• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/majandus-0_etmajandus

majandus
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon kiitis heaks 9,9 miljoni euro suuruse Eesti abikava, millega toetatakse turismiettevõtjaid ja koroonaviiruse puhangust otseselt mõjutatud sektoreid.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/%C3%B5pilased_etõpilased

õpilased
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon võttis täna vastu programmi „Erasmus+“ (2021–2027) esimese aastase tööprogrammi. Uue ja uuendatud programmi eelarve on 26,2 miljardit eurot (võrdluseks: aastate 2014–2020 programmi eelarve oli 14,7 miljardit eurot), millele lisatakse ligikaudu 2,2 miljardit eurot ELi välistegevuse rahastamisvahenditest. Programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte, milles on võimalus osaleda 10 miljonil eri vanuses ja eri taustaga eurooplasel. Programm on varasemast kaasavam ning sellega toetatakse rohe- ja digipööret, nagu on ette nähtud Euroopa haridusruumi visioonis.

Teema: Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/lastegarantii_etlastegarantii

lastegarantii
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ELi esimese laste õiguste strateegia ning ettepaneku luua Euroopa lastegarantii vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste võimaluste parandamiseks. Mõlema algatuse ettevalmistamisel küsis komisjon koostöös maailma suuremate lapse õiguste organisatsioonidega arvamust rohkem kui 10 000 lapselt.

Teema: Õigus ja kodanike õigused, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

/estonia/file/vaktsineeriminejpg_etvaktsineerimine.jpg

vaktsineerimine
© Euroopa Liit

Komisjon soovib Euroopa biokaitseks valmisoleku programmi „HERA Incubator“ abil kiirendada COVID-19 uutele tüvedele kohandatud vaktsiinidele loa andmist. Selleks lisatakse asjakohastesse ELi õigusaktidesse sätted, et ettevõtjad saaksid keskenduda vajalike tõendite õigeaegsele kogumisele ja Euroopa Ravimiamet saaks kohandatud vaktsiinidele anda loa väiksema hulga lisaandmete põhjal.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/vaktsiinid-0_etvaktsiinid

vaktsiinid
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon kehtestas täna vastastikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtted, mida tuleb võtta uute kriteeriumidena arvesse enne COVID-19 vaktsiinide ekspordilubade andmist.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/euro-0_eteuro

euro
© Euroopa Liit

Nõukogu kiitis heaks komisjoni ettepaneku anda Eestile tööhõive erakorralise toetamise rahastust (TERA) 230 miljonit eurot finantsabi. See summa aitab Eestil katta kulusid, mis on tekkinud seoses lühendatud tööaja kava ning muude sarnaste meetmete rakendamisel. Lisaks aitab see katta tervisevaldkonnas pandeemiaga toimetulekuks tehtud kulutusi.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/innovatsioon_etinnovatsioon

innovatsioon
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas tänasel veebiüritusel uut Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mille eelarve aastatel 2021–2027 on üle 10 miljardi euro ning millega toetatakse uute murranguliste lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Avaldati ka Euroopa Innovatsiooninõukogu esimene iga-aastane tööprogramm, millega nähakse 2021. aastaks ette rohkem kui 1,5 miljardi euro ulatuses rahastamisvõimalusi. Samuti saab nüüdsest esitada taotlusi naisnovaatorite ja Euroopa innovatsioonipealinna auhinnale kandideerimiseks.

Teema: Teadus ja tehnoloogia

/estonia/file/reisijad-0_etreisijad

reisijad
© Euroopa Liit

Enne Euroopa juhtide kohtumist 25. märtsil kutsub komisjon liikmesriike üles olema valmis COVID-19 piiranguid järk-järgult ja kooskõlastatult leevendama, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab. Täna vastu võetud teatises kirjeldab komisjon edasisi samme, mis tuleb astuda Euroopa ohutuks taasavamiseks.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused, Transport ja reisimine

/estonia/file/digit%C3%B5nend_etdigitõnend

digitõend
© Euroopa Liit

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua roheline digitõend, et hõlbustada ELis turvalist vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal. Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või ta on COVID-19-st tervenenud. Tõend on tasuta ja kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.

Teema: Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused, Transport ja reisimine

/estonia/file/lipud-0_etlipud

lipud
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon saatis täna Ühendkuningriigile ametliku kirja, sest riik rikub Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli sisulisi sätteid ja väljaastumislepinguga ette nähtud kohustust lähtuda hea usu põhimõttest. See tähendab, et Ühendkuningriigi vastu on algatatud ametlik rikkumismenetlus. See on kuue kuu jooksul teine kord, kui Ühendkuningriigi valitsus kavatseb rikkuda rahvusvahelist õigust.

Teema: Õigus ja kodanike õigused

Pages