Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon esitas täiend- ja ümberõppele keskenduva oskuste tegevuskava

/estonia/file/noored-arvuti-taga_etnoored arvuti taga

noored arvuti taga
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava. Selles on seatud mitu kvantitatiivset eesmärki olemasolevate oskuste parandamiseks ja uute oskuste omandamiseks. Täiend- ja ümberõppe eesmärgid tuleb saavutada järgmise viie aasta jooksul. Tegevuskava sisaldab 12 tööoskustega seotud meedet, mille peamine eesmärk soodustada elukestvat õpet ning avaliku ja erasektori investeeringuid inimeste oskustesse. Euroopa sotsiaalõiguste sambas sisalduv õigus osaleda koolituses ja elukestvas õppes peab muutuma reaalsuseks kogu Euroopas. Komisjon seab oskused ELi poliitilise tegevuskava keskmesse ning suunab investeeringuid inimestesse ja nende oskustesse, et toetada majanduse kestlikku taastumist pärast koroonaviiruse pandeemiat. Ettevõtted vajavad rohe- ja digipöördega hakkama saamiseks vajalike oskustega töötajaid ning inimesed võimalusi saada õige haridus ja koolitus, et elus hästi toime tulla.

01/07/2020

Asepresident Margaritis Schinas märkis: „See enneolematu kriis nõuab enneolematut lahendust. Lahendust, mis toimib praegu ja veel paljude aastate jooksul. Täna kutsub Euroopa Komisjon ELi liikmesriike üles investeerima oskustesse. Miljardite eurode ulatuses ELi rahastust, mis on ette nähtud ELi majanduse taastamise kavaga ja ELi pikaajalise eelarvega, annab selleks ainulaadse võimaluse. Me teame juba, et oskused võimaldavad inimestel hästi toime tulla ja majandusel jõudsalt areneda. Nüüd on aeg koondada jõud ja lükata käima oskuste revolutsioon, jätmata kedagi kõrvale.“

Oskused peavad vastama rohe- ja digimajanduses loodavatele töökohtadele

Rohe- ja digipöörde ning demograafiliste suundumuste tulemusel muutuvad meie elu-, töö- ja suhtlusviisid. Koroonaviiruse pandeemia on neid muutusi kiirendanud ning tekitanud paljudele eurooplastele uusi karjäärialaseid väljakutseid. Pärast kriisi peavad paljud inimesed muutunud tööturuga kohanemiseks uusi oskusi juurde õppima või olemasolevaid parandama. Oskuste tegevuskavaga soovitakse muuta oskused vajadustele vastavamaks, et suurendada jätkusuutlikku konkurentsivõimet, tagada sotsiaalne õiglus ja muuta meid vastupanuvõimelisemaks. Selleks sisaldab kava 12 meedet.

 1. Oskuste pakt
 2. Oskuste parem prognoosimine
 3. ELi toetus riikide strateegiliste täiendusõppemeetmete jaoks
 4. Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
 5. Euroopa ülikoolide algatuse ja teadlaste täiendusõppe rakendamine
 6. Rohe- ja digipööret toetavad oskused
 7. Kõrgkooli lõpetanute arvu suurendamine loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika erialadel ning ettevõtlusalaste ja valdkonnaüleste oskuste edendamine
 8. Oskused kogu eluks
 9. Individuaalsete õppekontode algatus
 10. Euroopa lähenemisviis mikrokvalifikatsioonitunnistustele
 11. Uus Europassi platvorm
 12. Liikmesriikide ja erasektori poolset oskustesse investeerimist soodustava raamistiku parandamine

Rohkem teavet 12 juhtalgatuse kohta leiab lisatud küsimustest ja vastustest.

Oskuste tegevuskava esimese rakendatava meetmena võetakse täna kasutusele uus Europassi platvorm. Alates tänasest pakutakse seal CV koostamise juhiseid, tööotsija profiilile vastavaid töökohti ja õppimisvõimalusi ning antakse teavet oskustega seotud suundumuste kohta. Kogu teave on kättesaadav 29 keeles.

 

Mõõdetavad eesmärgid

Uues oskuste poliitikas on komisjon seadnud järgmiseks viieks aastaks kõrged eesmärgid. Need põhinevad olemasolevatel näitajatel, tänu millele on võimalik edusamme igal aastal Euroopa poolaasta raames jälgida. (Roheliste oskuste kohta praegu kvantitatiivseid näitajaid pole, komisjon alles töötab need välja.)

Näitajad

Eesmärgid 2025. aastaks

Praegune näitaja (viimane aasta, mille kohta andmeid on)

Kasv (%)

25–64aastaste täiskasvanute osakaal õppes 12 kuu jooksul

50%

38% (2016)

+32%

25–64aastaste madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal õppes 12 kuu jooksul

30%

18% (2016)

+67%

25–64aastaste töötute hiljutise õpikogemusega täiskasvanute osakaal

20%

11% (2019)

+82%

16–74aastaste vähemalt põhiliste digioskustega täiskasvanute osakaal

70%

56% (2019)

+25%

See tähendab, et 2025. aastaks peaks aset leidma 540 miljonit täiskasvanutele, sh 60 miljonit madala kvalifikatsiooniga ja 40 miljonit töötutele täiskasvanutele mõeldud koolitustegevust. Põhiliste digioskustega täiskasvanute arv peaks suurenema 230 miljonini.

Soodustatakse oskustesse investeerimist

Oskuste tegevuskava elluviimiseks peab avalik ja erasektor oskustesse täiendavalt investeerima umbes 48 miljardit eurot aastas. Uues taasterahastus „NextGenerationEU“ on ette nähtud märkimisväärsed vahendid kriisi majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega toimetulekuks.

Taust

Üleminek ressursitõhusale, ringluspõhisele, digitaalsele ja vähese CO2-heitega majandusele võib 2030. aastaks kaasa tuua üle miljoni töökoha. Ainuüksi tehisintellekti ja robootika valdkonnas luuakse järgmise viie aasta jooksul maailmas peaaegu 60 miljonit uut töökohta. Töökohad võivad ka muutuda või isegi kaduda. Koroonaviiruse pandeemia on võimendanud oskustega seotud suundumusi tööturul ning kiirendanud nii muudatuste tegemise vajadust kui ka võimalusi. Elukestev õpe on kiirete muutustega toimetulekuks hädavajalik.

Täna esitatud algatused tuginevad Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mille ELi institutsioonid ja juhid kuulutasid välja 2017. aasta novembris, ning 2020. aasta jaanuaris avaldatud teatisele „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta

Teabeleht: Euroopa oskuste tegevuskava

Teatis: jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava

Komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus kutsehariduse ja -õppe kohta

Teabeleht kutsehariduse ja -õppe kohta

Uus Europassi platvorm