Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Homsest jõustub ELi ja Vietnami vaheline kaubandusleping

/estonia/file/p044770-1361271jpg_etp044770-136127_1.jpg

vietnam_
© Euroopa Liit

Alates homsest, 1. augustist, maksustatakse vähem EList Vietnami eksporditavaid kaupu. See tuleneb ELi ja Vietnami vahelise kaubanduslepingu jõustumisest, mille tulemusel kaotatakse aja jooksul tollimaksud 99% kaupadelt, mis moodustavad pooltevahelise kaubavahetuse. Lisaks muutub äri tegemine Vietnamis Euroopa ettevõtete jaoks lihtsamaks: nüüd saavad nad teha Vietnamis investeeringuid ja osaleda riigihankekonkurssidel kohalike konkurentidega võrdsetel alustel. Leping ei loo ainult majanduslikke eeliseid, vaid sellega on ette nähtud ka näiteks töötajate õiguste austamine, keskkonnakaitse ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmine. Seda tagatakse põhjalike ja õiguslikult siduvate kestliku arengu sätetega, mille täitmist on võimalik kontrollida.

31/07/2020

Kaubandusvolinik Phil Hogan märkis: „Vietnam kuulub nüüd nende 77 riigi hulka, mille kaubandus ELiga põhineb kahepoolselt kokkulepitud soodustingimustel. Leping tugevdab ELi majandussidemeid Kagu-Aasia dünaamiliste majandustega ja võib oluliselt kaasa aidata majanduse taastumisele koroonakriisist. See tõestab, et kaubanduspoliitika abil saab maailma paremaks muuta. Meievaheliste kaubandusläbirääkimiste mõjul on Vietnam juba märkimisväärselt parandanud töötajate õigusi ning ma usun, et ta jätkab nii vajalikke reforme.“

ELi ja Vietnami leping on kõige põhjalikum kaubandusleping, mille EL on sõlminud mõne arengumaaga. Selles on täielikult arvestatud Vietnami arenguvajadustega, andes talle võrdlemisi pika aja, 10 aastat, EList pärit importkaubale kohaldatavate tollimaksude kaotamiseks. Paljud olulised ELi eksportkaubad, nagu ravimid, kemikaalid ja masinad, on tollimaksuvabad kohe alates lepingu jõustumisest. Tollimaksud osale põllumajandustoodetele, näiteks veiseliha ja oliiviõli, kaotatakse kolme aasta jooksul ning piima-, puu- ja köögiviljatoodetele viie aasta jooksul. Sätted sanitaar- ja fütosanitaarkoostöö kohta on põhjalikud. Nendega on ette nähtud menetluste kiirendamine ja läbipaistvuse suurendamine, mis parandab ELi ettevõtete turulepääsu. Lepingus on erisätteid, millega näiteks kõrvaldatakse regulatiivsed tõkked ELi autode ekspordile ja kaitstakse jäljendamise eest 169 traditsioonilist Euroopa toiduainet ja jooki, nagu Roqueforti juust, Prosciutto di Parma sink, alkohoolne jook Irish Cream ning Porto ja Jerezi vein. Neid nimetusi tunnustatakse geograafiliste tähistena.

Leping kajastab lepinguosaliste kindlat pühendumust kaitsta keskkonda ja sotsiaalseid õigusi. Sellega kehtestatakse ka ranged tööjõu-, keskkonna- ja tarbijakaitsenõuded ning välditakse maksumäärade järsku vähendamist kaubanduse ja investeeringute ligimeelitamise nimel.

Lepinguosalistel tuleb ratifitseerida ja rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa põhikonventsiooni ja järgida ILO töötajate põhiõiguste põhimõtteid; rakendada Pariisi kokkulepet ja muid rahvusvahelisi keskkonnakokkuleppeid, toetada eluslooduse, bioloogilise mitmekesisuse, metsanduse ja kalanduse kaitset ja säästvat majandamist ning kaasata sõltumatu kodanikuühiskond nende kohustuste täitmise järelevalvesse. Vietnam on juba asunud oma kohustusi täitma: 2019. aasta juunis ratifitseeris ta ILO konventsiooni nr 98 kollektiivläbirääkimiste kohta ja 2020. aasta juunis ILO konventsiooni nr 105 sunniviisilise töö kohta. Samuti kehtestas Vietnam 2019. aasta novembris uue tööseadustiku ja kavatseb ratifitseerida teise sunniviisilist tööd käsitleva ILO konventsiooni 2023. aastaks.

Kaubandusleping on institutsiooniliselt ja õiguslikult seotud ka ELi ja Vietnami partnerlus- ja koostöölepinguga, mis võimaldab tõsiste inimõiguste rikkumise korral võtta asjakohaseid meetmeid.

Enne kaubanduslepingu jõustumist kiitsid ELi liikmesriigid selle nõukogus heaks. Lepingule kirjutati alla 2019. aasta juunis ning Euroopa Parlament andis sellele heakskiidu 2020. aasta veebruaris.

Taust

Vietnam on ELi jaoks Singapuri järel suuruselt teine Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) kaubanduspartner. ELi kaubavahetus Vietnamiga ulatus 2019. aastal 45,5 miljardi euroni ja teenuskaubanduse maht oli 2018. aastal 4 miljardit eurot.

Peamiselt eksporditakse EList Vietnami kõrgtehnoloogilisi tooteid, sealhulgas elektrimasinaid ja -seadmeid, (õhu-)sõidukeid ja farmaatsiatooteid. Vietnami peamised ekspordiartiklid ELi on elektroonikatooted, jalatsid, tekstiil ja rõivad, kohv, riis, mereannid ja mööbel.

EL on 7,4 miljardi euro suuruse välismaiste otseinvesteeringute kogumahuga (2018. aasta andmed) Vietnami suuremate välisinvestorite seas. Suurem osa ELi investeeringutest on seotud tööstusliku töötlemise ja tootmisega.

Singapuriga sõlmitud lepingu järel on leping Vietnamiga ELi teine ASEANi liikmesriigiga sõlmitud kaubandusleping. See on ka oluline saavutus kogu Aasiaga sõlmitud suhteid silmas pidades. Seni olid ELil lepingud Jaapani ja Korea Vabariigiga.

Lisateave

Memo: ELi ja Vietnami kaubandus- ja investeerimislepingud

ELi ja Vietnami kaubanduslepingu veebisait

Teabelehed: ELi ja Vietnami kaubanduslepingust saadav kasupõllumajandusnormid ja väärtused

Näited Euroopa väikeettevõtjatest, kellel on Vietnamiga ärisuhted

Kaubandus teie kodukohas: Teabelehed iga ELi liikmesriigi kaubanduse kohta Vietnamiga

Infograafik