• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/digi-1_etdigi

digi
© Euroopa Liit

Komisjon tutvustas täna oma visiooni ja eesmärke Euroopa digitaliseerimiseks aastaks 2030. Siht on kujundada Euroopa, mis on digitaalselt sõltumatu liider tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel ja kasutuselevõtul nii, et inimesed ja ettevõtjad saaksid kõiki digimaailma võimalusi täiel määral ära kasutada. Tänases teatises tehakse ettepanek luua digikompass, võtta vastu rida digipõhimõtteid ning räägitakse võimalusest esitada seadusandlik ettepanek tugeva juhtimisraamistiku kehtestamiseks.

Teema: Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/naine-el-lipuga_etNaine EL lipuga

Naine EL lipuga
© Euroopa Liit

Täna avaldasid Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kõigi aegade esimese kahe institutsiooni poolt ühiselt korraldatud Eurobaromeetri uuringu. Eurobaromeetri eriuuring Euroopa tuleviku teemal toimus 22. oktoobrist 20. novembrini 2020 ELi 27 liikmesriigis.

Teema: EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng

/estonia/file/simson-ja-aab_etSimson ja Aab

Simson ja Aab
© Euroopa Liit

Täna Narvas toimunud seminaril Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik tõdeti, et eelkõige on üleminek kliimaneutraalsele majandusele võimalus lahendada piirkonda pikka aega vaevanud probleeme ning tuua uut arenguperspektiivi.

Teema: Ettevõtlus, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng

/estonia/file/naine-lapsega_etnaine lapsega

naine lapsega
© Euroopa Liit

Rahvusvahelise naistepäeva eel avaldas komisjon oma 2021. aasta aruande soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis, milles kirjeldatakse COVID-19 pandeemia mõju eeskätt naistele. Pandeemia on süvendanud naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust peaaegu kõigis eluvaldkondades nii Euroopas kui ka mujal.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/palga-l%C3%A4bipaistvus_etpalga läbipaistvus

palga läbipaistvus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna tasustamise läbipaistvust puudutava ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et ELis makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. Palkade läbipaistvus on president von der Leyeni üks poliitilistest prioriteetidest. Ettepanekuga nähakse ette tööotsijate teavitamine tasustamistingimustest, õigus teada sama tööd tegevate töötajate palgataset; samuti soolise palgalõhe aruandluse kohustus suurtele äriühingutele. Tööandjatel ei lubata küsida tööotsijatelt teavet nende varasema palga kohta ning töötaja taotlusel peavad nad esitama töötasu kohta anonüümseks muudetud andmed. Töötajatel on palgadiskrimineerimise korral õigus ka hüvitisele.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/pension%C3%A4rid_etpensionärid

pensionärid
© Euroopa Liit

Täna tutvustas komisjon tugeva sotsiaalse Euroopa eesmärki, mis keskendub tuleviku töökohtadele ja oskustele ning õiglasele, kaasavale ja vastupidavale sotsiaal-majanduslikule taastumisele. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete edasiseks rakendamiseks koostöös liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga. Samuti tehakse selles ettepanek saavutada ELi peamised tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse alased eesmärgid 2030. aastaks.

Teema: Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/ratastoolis-mees_etratastoolis mees

ratastoolis mees
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030, mis aitab tagada puuetega inimeste  osalemise ühiskonnaelus võrdselt teistega. Viimastel aastakümnetel on puuetega inimeste juurdepääs tervishoiule, haridusele, tööhõivele, vaba aja veetmisele ja poliitilises elus osalemisele küll paranenud, kuid siiski on veel palju takistusi.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/majandus_etmajandus

majandus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles antakse liikmesriikidele üldiseid suuniseid eelarvepoliitika edaspidiseks kujundamiseks. Komisjon esitab teatises oma seisukohad ka üldise vabastusklausli kohaldamise lõpetamise või jätkamise kohta.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/euromajandusjpg_eteuro_majandus.jpg

euro_majandus
© Euroopa Liit

Komisjon kiitis täna heaks 27 liikmesriigi esitatud 226 projekti, et toetada nende jõupingutusi majanduskasvu edendavate riiklike reformide kavandamisel ja rakendamisel. Toetust antakse tehnilise toe instrumendi kaudu, mille 2021. aasta kogueelarve on 102,6 miljonit eurot.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/lorenzo-natali-meediaauhind_etLorenzo Natali meediaauhind

Lorenzo Natali meediaauhind
© Euroopa Liit

Alates tänasest saab kandideerida ühele maailma juhtivale ajakirjandusauhinnale – Lorenzo Natali meediaauhinnale. Euroopa Komisjon toetab auhinda, millega tunnustatakse maailma eri paigus töötavaid ajakirjanikke julguse eest avaldada lugusid, mis juhivad tähelepanu tänapäeva valupunktidele ja pakuvad inspireerivaid lahendusi. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 19. aprill 2021. Auhinna suurus on 10 000 eurot.

Teema: Kultuur, haridus ja noored, Õigus ja kodanike õigused

Pages