Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon tahab muuta Euroopa toorainetarned turvalisemaks ja kestlikumaks

/estonia/file/solar-panels_etsolar panels

päikesepaneelid ja tuulikud
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Komisjon esitas täna kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava2020. aasta kriitilise tähtsusega toorainete loetelu ning prognoosiva uuringu strateegiliste tehnoloogiate ja sektorite jaoks kriitilise tähtsusega toorainete 2030. ja 2050. aasta väljavaadete kohta. Tegevuskavas käsitletakse praegusi ja tulevasi probleeme ning pakutakse välja meetmed, et vähendada Euroopa sõltuvust kolmandatest riikidest, mitmekesistada tarneid nii esmastest kui ka teisestest allikatest, parandada ressursitõhusust ja ringlust ning ühtlasi edendada vastutustundlikku tooraine hankimist.  Kriitilise tähtsusega toorainete loetelus on 30 toorainet. Liitium, mis on esmavajalik üleminekuks e-liikuvusele, lisati loetellu esimest korda.

03/09/2020

Institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič sõnas:
„Vastupidava majanduse jaoks on esmatähtis tagada turvaline ja kestlik toorainetarne. Ainuüksi elektriautode akude ja energia salvestamise jaoks vajab Euroopa näiteks 2030. aastaks kuni 18 korda rohkem liitiumi ja 2050. aastaks kuni 60 korda rohkem liitiumi. Nagu meie prognoos näitab, ei saa me lubada asendada praegust sõltuvust fossiilkütustest sõltuvusega toorainetest. Seda probleemi on võimendanud koroonaviiruse tõttu tekkinud häired meie strateegilistes väärtusahelates. Seepärast loome tugeva liidu, et suure sõltuvuse juurest ühiselt liikuda mitmekesise, kestliku ja sotsiaalselt vastutustundliku hankimise ning ringmajanduse ja innovatsiooni suunas.“

Kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava eesmärgid on:

  • töötada välja vastupidavad väärtusahelad ELi tööstusökosüsteemide jaoks,
  • vähendada ressursside ringkasutuse, kestlike toodete ja innovatsiooni abil sõltuvust kriitilise tähtsusega esmastest toorainetest,
  • tugevdada toorainete hankimist EList,
  • mitmekesistada hankimist kolmandatest riikidest ning kõrvaldada rahvusvahelise kaubanduse moonutused, järgides täielikult ELi rahvusvahelisi kohustusi.

Nende eesmärkide saavutamiseks on tänases komisjoni teatises esitatud kümme konkreetset meedet. Kõigepealt loob komisjon lähinädalatel Euroopa tooraineliidu. Tuues kokku asjaomased sidusrühmad, keskendub tooraineliit kõige pakilisematele vajadustele, eelkõige vajadusele suurendada ELi vastupidavust haruldaste muldmetallide ja magnetite väärtusahelas, kuna see on ülioluline enamiku ELi tööstusökosüsteemide jaoks (sealhulgas taastuvenergia-, kaitse- ja kosmosetööstus).

Et liidusiseseid ressursse paremini kasutada, teeb komisjon koostööd liikmesriikide ja piirkondadega, et teha ELis kindlaks toorainete kaevandamise ja töötlemise projektid, mida saab rakendada 2025. aastaks. Erilist tähelepanu pööratakse söekaevandus- ja muudele üleminekupiirkondadele, eelkõige selliste eksperditeadmiste ja oskuste arendamisele, mida on vaja mäetööstus-, kaevandamis- ja töötlemise valdkonnas.

Komisjon soovitab kasutada Maa seire programmi Copernicus, et parandada ressursside uurimist, kaevandamist ning sulgemisjärgset keskkonnajuhtimist. Samal ajal toetatakse programmiga „Euroopa horisont“ teadusuuringuid ja innovatsiooni, eelkõige  uute kaevandus- ja töötlemistehnoloogiate, asendamise ja ringlussevõtu valdkonnas.

Kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega edendatakse ringlust ja kestlikkust toorainete väärtusahelas ka muude meetmetega. Seepärast töötab komisjon 2021. aasta lõpuks mäetööstus- ja kaevandussektorile välja jätkusuutliku rahastamise kriteeriumid. Lisaks kaardistab ta ELi varudest ja jäätmetest pärit teiseste kriitilise tähtsusega toorainete kasutamise võimalused, et teha 2022. aastaks kindlaks elujõulised taaskasutusprojektid.

Komisjon arendab strateegilisi rahvusvahelisi partnerlusi selliste kriitilise tähtsusega toorainete tarnimiseks, mida Euroopas ei leidu. 2021. aastal alustatakse koostööd Kanada, huvitatud Aafrika riikide ja ELi naaberriikidega.

 

Taust

ELi tööstuse kindel varustamine toorainega on olnud probleem juba pikka aega. EL on püüdnud leida võimalusi selle lahendamiseks ning loonud 1970ndatel toorainete tarnete eksperdirühma ning käivitanud 2008. aastal toorainete alase algatuse. Algatusega nähti ette strateegia, mille eesmärk on vähendada sõltuvust tööstuslike väärtusahelate ja ühiskonna heaolu jaoks vajalikest energiatootmisvälistest toorainetest, mitmekesistades kolmandatest riikidest pärit esmaste toorainete allikaid, tugevdades liidusisest hankimist ning toetades teisese toorme tarnimist ressursitõhususe ja ringluse kaudu.

Euroopa rohelises kokkuleppes ja ELi uues tööstusstrateegias on toonitatud, et juurdepääs ressurssidele on strateegiline julgeolekuküsimus, mis tuleb lahendada, kui soovime, et rohe- ja digipööre oleksid edukad. Praegu paneb koroonaviiruse kriis paljusid maailma piirkondi kriitilise pilguga üle vaatama seda, kuidas nad korraldavad oma tarneahelaid, eriti selles osas, mis puudutab avalikku julgeolekut või strateegilisi sektoreid. Komisjoni esitatud taastekava keskmes on keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja vastupidavama majanduse ülesehitamine. Seepärast peaks Euroopa püüdma arendada avatud strateegilist autonoomiat ja mitmekesistama toorainete tarneallikaid.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused kriitilise tähtsusega tooraineid käsitleva teatise kohta

Kriitilise tähtsusega toorainetega seotud vastupanuvõime: teekond suurema julgeoleku ja kestlikkuse poole

Kriitilise tähtsusega toorained strateegiliste tehnoloogiate ja sektorite jaoks ELis – Prognoosiv uuring

Teabeleht kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava kohta

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi veebileht kriitilise tähtsusega toorainete kohta

Teadusuuringute Ühiskeskuse toorainete infosüsteemi veebisait