• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

/estonia/file/kalad-horisontaal_etkalad horisontaal

kalad
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon kiitis heaks 1,8 miljoni euro suuruse Eesti abikava, millega toetatakse kalatöötlusettevõtjaid, kelle tegevust mõjutasid koroonaviiruse puhang ja piiravad meetmed, mida Eesti valitsus pidi viiruse leviku piiramiseks rakendama. Abikava kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/lehar-k%C3%BCtt_etLehar Kütt

Lehar Kütt
© Euroopa Liit

Komisjon nimetas Lehar Küti, KredExi endise juhataja, Euroopa Liidu üle 370 miljardilise InvestEU fondi investeerimiskomiteesse. Investeerimiskomitees on 12 liiget, kes valiti välja avaliku konkursi käigus rohkem kui 300 kandidaadi hulgast.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/investeerimine_etinvesteerimine

investeerimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist ning loob uued võimalused abimeetmete rakendamiseks, mis toetavad rohe- ja digipööret ning koroonaviiruse pandeemiast taastumist.

Teema: Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/sularaha_etsularaha

sularaha
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada ELi eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta. Pakett sisaldab ka ettepanekut luua uus ELi järelevalveasutus. Eesmärk on parandada kahtlaste tehingute ja tegevuse tuvastamist ning kaotada seaduslüngad, mida kurjategijad kasutavad ebaseadusliku raha pesemiseks või terroristliku tegevuse rahastamiseks finantssüsteemi kaudu. Tänastes meetmetes käsitletakse ka tehnoloogia arengust tulenevaid uusi probleeme, muu hulgas seoses krüptovaradega.

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

/estonia/file/justice-0_etjustice

justice
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna teise aruande õigusriigi olukorra kohta ELis ja teatise, milles käsitletakse ELi kui terviku olukorda ja mis sisaldab eraldi peatükke kõigi liikmesriikide kohta. 2021. aasta aruandes vaadeldakse alates eelmise aasta septembrist toimunut. Selleks hinnatakse veelgi põhjalikumalt eelmises aruandes välja toodud probleeme ja võetakse arvesse COVID-19 pandeemia mõju. Kokkuvõttes ilmneb aruandest, et liikmesriikide olukord on paranenud, sealhulgas nendes liikmesriikides, kus on päevakorral 2020. aasta aruandes esile toodud probleemide lahendamine. Samas esineb endiselt probleeme ja mõnes liikmesriigis on olukord ka halvenenud, näiteks seoses kohtusüsteemi sõltumatusega ja meedia olukorraga. 

Teema: Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/foto-raigopajula-3581jpg_etfoto-raigopajula_-3581.jpg

mets
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi uue metsastrateegia aastani 2030. See on üks Euroopa rohelise kokkuleppe juhtalgatusi, mis põhineb ELi elurikkuse strateegial. Metsastrateegia aitab saavutada eesmärki vähendada ELis 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% ja muuta EL 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Teema: Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid

/estonia/file/muusika-0_etmuusika

muusika
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud 2 miljoni euro suuruse kava, millega toetatakse Eestis toimuvate kultuuriürituste ja konverentside korraldajaid koroonaviiruse puhangu ajal. See meede kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Teema: Kultuur, haridus ja noored

/estonia/file/ehitajad_etehitajad

ehitajad
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Täna otsustas komisjon algatada rikkumismenetluse ja saatis ametlikud kirjad Belgiale, Bulgaariale, Tšehhile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Prantsusmaale, Horvaatiale, Itaaliale, Küprosele, Lätile, Leedule, Luksemburgile, Ungarile, Maltale, Madalmaadele, Austriale, Poolale, Rumeeniale, Sloveeniale, Slovakkiale ja Soomele, kuna need riigid ei ole viinud oma mitmesuguseid siseriiklikke õigusnorme kooskõlla töötajate lähetamise direktiivi jõustamisdirektiiviga (2014/67/EL).

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine, Õigus ja kodanike õigused

/estonia/file/kliimaeesm%C3%A4rgidjpg_etkliimaeesmärgid.jpg

kliimaeesmärgid
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on muuta ELi kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. Heite selline vähendamine järgmise kümnendi jooksul on ülioluline selleks, et Euroopast saaks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu ning et Euroopa roheline kokkulepe saaks tegelikkuseks. Tänaste ettepanekutega tutvustab komisjon seadusandlikke vahendeid, mille abil on võimalik saavutada Euroopa kliimamääruses kokku lepitud eesmärgid ning kujundada põhjalikult ümber meie majandus ja ühiskond, et tagada Euroopale õiglane, keskkonnahoidlik ja jõukas tulevik.

Teema: Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia, Transport ja reisimine

/estonia/file/2021-suvine-majandusprognoos_et2021 suvine majandusprognoos

2021 suvine majandusprognoos
© Euroopa Liit

Prognoosi kohaselt elavneb Euroopa majandus oodatust kiiremini, kuna aasta esimene kvartal oli aktiivsem kui eeldati ja teises kvartalis kiirenes pandeemia ohjeldamiseks võetud piiravate meetmete leevendamine tänu tervishoiualase olukorra paranemisele. 

Teema: Majandus, rahandus ja maksustamine

Pages