmhála bheith ina c(h)omhairleoir EURES a phróiseálfaidh an t-iarratas nó, i gcásanna eile, is féidir dul i dteagmháil go díreach leis an bhfostóir féin.

Tagann na poist atá fógraithe ar an Tairseach EURES ó Bhaill agus Comhpháirtithe EURES, go háirithe i Seirbhísí Fostaíochta Pobail na hEorpa. Baineann siad úsáid as EURES chun poist a fhógairt dá bhfuil suim faoi leith ag an bhfostóir in oibrithe ó thíortha eile a earcú. Tá bratach ghorm ag na “poist EURES” sin a chomharthaíonn go bhfuil suim faoi leith ag an bhfostóir i bhfostaithe ó thíortha Eorpacha eile a earcú.

Chun trédhearcacht an mhargaidh fhostaíochta san Eoraip a mhéadú, bíonn gach post a fhógraíonn Seirbhísí Fostaíochta Poiblí na hEorpa, ach amháin cúpla eisceacht, infheicthe ar ár láithreán. Níl bratach ghorm ag na poist sin agus ní “poist EURES” iad.

An chuimsíonn "EURES - Lorg Post" poist folmha sna hinstitiúidí Eorpacha?

Ní chuimsíonn. Foilsítear poist folmha sna hinstitiúidí Eorpacha ar shuíomh gréasáin na hOifige Roghnú Pearsanra Eorpach (EPSO): http://epso.europa.eu

Conas a fhaighim post i "EURES - Lorg Post"?

Tá idirbhealach cuardaigh úsáidchúntach ag "Lorg Post" EURES. D’fhéadfadh iarrthóirí poist, mar shampla, tír, réigiúin, proifisiún, cineál conradh a roghnú, nó go leor critéir le haghaidh post a fháil a chomhcheangail.

Is iad Seirbhísí fostaíochta na hEorpa a nuashonraíonn an bunachar sonraí cuardaigh phoist EURES go laethúil, agus ní fhanann fógraí folúntais sa chóras ach amháin chomh fada agus atá siad reatha.

Pointí le meabhrú orthu agus cuardach poist EURES á úsáid:

Cé go n-aistrítear an chuid is mó de shonraí faoi phoist, mar an cineál conartha, an taithí agus an leibhéal oideachais is gásrl. isteach i ngach teanga AE/LEE, ní hamhlaidh atá do theideal agus téacs an fhógra phoist. Mar sin ní gá go dtabharfaidh cuardach suas eochairfhocal a úsáideann eochairfhocail i dteanga amháin gach folúntas atá ar fáil sa bhunachar sonraí. Mar shampla, má dhéanann tú cuardach ag úsáid an fhocail Bhéarla “waiter” mar eochairfhocal, seans nach bhfaighfidh tú na fógraí céanna agus a fhaigheann tú ag cuardach leis an eochairfhocal Fraincise “serveur”. Is amhlaidh, ámh, a chlúdaíonn na catagóirí réamhshainithe faoi “gairm” “taithí riachtanach” “ionad” srl. gach leagan teanga atá ar fáil.

An bhfuil folúntais poist ar fáil i dteangacha uile an AE?

Tá "EURES - Lorg Post" ar fáil sa 25 teanga den AE/LEE agus is féidir le húsáideoirí a gcuardach a dhéanamh in aon cheann díobh.
Tabhair faoi deara, áfach, toisc go bhfuil na folúntais poist taispeánta ar an dtairseach EURES, i gcló mór, impórtáilte go díreach ó na bunachair sonraí folúntais poist náisiúnta, go bhfuil ábhar téacsach an fholúntais (teideal agus cur síos an phoist) scríofa go ginearálta i dteanga náisiúnta an bhuntír. Tá sonraí eile an phoist, ar nós cineál conradh, taithí agus leibhéal oideachasúil riachtanach srl. aistrithe isteach sna teangacha uile.
Mar sin níor ghá go dtaispeánfadh cuardach in "Eochairfhocail" i dteanga amháin gach folúntas atá ar fáil sa bhunachar sonraí. Más rud é, mar shampla, go gcuardaíonn tú ag baint úsáid as an bhfocal Béarla "waiter" mar eochairfhocal, seans nach bhfaighfidh tú na fógraí céanna a gheofá ag cuardach leis an eochairfhocal Fraincise "serveur". Mar sin féin clúdaíonn na catagóirí réamhshainithe faoi "proifisiún", "taithí riachtanach", "suíomh" srl., leaganacha na dteangacha uile.
Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil sé suas go gach fostóir chun an cinneadh a dhéanamh maidir le cén teanga ina taispeántar folúntas i "EURES - Lorg Post". Má tá suim ar leith ag an bhfostóir in earcaíocht go hidirnáisiúnta d’fhéadfadh an folúntas a bheith foilsithe i dteanga amháin nó go leor teangacha seachas teanga náisiúnta an fhostóra.

Conas a léirím suim i bpost ar leith? An féidir liom dul i dteagmháil go díreach le fostóirí?

Tá eolas le gach folúntas ar conas iarratas a chur isteach air agus an duine ba chóir teagmháil a dhéanamh leo. D'fhéadfadh an teagmhálaí a bheith mar chomhairleoir EURES a dhéanfaidh an t-iarratas a phróiseáil nó, i gcásanna áirithe, d'fhéadfaí teagmháil a dhéanamh go díreach leis an bhfostóir.

Is saoránach neamh-AE mé: an féidir liom úsáid a bhaint as EURES le haghaidh post a fháil?

Tá seirbhísí ar-líne EURES ar fáil go saor d’aon úsáideaoir go bhfuil rochtain acu ar an nGréasán. Mar sin féin, is baill iad comhairleoirí EURES de líonra a thugann cúnamh do náisiúnaigh 27 Ballstát an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Eilvéis.
Má tá suim agat i maireactáil agus obair i gCeantar Eacnamaíochta na hEorpa agus san Eilvéis, is féidir leat dul i dteagmháil le hambasáid agus/nó Seirbhís(í) Fostaíochta Poiblí na tíre go dteastaíonn uait dul chuig. Go minic, is féidir le do Roinn Gnóthaí Eachtracha féin foinsí eolais úsáideacha agus naisc chuig na foinsí seo a sholáthair. Soláthróidh ionaid eolais dá leithéid an t-eolas riachtanach ar na riachtanais dlithiúla go bhfuil gá leo do náisiúnach ded’ thír chun obair san Eoraip (lena áirítear ceadanna oibre srl.).

Ní athraíonn ag fáil post trí EURES na hoibleagáidí dlithiúla agus gnáthaimh riaracháin go bhféadfadh a bhaint le saoránaigh neamh-AE.

An bhfuil tú sásta leis an bhfaisnéis soláthraithe ar an leathanach seo?