• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

EL investeerib majanduse taaskäivitamiseks üle kahe miljardi euro 140 olulisse transpordiprojekti, sealhulgas ka Eestis

/estonia/file/rong_etrong

rong
© Euroopa Liit

EL toetab majanduse taastamist kõigis liikmesriikides, suunates peaaegu 2,2 miljardit eurot 140 olulisse transpordiprojekti. Nende projektide abil luuakse puuduvad transpordiühendused kogu Euroopas, toetatakse säästvat transporti ja luuakse töökohti. Projekte rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust, mis on transporditaristut toetav ELi toetuskava.

16/07/2020

Selle eelarvega täidab EL oma kliimaeesmärke, mis on kehtestatud Euroopa rohelise kokkuleppega. Väga suurt rõhku pannakse projektidele, mis tõhustavad raudteetaristut, sealhulgas piiriüleseid ühendusi ning ühendusi sadamate ja lennujaamadega. Siseveetransporti edendatakse seeläbi, et suurendatakse läbilaskevõimet ning parandatakse mitmeliigilisi ühendusi maantee- ja raudteevõrkudega. Merendussektoris on esmatähtsad lähimereveo projektid, mis põhinevad alternatiivkütustel ja sadamatesse kaldapealse elektrivarustussüsteemi paigaldamisel, et vähendada kai ääres seisvate laevade heidet.

Transpordivolinik Adina Vălean ütles: „ELi 2,2 miljardi euro suurune panus sellesse üliolulisse transporditaristusse aitab majanduse taastamisele hoogu anda ning me loodame, et see toob kaasa viie miljardi euro väärtuses investeeringuid. Projektid, millesse investeerime, hõlmavad siseveetransporti, mitmeliigilisi ühendusi, alternatiivkütuseid ja suuremahulist raudteetaristut. Euroopa ühendamise rahastu on üks meie põhivahendeid, et luua kriisikindel ja vastupidav transpordisüsteem, mis on eluliselt tähtis nii praegu kui ka tulevikus.“

EL toetab üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgu raudteetaristu projekte kokku 1,6 miljardi euroga (55 projekti). See hõlmab Rail Baltica projekti, millega integreeritakse Balti riigid Euroopa raudteevõrku, ning Dresdeni (Saksamaa) ja Praha (Tšehhi) vahelise raudteeliini piiriülest lõiku. EL toetus Rail Baltica kahele projektile on 183.8 miljonit eurot ning Eestist saab toetust ka Tallinn – Helsingi TWIN-PORT 4 projekt, mille EL toetus on 10.1 miljonit eurot.

Samuti toetab EL peaaegu 142 miljoni euroga üleminekut keskkonnahoidlikumatele transpordikütustele (19 projekti). Mitu projekti hõlmab laevade ümberehitamist selliselt, et need töötavad veeldatud maagaasil, ning vastava taristu paigaldamist sadamatesse.

Ka maanteetranspordis võetakse kasutusele alternatiivkütuste taristu, nimelt rajatakse teedevõrku 17 275 laadimispunkti ja võetakse kasutusele 355 uut bussi.

Üheksa projekti on kavandatud selleks, et aidata ELis luua koostalitlusvõimeline raudteesüsteem ja muuta kogu Euroopas rongide käitamine sujuvamaks Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) kaudu. Vedurite ja raudteede vastavusse viimine ühtse Euroopa rongijuhtimissüsteemiga suurendab ohutust, lühendab sõiduaegu ja optimeerib raudtee kasutust. Nende üheksa projekti jaoks eraldatakse üle 49,8 miljoni euro.

Taustteave

Projektid valiti rahastamiseks välja kahe projektikonkursi kaudu, mis kuulutati välja 2019. aasta oktoobris (Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna tavapärane projektikonkurss) ja 2019. aasta novembris (Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna segarahastamisvahendi projektikonkurss). ELi rahaline toetus antakse toetustena, millel on sõltuvalt projekti liigist erinevad kaasrahastamismäärad. Segarahastamisvahendi raames välja valitud kümne projekti puhul tuleb ELi toetus kombineerida pankadelt saadava lisarahastusega (laenu, võla, kapitaliväärtpaberi või muu tagasimakstava toetuse vormis).

Euroopa ühendamise rahastu programmi raames on ELi 2014.–2020. aasta eelarvest ette nähtud kokku 23,2 miljardit eurot, et kaasrahastada üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) projekte ELi liikmesriikides. Alates 2014. aastast, Euroopa ühendamise rahastu esimesest programmiaastast, on korraldatud kuus projektikonkurssi (üks konkurss aastas). Euroopa ühendamise rahastust on seni kokku toetatud 794 transpordisektori projekti kogusummas 21,1 miljardit eurot.

Edasised sammud

Kui ELi liikmesriigid on väljavalitud projektid heaks kiitnud, võtab komisjon mõlema projektikonkursi kohta lähipäevil vastu ametlikud rahastamisotsused. Komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) allkirjastab toetuslepingud projekti toetusesaajatega hiljemalt 2021. aasta jaanuaris.

Lisateave