Ammatillinen Liikkuvuus

Voinko vapaasti muuttaa toiseen maahan ja työskennellä siellä?

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus tehdä työtä ja asua missä tahansa toisessa EU:n jäsenvaltiossa ilman, että häntä syrjitään kansalaisuutensa perusteella. Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (artiklat 3, 39, 40) ja yhteisön oikeuden takaamista perusvapauksista.
Yhteisössä noudatettavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt koskevat myös Euroopan talousalueen jäsenvaltioita (Islanti, Liechtenstein ja Norja). Sveitsillä on henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva kahdenkeskinen sopimus EU:n kanssa.
On kuitenkin tärkeää mainita, että EU:n vuoden 2004 ja 2007 laajentumisen seurauksena sovellettavan enintään seitsemän vuoden siirtymäkauden aikana yhteisössä noudatettavia työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä ei sovelleta täysmääräisesti laajennetussa EU:ssa. Lisää tietoa asiasta osioista ”Eläminen ja työskentely” ja ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus”.

Miksi Euroopan komissio tukee liikkuvuutta?

Työvoiman entistä suuremman työpaikkojen välisen (ammatillisen) sekä valtioiden sisäisen ja välisen (alueellisen) liikkuvuuden katsotaan olevan yksi niistä tekijöistä, joilla voidaan saavuttaa taloudellisia ja sosiaalisia edistysaskeleita, korkea työllisyyden taso sekä tasapainoinen ja kestävä kehitys. Lisäksi liikkuvuus auttaa Euroopan taloutta, työllisyyttä ja työvoimaa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin entistä joustavammin ja tehokkaammin sekä edistää muutosta kilpailukykyisessä maailmanlaajuisessa taloudessa. Entistä suurempi liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä edistää myös EU:n sisäistä poliittista lähentymistä.

Miksi eurooppalaisten mahdollisuus liikkuvuuteen tulisi käyttää hyväksi?

EU:ssa on noin 2-3 miljoonaa avointa työpaikkaa samanaikaisesti kuin työttömyysaste on noin 10% (nuorten kohdalla 25%). Työtä vuoden sisällä löytävät 59% niistä henkilöistä, jotka työttöminä ollessaan muuttavat (verrattuna 35% omaan maahan jäävien osalta).
Eurooppa tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita muuttamaan työn perässä. Silti eurooppalaiset muuttavat hämmästyttävän harvoin.
Vuonna 1999 alueelta toiselle muutti 1,2% EU:n väestöstä, kun taas osavaltiosta toiseen muutti 5,9% Yhdysvaltojen väestöstä. Vuonna 2000 EU:n jäsenvaltiosta toiseen muutti vain 225 000 henkeä (0,1% EU:n väestöstä). EU:n koko työvoimasta 0,2% työskentelee muualla kuin asuinmaassaan. Raja-alueilla asuvista 34 miljoonasta työntekijästä 1,4% eli 497 000 henkeä työskentelee muussa kuin kotimaassaan (luvut ovat vuodelta 1999).

Mitkä ovat toiseen maahan muuttamisen edut?

Opiskelujaksosta tai työskentelystä ulkomailla voi hyötyä monella lailla. Se tarjoaa todellisen ympäristönvaihdoksen, uusia henkilökohtaisia näkemyksiä, päivittäisen yhteyden vieraaseen kulttuuriin, erinomaisen tilaisuuden oppia uusi kieli ja mahdollisuuden työskennellä tai opiskella yhdessä erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa sekä vaihtaa ajatuksia ja vertailla kokemuksia. 

Oletko tyytyväinen tällä sivulla annettuihin tietoihin?