Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Liikmesriigid peavad ühtse turu sujuvaks toimimiseks rohkem pingutama

/estonia/file/kaart_etkaart

kaart
copyright Euroopa Liit

Täna avaldas komisjon 2020. aasta ühtse turu tulemustabeli, mis näitab, et hoolimata mõnes valdkonnas toimunud edasiminekust, peavad liikmesriigid ühtse turu nõuetekohaseks toimimiseks rohkem pingutama. Koroonaviiruse kriis näitas, kui tähtis on hästi toimiv ühtne turg kaupade vabaks liikumiseks ning ELi majanduse kiireks taastamiseks. Selle aasta tulemustabelit saab vaadata veebis. Tulemustabel kinnitab veel kord, kui tähtis on pöörata tähelepanu ühtse turu normide rakendamisele ja täitmise tagamisele, nagu on visandatud komisjoni 2020. aasta märtsis vastu võetud ühtse turu rakendamise tegevuskavas. Eelkõige eeldab ühtse turu täielik toimimine, et komisjon ja liikmesriigid tegutseksid partneritena. Koostöö edendamiseks loodi hiljuti ühtse turu rakkerühm.

03/07/2020

Siseturuvolinik Thierry Breton„Koroonaviiruse pandeemia pani meie ühtse turu proovile, aga see aitas meil ka aru saada, kui suurel määral me selle toimimisest sõltume. Selleks et taastuda ning ehitada kodanike ja ettevõtjate jaoks üles tugevam Euroopa majandus, peame liikuma täielikult toimiva ühtse turu suunas. Selle aasta ühtse turu tulemustabelis kindlaks tehtud puudujääkide kõrvaldamiseks on väga oluline viia koos liikmesriikidega ellu ühtse turu rakendamise tegevuskava.“

Ühtse turu tulemustabel annab üksikasjaliku pildi sellest, kuidas ELi ühtse turu õigusnorme 2019. aastal Euroopa Majanduspiirkonnas kohaldati. Selles on mitmesuguste valitud näitajate põhjal hinnatud liikmesriikide tulemusi integratsiooni ja turu avatuse valdkonnas, haldusvahendite rakendamisel ning konkreetsetes poliitikavaldkondades. Tulemused on esitatud valgusfoorigraafikuna – need on märgistatud kas punase (alla keskmise), kollase (keskmine) või rohelise (üle keskmise) kaardiga.

Võrreldes eelmise aastaga on tulemused selle aasta tabelis enamikus liikmesriikides stabiilsed, ent üldine tulemuslikkus on mõnevõrra vähenenud. Kokku on tabelis antud 152 rohelist kaarti (2018. aastal 153), 110 kollast kaarti (2018. aastal 137) ja 62 punast kaarti (2018. aastal 59). Parimaid tulemusi saavutasid 2019. aastal Läti, Küpros, Taani, Eesti, Soome ja Slovakkia. Kõige vähem edasiminekut täheldati aga Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal ja Austrias.

/estonia/file/tulemustabel_ettulemustabel

tulemustabel

Järgnevalt on esitatud 2020. aasta ühtse turu tulemustabelist nähtuvad muud olulisemad tähelepanekud.

  • Ühtse turu norme rakendatakse ebaühtlaselt: ehkki ELi õigusaktide ülevõtmine liikmesriikide õigusesse on tunduvalt paranenud, on rikkumismenetluste arv suurenenud, osaliselt sellepärast, et ELi õigusakte ei ole üle võetud kas täielikult või õigesti. Tulemustabel osutab tarbijatega seotud õigusaktide täitmise tagamise märgatavale paranemisele tänu Euroopa Komisjoni ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku tugevale koordineerivale rollile.
  • Liikmesriigid teevad rohkem halduskoostööd: 16 poliitika- ja õigusvaldkonnas liikmesriikide halduskoostööd toetava siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamine on suurenenud 52% ja hõlmab nüüd 59 piiriülest haldusmenetlust.
  • Üksikisikud ja ettevõtjad kasutavad ühtse turuga seotud veebivahendeid üha rohkem: nende kodanike arv, kes kasutavad teabeportaali Teie Euroopa ja nõuandeteenust Teie Euroopa Nõuanne, on tunduvalt suurenenud (Teie Euroopa puhul 48% (35 miljonit külastust) ja Teie Euroopa Nõuande puhul 52% (35 000 päringut)). Siseturu probleemide lahendamise võrgustikus SOLVIT menetletavate juhtumite arv suurenes 4%.
  • Rohkem on vaja pingutada konkreetsetes poliitikavaldkondades: erialaspetsialistide vaba liikumise tagamiseks ja iseäranis selleks, et tehtaks rohkem kutsekvalifikatsioonide tunnustamise otsuseid, tuleb veel vaeva näha. Endiselt on ebaühtlased liikmesriikide tulemused riigihangete vallas, eriti selles osas, mis puudutab lepingute sõlmimist ainupakkujatega.

Taust

Ühtse turu tulemustabel on veebipõhine vahend, millega jälgitakse konkreetsete näitajate alusel liikmesriikide tulemusi eesmärgiga parandada ühtse turu toimimist. 

Iga-aastase ühtse turu tulemustabeli abil hinnatakse eelkõige seda, kuidas liikmesriigid

  • rakendavad ELi õigusnorme;
  • loovad avatud ja integreeritud turge (nt riigihanked, kaupade ja teenustega kauplemine);
  • käsitlevad välismaalasest töötajatega seotud haldusküsimusi (nt kutsekvalifikatsioonid);
  • teevad koostööd ja panustavad kogu ELi hõlmavatesse eri haldusvahenditesse (nt portaal Teie EuroopaSOLVIT ja EURES).

Ühtse turu tulemustabelis hinnatakse tulemusi kolmes poliitikavaldkonnas ning kahes turu avatust ja integratsiooni käsitlevas valdkonnas. Samuti hinnatakse 12 haldusvahendit.

Lisateave

Tulemustabel

Riikide teabelehed

Ülevaade tulemustest

Euroopa uus tööstusstrateegia