Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Koroonaviirus: komisjon soovib Euroopa Liidus vaba liikumise piirangute küsimuses suuremat selgust ja prognoositavust

/estonia/file/reisimine1_etreisimine_1

reisimine_1
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, milles käsitletakse nõukogu soovitust tagada, et liikmesriikides koroonaviiruse pandeemia tõttu vaba liikumise piiramiseks kehtestatavad meetmed on ELi tasandil koordineeritud ja et nendest on selgelt teada antud.

04/09/2020

Komisjoni ettepanekus on esitatud neli peamist valdkonda, kus liikmesriigid peaksid tihedamat koostööd tegema:

 1. ühtsed kriteeriumid ja piirmäärad liikmesriikidele reisipiirangute kehtestamise üle otsustamiseks;
 2. kokkulepitud värvikoodil põhinevate ühtsete kriteeriumide kindlaksmääramine;
 3. ühtne raamistik meetmetele, mida kohaldatakse suure riskiga piirkonnast tulevate reisijate suhtes;
 4. üldsuse selge ja õigeaegne piirangutest teavitamine.

Õigusküsimuste volinik Didier Reynders sõnas: „Pandeemia on tugevalt mõjutanud meie õigust ELis vabalt liikuda. Paljud inimesed, kes sõltuvad võimalusest iga päev sujuvalt reisida, on ELis sunnitud ekslema riiklike reeglite rägastikus. Soovime asju lihtsustada. Teeme ettepaneku kehtestada selged kriteeriumid, mida kohaldatakse diskrimineerimata, millest liikmesriikidel on kerge lähtuda ja mis võimaldavad eurooplasi hästi teavitada.“

 

Ühtsed kriteeriumid

Riiklikud kriteeriumid, mille põhjal kehtestatakse Euroopa Liidus vaba liikumist piiravaid meetmeid, on praegu väga erinevad. Komisjon ettepaneku kohaselt peaks iga liikmesriik võtma piiravate meetmete kehtestamisel arvesse järgmisi kriteeriume:

 • piirkonnas 14 päeva jooksul registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 100 000 inimese kohta;
 • positiivsete testide osakaal piirkonnas seitsme päeva jooksul tehtud kõigi COVID-19 testide hulgas;
 • piirkonnas seitsme päeva jooksul tehtud COVID-19 testide arv 100 000 inimese kohta.

Liikmesriigid peaksid esitama need andmed Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele kord nädalas. Liikmesriigid peaksid neid andmeid esitama ka piirkondlikul tasandil, et tagada, et meetmeid võttes oleks võimalik keskenduda piirkondadele, kus need on tingimata vajalikud.

Kui liikmesriigis, kust reisija tuleb, tehakse nädalas üle 250 testi 100 000 inimese kohta, ei peaks liikmesriigid komisjoni soovituse kohaselt piirama sellest liikmesriigist saabuvate inimeste vaba liikumist, juhul kui kehtib järgmine:

 • registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 100 000 inimese kohta on piirkonnas 14päevasel perioodil kuni 50 VÕI
 • positiivsete testide osakaal kõigi COVID-19 testide hulgas on piirkonnas alla 3%.

 

Ühtne värvikood

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus avaldama liikmesriikide edastatud andmete põhjal ELi ja EMP riikide kaardi, millel on kasutatud ühtset värvikoodi, et aidata liikmesriike ja reisijaid. Seda kaarti tuleks ajakohastada kord nädalas. Komisjon pakub välja järgmise värvikoodi:

 • roheline – piirkond, kus registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 14päevasel perioodil on väiksem kui 25 JA positiivsete testide osakaal kõigi COVID-19 testide hulgas on alla 3%;
 • oranž – piirkond, kus registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 14päevasel perioodil on väiksem kui 50, KUID positiivsete testide osakaal kõigi COVID-19 testide hulgas on vähemalt 3%, VÕI kus registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv on 25–150, KUID positiivsete testide osakaal kõigi COVID-19 testide hulgas on alla 3%;
 • punane – piirkond, kus registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 14päevasel perioodil on suurem kui 50 JA positiivsete testide osakaal kõigi COVID-19 testide hulgas on vähemalt 3% VÕI registreeritud uute COVID-19 juhtumite koguarv 100 000 inimese kohta on 14päevasel perioodil suurem kui 150;
 • hall – piirkond, mille puhul ei ole komisjoni välja pakutud kriteeriumide hindamiseks piisavalt teavet VÕI kus COVID-19 testide arv 100 000 inimese kohta on väiksem kui 250.

 

Ühtne lähenemine suure riskiga piirkonnast tulevate reisijate puhul

Komisjon teeb ettepaneku kasutada kõigis liikmesriikides suure riskiga tsoonidest tulevate reisijate puhul ühtset lähenemisviisi. Liikmesriigid ei tohiks keelata teistest liikmesriikidest tulevatel inimestel riiki siseneda. Liikmesriigid, mis piiravad vaba liikumist enda otsustusprotsesside põhjal, võiksid nõuda, et

 • punasest või hallist piirkonnast tulevad reisijad jääksid 14 päevaks karantiini VÕI teeksid pärast saabumist COVID-19 testi. Testi tegemine oleks eelistatud variant.

Põhjendatud juhul võiksid liikmesriigid kaaluda seda, et nad soovitavad oranžist piirkonnast tulevatele inimestele enne reisi algust või riiki saabumisel vähemalt COVID-19 testi tegemist. Liikmesriigid võiksid nõuda, et punasest, oranžist või hallist piirkonnast tulevad inimesed, eelkõige lennureisijad, esitaksid asukoha vormi, mis on kooskõlas andmekaitsenõuetega. Karantiini jäämist ei peaks nõudma olulise funktsiooni või vajadusega reisijatelt, nagu elutähtsate kutsealade esindajad, piirialatöötajad, lähetatud töötajad, õpilased või ajakirjanikud, kes täidavad oma ülesandeid.

 

Üldsuse selge ja õigeaegne teavitamine

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid esitama teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord nädalas teavet vaba liikumise piirangute kavandamise või reisipiirangute kaotamise kohta. Muudatustest tuleks anda teada nädal enne nende jõustumist.

Teave tuleks teha kättesaadavaks ka veebiplatvormil Re-open EU. See platvorm peaks sisaldama Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt kord nädalas avaldatava kaardi linki.

Inimesed ja ettevõtjad vajavad prognoositavust. Liikmesriigid peaksid tegema kõik võimaliku, et minimeerida reisipiirangute sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Muu hulgas tuleks üldsust teavitada selgelt, põhjalikult ja õigeaegselt.

 

Taust

Euroopa kodanike õigus Euroopa Liidu piires vabalt liikuda ja elada on liidu üks hinnatumaid saavutusi ning majanduse oluline edendaja. Vaba liikumine ELis on põhiõigus, mida tuleks piirata ainult juhul, kui see on tingimata vajalik. Piirangud peaksid olema koordineeritud, proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad ning kehtestud rahvatervise ohtude vähendamiseks. COVID-19 puhangu piiramiseks on liikmesriigid võtnud vastu mitmesuguseid meetmeid, millest mõni on vaba liikumist mõjutanud. Liikumispiirangute vastuvõtmisel on vaja juhinduda hästi koordineeritud, prognoositavast ja läbipaistvast lähenemisviisist, et takistada viiruse levikut, kaitsta inimeste tervist ja tagada liidus vaba liikumise õigus ohututel tingimustel. See on tähtis miljonitele kodanikele, kes sõltuvad võimalusest reisida iga päev sujuvalt üle piiri, ja äärmiselt oluline selleks, et saaksime hakata majandust taas ohutult üles ehitama.

 

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekut soovituse kohta arutatakse nõukogus ja eesmärk on võtta see vastu lähinädalatel.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus, milles käsitletakse koordineeritud lähenemist COVID-19 pandeemiale reageerimiseks vaba liikumise piiramisele.