Pokyny a tipy pro hledání pracovního místa

Kde hledat pracovní místo?

Ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) je volný pohyb osob základním právem a občané zemí EHP mohou pracovat v jiné zemi EHP bez pracovního povolení. Volný pohyb osob se rovněž vztahuje na občany nových členských států, ovšem podléhá ustanovením o přechodných opatřeních stanovených ve Smlouvách o přistoupení. Otázkami týkajícími se nových členských států se podrobně zabývá sekce „Přechodná úprava zavedená pro nové členské státy“.

Jaké praktické aspekty musím vzít v úvahu, než začnu hledat práci?

Život a práce v jiné evropské zemi s sebou může přinášet různé překážky, jako např. přizpůsobování se nové kultuře, používání cizího jazyka v zaměstnání a seznamování se s odlišným daňovým systémem či systémem sociálního zabezpečení. Nejlépe se můžete připravit tak, že si o dané zemi opatříte co nejvíce informací. Při hledání pracovního místa rovněž hrají roli Vaše osobní vlastnosti a odhodlání a nepochybně i Vaše kvalifikace a znalosti cizích jazyků.

Než začnete hledat pracovní místo, je důležité si uvědomit, že nalézt zaměstnání v zahraničí nemusí být nutně snadnější než ve Vaší zemi (celková míra nezaměstnanosti je v Evropské unii stále vysoká). Některá odvětví na evropském pracovním trhu však mohou skýtat velké příležitosti, jde např. o odvětví turistického ruchu a služeb (dále finanční služby, poradenství v oblasti řízení, stavebnictví, informační technologie a určité segmenty ve zdravotnictví) či o sezónní práci v zemědělství. Měli byste mít také na paměti, že mezi jednotlivými regiony Evropského hospodářského prostoru existují, co se pracovních příležitostí týče, značné rozdíly a že se situace velmi rychle mění. Další informace k této problematice naleznete v sekci „Práce a život“.

Jak začít hledat?

Abyste nalezli pracovní místo ještě před odjezdem, měli byste:
- navštívit internetový portál sítě EURES věnovaný mobilitě, kde můžete nalézt nabídky volných pracovních míst, informace o životních a pracovních podmínkách, o pracovních trzích a odkazy na mnohé další užitečné zdroje informací. Můžete zde rovněž zveřejnit Váš životopis a zpřístupnit ho tak případným zaměstnavatelům z celé Evropy.
- obrátit se s prosbou o pomoc na místní nebo regionální pracovní úřad. Je možné, že mají k dispozici poradce EURES, který by Vám mohl individuálně poradit. Může zjistit, jaké nabídky pracovních míst v zemi, kterou jste si zvolil(a), databáze EURES obsahuje či jaké nabídky mají k dispozici poradci EURES v dané zemi.
- hledat v oznámeních o volných pracovních místech v novinách vydávaných v zemi, kterou jste si zvolil(a) (větší veřejné knihovny je obvykle pravidelně odebírají). Nezapomeňte, že mnohé specializované časopisy uveřejňují oznámení o volných pracovních místech ve specializovaných profesních oblastech.
- obrátit se na veřejnou službu zaměstnanosti země, do které směřujete. Ta by Vám totiž také mohla poradit. Nezapomínejte, že jako státní příslušník země Evropského hospodářského prostoru máte v jiné členské zemi stejná práva jako státní příslušníci dané země. Promluvte si s poradcem EURES, který má zkušenosti s poskytováním pomoci cizím státním příslušníkům.

Jiné, méně obvyklé postupy při hledání pracovního místa

Nejběžnějším způsobem, jak získat informace o volných pracovních místech, je obrátit se na veřejnou službu zaměstnanosti.

Nicméně za zkoušku stojí i následující postupy:

- V mnoha členských státech existují soukromé agentury, které se specializují na hledání dočasných pracovních sil. Měli byste si předem zjistit, zda za své služby účtují nějaké poplatky a jaký způsob zaměstnání (pracovních smluv) zprostředkovávají.
- Existují i soukromé náborové agentury, ale většinou se zaměřují na pracovní místa na manažerské úrovni či na konkrétní odvětví jako např. programování nebo finančnictví.
- Studentům mohou v hledání pracovního místa pomoci veletrhy pracovních příležitostí a pracovní poradenská centra.
- Stále častěji se stává, že uchazeči sami spontánně zasílají žádosti o pracovní místa do firem. V takovém případě je nutné zjistit si o dané firmě co nejvíce informací, neboť úspěch uchazeče závisí na jeho schopnosti prokázat, že právě on je tím vhodným kandidátem, který splňuje stanovené požadavky. Takovou žádost o pracovní místo je třeba zaslat formou dopisu, ve kterém uchazeč uvede podrobnosti o své kvalifikaci a zkušenostech a také důvody, proč se zajímá právě o danou firmu. Jinou možností, kterou nabízí řada firem, je zaslat žádost o pracovní místo elektronickou cestou prostřednictvím jejich vlastní webové stránky.
- Ve většině zemí je velmi důležité i využívání získaných kontaktů, neboť první zprávy o volných pracovních místech se často šíří ústně.
- Ideálním způsobem, jak se seznámit se zvolenou zemí a jak hledat pracovní příležitosti přímo na místě, jsou stáže nebo odborné praxe. Mnoho velkých firem takové odborné praxe organizuje.

Co je třeba vzít v úvahu, když žádáte o práci?

Jednou z nejdůležitějších věcí je zjistit, jakým způsobem Vám v „hostitelské“ zemi uznají získanou kvalifikaci. Klíčovým faktorem je, zda se jedná o kvalifikaci pro regulované povolání či nikoliv. Regulovaným povoláním se rozumí povolání, jehož výkon je umožněn pouze osobám, které získaly určitou kvalifikaci (např. právníci, účetní, učitelé, inženýři, zdravotníci, lékaři, zubní lékaři, veterinární lékaři, lékárníci a architekti). Pro některá z těchto povolání byly vypracovány seznamy uznávaných a rovnocenných kvalifikací, zatímco u jiných se rovnocennost kvalifikací posuzuje individuálně, přičemž se v úvahu bere délka a obsah absolvovaného kurzu. Nepatří-li Vaše kvalifikace mezi regulovaná povolání, můžete toto povolání začít vykonávat hned, jakmile získáte pracovní místo. Musíte ale dodržet všechny případné postupy, které pro dané povolání platí a které se mohou lišit od těch, na které jste zvyklý(á).

Co ještě je třeba vzít v úvahu?

Měli byste se snažit sestavit svůj životopis tak, aby byl srozumitelný, dobře strukturovaný a především zaměřený na konkrétní pracovní místo, o které máte zájem. Měli byste si ho také nechat přeložit do jazyka země, do které míříte, stejně jako doklady o dosažené kvalifikaci (viz výše). Ve většině členských států se předpokládá, že se obor Vámi absolvovaného studia přímo vztahuje k pracovnímu místu, o které se ucházíte, avšak v některých zemích se na tuto souvislost neklade takový důraz. Evropská unie schválila standardní formát evropského životopisu (angl. European Standard Curriculum Vitae). Tento tzv. EUROPASS CV je vhodný pro absolventy akademických i odborných vzdělávacích programů a podává srozumitelný přehled o způsobilosti a dovednostech uchazeče pro práci po celé EU. Tento formát je v současné době k dispozici ve 20 jazycích  EU v sekci „EURES CV on-line“.

se připravit na přijímací pohovor?

Na přijímací pohovor je třeba se důkladně připravit, obdobně jako ve Vaší rodné zemi. Zjistěte si co nejvíce informací o dané firmě a mějte připravené otázky o ní i o konkrétních aspektech místa, o které se ucházíte. Zároveň se Vás očekává, že prokážete, do jaké míry ovládáte jazyk dané země a jak Vaše klíčové schopnosti odpovídají požadavkům zaměstnavatele stanoveným pro dané pracovní místo. Mnoho velkých firem po celé EU využívá služeb hodnotících center, která zjistí, jak by případní zaměstnanci vykonávali svou práci v reálných situacích.

 

Jaké dokumenty je třeba přinést na přijímací pohovor?

Obvykle potřebujete:
• několik kopií životopisu v příslušném jazyce;
• ověřený překlad diplomu (obvykle je možné ho získat u instituce, která diplom udělila, nebo na příslušném ministerstvu);
• fotokopie maturitního vysvědčení, dokladu o univerzitním vzdělání nebo dokladu o získání jiné kvalifikace;
• pas nebo platný občanský průkaz;
• kopii rodného listu;
• příslušný formulář typu E, který je dokladem o zdravotním pojištění (např. E111) a
• několik pasových fotografií.

Stěhuji-li se do jiné země EHP a ještě nemám žádnou pracovní nabídku, mohu si svou podporu v nezaměstnanosti převést do této země?

Pokud jste momentálně bez práce a chcete ji hledat v jiné zemi EHP, můžete si tam svou podporu v nezaměstnanosti převést, a to na dobu tří měsíců. Na převod dávek obecně se však vztahují velmi přísná pravidla a podmínky a měli se byste proto pro informace obrátit na Váš místní úřad práce či na úřad poskytující příslušné dávky ještě předtím, než podniknete jakékoli kroky. Pokud po uplynutí tří měsíců nenaleznete žádnou práci, můžete být požádán(a), abyste zemi opustil(a). Můžete-li ovšem prokázat, že vyhlídky na nalezení práce jsou dobré, mohou příslušné úřady v této záležitosti postupovat shovívavě. Další užitečné informace k této problematice lze nalézt v jednotlivých sekcích části „Práce a život“.

Jste spokojeni s informacemi poskytovanými na této stránce?