• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/simson-ja-aab_etSimson ja Aab

Simson ja Aab
© Euroopa Liit

Täna Narvas toimunud seminaril Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik tõdeti, et eelkõige on üleminek kliimaneutraalsele majandusele võimalus lahendada piirkonda pikka aega vaevanud probleeme ning tuua uut arenguperspektiivi.

Teema: Ettevõtlus, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng

/estonia/file/naine-lapsega_etnaine lapsega

naine lapsega
© Euroopa Liit

Rahvusvahelise naistepäeva eel avaldas komisjon oma 2021. aasta aruande soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis, milles kirjeldatakse COVID-19 pandeemia mõju eeskätt naistele. Pandeemia on süvendanud naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust peaaegu kõigis eluvaldkondades nii Euroopas kui ka mujal.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/palga-l%C3%A4bipaistvus_etpalga läbipaistvus

palga läbipaistvus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna tasustamise läbipaistvust puudutava ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et ELis makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. Palkade läbipaistvus on president von der Leyeni üks poliitilistest prioriteetidest. Ettepanekuga nähakse ette tööotsijate teavitamine tasustamistingimustest, õigus teada sama tööd tegevate töötajate palgataset; samuti soolise palgalõhe aruandluse kohustus suurtele äriühingutele. Tööandjatel ei lubata küsida tööotsijatelt teavet nende varasema palga kohta ning töötaja taotlusel peavad nad esitama töötasu kohta anonüümseks muudetud andmed. Töötajatel on palgadiskrimineerimise korral õigus ka hüvitisele.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/pension%C3%A4rid_etpensionärid

pensionärid
© Euroopa Liit

Täna tutvustas komisjon tugeva sotsiaalse Euroopa eesmärki, mis keskendub tuleviku töökohtadele ja oskustele ning õiglasele, kaasavale ja vastupidavale sotsiaal-majanduslikule taastumisele. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete edasiseks rakendamiseks koostöös liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga. Samuti tehakse selles ettepanek saavutada ELi peamised tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse alased eesmärgid 2030. aastaks.

Teema: Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/ratastoolis-mees_etratastoolis mees

ratastoolis mees
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030, mis aitab tagada puuetega inimeste  osalemise ühiskonnaelus võrdselt teistega. Viimastel aastakümnetel on puuetega inimeste juurdepääs tervishoiule, haridusele, tööhõivele, vaba aja veetmisele ja poliitilises elus osalemisele küll paranenud, kuid siiski on veel palju takistusi.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/majandus_etmajandus

majandus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles antakse liikmesriikidele üldiseid suuniseid eelarvepoliitika edaspidiseks kujundamiseks. Komisjon esitab teatises oma seisukohad ka üldise vabastusklausli kohaldamise lõpetamise või jätkamise kohta.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/euromajandusjpg_eteuro_majandus.jpg

euro_majandus
© Euroopa Liit

Komisjon kiitis täna heaks 27 liikmesriigi esitatud 226 projekti, et toetada nende jõupingutusi majanduskasvu edendavate riiklike reformide kavandamisel ja rakendamisel. Toetust antakse tehnilise toe instrumendi kaudu, mille 2021. aasta kogueelarve on 102,6 miljonit eurot.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/lorenzo-natali-meediaauhind_etLorenzo Natali meediaauhind

Lorenzo Natali meediaauhind
© Euroopa Liit

Alates tänasest saab kandideerida ühele maailma juhtivale ajakirjandusauhinnale – Lorenzo Natali meediaauhinnale. Euroopa Komisjon toetab auhinda, millega tunnustatakse maailma eri paigus töötavaid ajakirjanikke julguse eest avaldada lugusid, mis juhivad tähelepanu tänapäeva valupunktidele ja pakuvad inspireerivaid lahendusi. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 19. aprill 2021. Auhinna suurus on 10 000 eurot.

Teema: Kultuur, haridus ja noored, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/energiamargisjpg_etenergiamargis.jpg

energiamärgis
© Euroopa Liit

Alates tänasest, 1. märtsist hakatakse kauplustes ja internetipoodides kasutama hästituntud Euroopa energiamärgise uut versiooni. Uusi märgiseid kasutatakse esialgu neljas tootekategoorias: külmkapid ja sügavkülmikud, nõudepesumasinad, pesumasinad ning telerid (ja muud välismonitorid). Lambipirnide ja sisseehitatud valgusallikaga lampide uued märgised võetakse kasutusele 1. septembril  ning muude toodete jaoks on uued märgised kavas kasutusele võtta lähiaastatel.

Teema: Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/euro_eteuro

euro
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna nõukogule heakskiitmiseks ettepaneku anda Eestile tööhõive erakorralise toetamise rahastust (TERA) 230 miljonit eurot rahalist toetust. Koos tänase ettepanekuga on TERA rahastust 19 liikmesriigile kavandatud rahalise toetuse kogusummaks 90,6 miljardit eurot. Rahalist toetust antakse soodsate laenudena. Laenud aitavad Eestil katta kulusid, mis on seotud lühendatud tööaja kava ja muude sarnaste meetmetega, mis on võetud koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

Pages