• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

kliima
18/06/2019

Komisjon avaldas täna hinnangu, milles käsitletakse liikmesriikide koostatud esialgseid kavasid ELi energialiidu eesmärkide, eelkõige ELi 2030. aastaks kokku lepitud energia- ja kliimaeesmärkide elluviimiseks.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng
innovatsioon
17/06/2019

Nagu märkis Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juunis ja 2019. aasta märtsis, peab Euroopa suurendama oma innovatsioonivõimekust, et konkureerida ülemaailmsetel turgudel ning säilitada euroopalik eluviis ja parandada seda. Seepärast on Junckeri komisjon seadnud ELi ning selle liikmesriikide ja piirkondade jaoks uued eesmärgid ning esitanud programmi „Euroopa horisont“ ettepaneku. See programm on seni kõige ambitsioonikam teadusuuringute ja innovatsiooni programm üldse. Sellega püsib EL ülemaailmsete teadusuuringute ja innovatsiooni esirinnas.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Teadus ja tehnoloogia
vale info
14/06/2019

Täna esitavad komisjon ja kõrge esindaja Mogherini järgmisel nädalal toimuva ELi juhtide arutelu jaoks aruande selle kohta, mida on väärinfoga võitlemisel ära tehtud ja milliseid järeldusi tehti Euroopa Parlamendi valimiste käigus saadud kogemustest.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Teadus ja tehnoloogia
euro
12/06/2019

Osana 21. juunil 2019 toimuvaks euroala tippkohtumiseks valmistumisest teeb komisjon täna kokkuvõtte Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamisel seni tehtud tööst ja kutsub liikmesriike üles astuma täiendavaid konkreetseid samme.

Teema:
Majandus, rahandus ja maksustamine
mobile connectivity
12/06/2019

Euroopa Komisjon avaldas 2019. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused. Indeksiga mõõdetakse Euroopa üldist digivõimekust ja ELi riikide edusamme digitaalse konkurentsivõime suurendamisel. 

Teema:
Piirkonnad ja kohalik areng, Teadus ja tehnoloogia
boy at the beach
06/06/2019

Viimasest aruandest Euroopa suplusvee kvaliteedi kohta selgub, et mullu vastas 85% kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest Euroopa Liidu kõige rangematele kvaliteedinõuetele. Täna avaldatud tulemused annavad hea ülevaate sellest, kust leida eeloleval suvel parima veekvaliteediga supluskohad.

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng
majandus
05/06/2019

Täna esitab Euroopa Komisjon 2019. aasta riigipõhised soovitused, milles antakse kõikidele liikmesriikidele majanduspoliitilisi suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks.

 

Euroopa majandus kasvab juba seitsmendat aastat järjest ja kasv peaks jätkuma ka aastal 2020, kuna majandus kasvab kõigis liikmesriikides, hoolimata ebasoodsamatest tingimustest ja üleilmsest ebakindlusest. Tööga hõivatud inimeste arv on rekordiliselt suur ja töötus rekordiliselt väike. Samal ajal on riikide, piirkondade ja elanikkonnarühmade vahel ikka veel olulisi erinevusi. Neis tingimustes kutsub komisjon liikmesriike üles viimastel aastatel tehtud edusamme edasi viima. Tulemuslikud reformid, millega kaasnevad hästi suunatud investeerimisstrateegiad ja vastutustundlik eelarvepoliitika, on ka edaspidi Euroopa majanduse moderniseerimisel edukaks teenäitajaks.

Teema:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
Euroopa Liidus hakkas kehtima uus isikustamata andmete vaba liikumise määrus, mis võimaldab talletada ja töödelda andmeid kõikjal ELis ilma põhjendamatute piiranguteta.
29/05/2019

Euroopa Komisjon avaldas täna uued suunised isikustamata andmete vaba liikumise ja ELi andmekaitsenormide omavahelise mõju kohta.

Teema:
Õigus ja kodanike õigused
GDPR
22/05/2019

25. mail 2019 möödub üks aasta isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise alguskuupäevast. Sel puhul tegid digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ja õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová järgmise avalduse:

Teema:
Õigus ja kodanike õigused, Teadus ja tehnoloogia
mobile connectivity
13/05/2019

Alates 15. maist kehtib kogu ELis kõigile rahvusvahelistele kõnedele ja tekstsõnumitele uus maksimumhind. Selle tulemusena maksavad tarbijad, kes helistavad oma riigist mõnda teise ELi liikmesriiki, kõne eest kuni 19 senti minutis (+käibemaks) ja tekstsõnumi eest kuni 6 senti (+käibemaks).

 

Teema:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia

Pages