Neuvoja Ja Vinkkejä Työnhakuun

Mistä voi hakea työtä?

Euroopan talousalueen maissa (ETA-maissa) ihmisten vapaa liikkuvuus on perusoikeus, jonka ansiosta ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä toisessa ETA-maassa ilman työlupaa. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta sovelletaan uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin niiden siirtymäjärjestelyjen mukaisesti, joista määrätään maiden liittymistä Euroopan unioniin koskevissa sopimuksissa. Uusia jäsenvaltioita koskevia kysymyksiä käsitellään jäljempänä olevassa osiossa (ks. Uusia jäsenvaltioita varten käyttöön otetut siirtymäjärjestelyt).

Mitä käytännön seikkoja on otettava huomioon ennen työnhaun aloittamista?

Asuminen ja työskentely toisessa Euroopan maassa voi olla hankalaa esimerkiksi siksi, että on sopeuduttava uuteen kulttuurin, tultava toimeen vieraalla kielellä ja otettava selvää erilaisista verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Paras tapa valmistautua on hankkia hyvät tiedot maasta, jossa aikoo työskennellä. Työnhaussa onnistuminen riippuu tietenkin henkilökohtaisista ominaisuuksista ja sitkeydestä työhaussa samoin kuin ammatillisesta pätevyydestä ja kielitaidosta.
Ennen työnhaun aloittamista on tärkeää huomata, että työn löytyminen ulkomailta ei ole välttämättä helpompaa kuin työn löytyminen kotimaasta (työttömyysaste Euroopan unionissa on edelleen melko korkea). Euroopan työmarkkinoilla on kuitenkin aloja, joilla on hyvät mahdollisuudet löytää työtä. Tällaisia aloja ovat varsinkin matkailu ja palvelut (rahoituspalvelut, yrityshallinnon asiantuntijatehtävät, rakennusala, tietotekniikka ja eräät terveydenhuollon tehtävät) sekä maatalouden kausityö. On syytä muistaa, että työnsaantimahdollisuudet vaihtelevat ETA-maissa huomattavasti alueittain ja että tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Lisätietoja asiasta saa asumista ja työskentelyä koskevasta osiosta.

Työnhakuun ryhtyminen

Työnhaku helpottuu, jos ennen toiseen maahan lähtöä valmistautuu seuraavasti:
• Vierailemalla EURES-portaalissa, josta löytyy tietoa avoimista työpaikoista, elin- ja työoloista sekä työmarkkinoista muissa maissa. Sieltä on myös linkkejä muuhun hyödylliseen tietoon. Sivulle voi laittaa oman ansioluettelon, johon mahdolliset työnantajat eri puolilta Eurooppaa voivat tutustua.
• Käymällä paikallisessa tai alueellisessa työnvälitystoimistossa. Toimistossa saattaa olla EURES-neuvoja, joka voi antaa henkilökohtaista neuvontaa ja tutkia tietyssä maassa tarjolla olevia avoimia työpaikkoja EURES-järjestelmän ja muiden EURES-neuvojien kautta.
• Lukemalla työpaikkailmoitukset valitun työskentelymaan sanomalehdistä, joita on yleensä säännöllisesti saatavilla suurimmissa julkisissa kirjastoissa. Myös monissa ammattilehdissä on tiettyjen alojen työpaikkailmoituksia.
• Ottamalla yhteyttä valitun työskentelymaan julkiseen työnvälityspalveluun, josta saa neuvoja. ETA-maiden kansalaisilla on toisessa jäsenvaltiossa samat oikeudet kuin valtion omilla kansalaisilla. Kannattaa keskustella sellaisen EURES-neuvojan kanssa, jolla on kokemusta muiden maiden kansalaisten neuvonnasta.

Muita harvinaisempia tapoja löytää työpaikka

Tietoja avoimista työpaikoista saa useimmissa tapauksissa julkisista työnvälityspalveluista.

Kannattaa kuitenkin kokeilla myös seuraavia keinoja:
• Useissa jäsenvaltioissa on yksityisiä työnvälitystoimistoja, jotka ovat keskittyneet tilapäisen työvoiman etsintään. On syytä varmistaa etukäteen, veloittaako toimisto palveluistaan ja minkälaisia työsopimuksia se tekee.
• On myös yksityisiä rekrytointitoimistoja, mutta yleensä ne keskittyvät johtotason tehtäviin tai tietyille aloille kuten tietokone- tai rahoitusalalle.
• Opiskelijoiden työnhaussa merkittävänä apuna voivat olla työpaikkamessut ja uraneuvontakeskukset.
• Yhä useampi lähettää työpaikkahakemuksensa yritykseen suoraan. Kannattaa hankkia mahdollisimman tarkat tiedot yrityksestä, koska hakijan menestyminen saattaa riippua siitä, kuinka hyvin hän voi osoittaa soveltuvansa yrityksen rakenteeseen ja vaatimuksiin. Hakemus on hyvä tehdä kirjeellä, jossa ilmoitetaan ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä miksi on kiinnostunut työskentelemään kyseisessä yrityksessä. Monilla yrityksillä on myös omia rekrytointisivustoja, joiden kautta voi toisinaan jättää sähköisen työpaikkahakemuksen.
• Tuttavaverkosto on erittäin tärkeä useimmissa maissa, koska tieto työtilaisuudesta leviää usein ensin suullisena tietona henkilöltä toiselle.
• Maan oppii tuntemaan parhaiten viettämällä siellä jonkin aikaa harjoittelijana, jolloin voi myös ryhtyä työnhakuun paikan päällä. Monet suuret yritykset tarjoavat tällaisia harjoittelujaksoja.

Muita työnhakuun liittyviä seikkoja

On erittäin tärkeää ottaa selville, kuinka helposti tutkinnon voi saada tunnustetuksi valitussa työskentelymaassa. Jos hakijalla on ammatillinen tutkinto, ratkaiseva seikka on se, onko ammatti säännelty vai ei. Säänneltyjä ammatteja saavat harjoittaa vain ne, joilla on tietty tutkinto. Näitä ovat esimerkiksi lakimiehen, kirjanpitäjän, opettajan, insinöörin, sairaanhoitohenkilöstön, lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin, farmaseutin ja arkkitehdin ammatit. Joistakin ammateista on laadittu tunnustettavien ja toisiaan vastaavien tutkintojen luettelo. Muissa ammateissa vastaavuus tutkitaan tapauskohtaisesti, ja tällöin otetaan huomioon opintojen pituus ja sisältö. Jos ammatti ei ole säännelty, sitä voi alkaa harjoittaa heti työpaikan löydyttyä. On kuitenkin noudatettava työskentelymaassa kyseiseen ammattiin sovellettavia menettelyjä, jotka voivat olla varsin erilaisia kuin ne, joihin on tottunut.

Muita tärkeitä seikkoja

Ansioluettelon on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja vastattava haettua työpaikkaa. Ansioluettelo ja tutkintotodistukset (ks. yllä) pitäisi myös käännättää sen maan kielelle, josta työtä haetaan. Useimmissa jäsenvaltioissa edellytetään, että oppiarvo tai suoritettu tutkinto liittyvät välittömästi haettuun työpaikkaan, mutta joissain valtioissa tätä asiaa ei pidetä näin tärkeänä. EU:ssa on hyväksytty ansioluettelon yhtenäinen eurooppalainen malli. Se sopii sekä ammatillisen että akateemisen tutkinnon suorittaneille. Tämän EUROPASS -ansioluettelon avulla saa selkeän kuvan hakijan pätevyydestä ja ammattitaidosta maiden rajojen yli. Ansioluettelomalli on tällä hetkellä saatavana 20 kielellä, ja sen voi ladata EURES CV online -kohdasta.

Valmistautuminen työhönottohaastatteluun

Haastatteluun tulisi valmistautua huolella hankkimalla taustatietoja kyseisestä yrityksestä ja huolehtimalla siitä, että osaa kysyä yritykseen ja työtehtäviin liittyviä kysymyksiä. Hakijan oletetaan osoittavan, että hän hallitsee tulevan työskentelymaansa kielen ja että hänen tärkeimmät taitonsa ja ominaisuutensa vastaavat työnantajan asettamia edellytyksiä kyseisen tehtävän hoitamiselle. Useat yritykset EU-maissa käyttävät lisäksi sellaisten yritysten palveluita, jotka arvioivat mahdollisten työntekijöiden kykyä toimia todellisissa tilanteissa.

Haastatteluun on syytä ottaa mukaan seuraava aineisto:
• useita kopioita ansioluettelosta vaaditulla kielellä
• oikeaksi todistettu käännös tutkintotodistuksesta (yleensä saatavissa oppilaitoksesta tai asiasta vastaavasta ministeriöstä)
• kopioita koulun, yliopiston tai muun oppilaitoksen päästötodistuksesta
• passi tai muu voimassa oleva henkilöllisyystodistus
• kopio syntymä- tai virkatodistuksesta
• soveltuva E-lomake, joka osoittaa oikeuden terveydenhuoltoon (esim. E 111)
• muutama passikuva.

Voiko toiseen ETA-maahan ilman työtarjousta muuttava henkilö siirtää mukanaan työttömyysetuutensa?

Toisesta ETA-maasta työtä etsivälle työttömälle henkilölle voidaan maksaa työttömyysetuudet kolmen kuukauden ajan siihen maahan, josta hän hakee työtä. Etuuksien maksua ulkomaille koskevat kuitenkin tiukat säännöt ja ehdot, joten kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen työvoimatoimistoon tai työttömyysetuudet maksavaan laitokseen, ennen kuin ryhtyy asiassa mihinkään toimiin. Jos työpaikkaa ei löydy toisessa ETA-maassa kolmen kuukauden kuluessa, työnhakijaa saatetaan pyytää poistumaan maasta. Viranomaiset saattavat tosin tinkiä tästä vaatimuksesta, jos työnhakija kykenee osoittamaan, että hänellä on hyvät mahdollisuudet löytää työtä. Esimerkiksi asumista ja työskentelyä koskevasta osiosta saa asiasta hyödyllisiä lisätietoja.

Oletko tyytyväinen tällä sivulla annettuihin tietoihin?