• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon esitas suunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks Euroopas aastal 2020 ja pärast seda

/estonia/file/suunised-ohutu-reisimise-taastamiseks-ja-turismi-elavdamiseks_etSuunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks

Suunised ohutu reisimise taastamiseks ja turismi elavdamiseks
copyright

Komisjon esitas suuniste ja soovituste paketi, et aidata liikmesriikidel kaotada järk-järgult reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtetel taas tööle hakata, järgides vajalikke tervisekaitse abinõusid. Samuti on suuniste eesmärk aidata ELi turismisektoril pandeemiast taastuda.

13/05/2020

Niipea kui terviseolukord seda võimaldab, peaks inimestel olema võimalik jälle oma sõprade ja perekonnaga kohtuda kas oma koduriigis või välismaal, rakendades kõiki vajalikke ohutus- ja ettevaatusabinõusid. Samuti on komisjoni suuniste eesmärk aidata ELi turismisektoril pandeemiast taastuda, toetades ettevõtjaid ja tagades, et Euroopa on jätkuvalt eurooplaste ja väliskülaliste peamine sihtkoht.

Komisjoni turismi- ja transpordipakett sisaldab järgmist:

 • üldine strateegia majanduse elavdamiseks 2020. aastal ja pärast seda;
 • ühine lähenemisviis vaba liikumise taastamisele ja piirangute järkjärgulisele ja kooskõlastatud kaotamisele ELi sisepiiridel;
 • raamistik transpordi järkjärgulise taasalustamise toetamiseks, tagades samal ajal reisijate ja personali ohutuse;
 • soovitus, mille eesmärk on muuta vautšerid atraktiivseks alternatiiviks rahas hüvitamisele;
 • kriteeriumid turismitegevuse ohutuks ja järkjärguliseks taastamiseks ning hotellide tervise-eeskirjade väljatöötamiseks.

Turistid ja reisijad

Komisjon püüab anda inimestele jälle võimaluse ja kindlustunde ohutult reisida järgmiste meetmete abil.

 • Liikumisvabaduse ohutul viisil taastamine ja kontrolli kaotamine sisepiiridel

Vaba liikumine ja piiriülene reisimine on turismi seisukohast kõige olulisem. Niipea kui liikmesriigid suudavad viiruse levikut vähendada, tuleks vaba liikumise üldised piirangud asendada sihipärasemate meetmetega. Kui terviseolukorra tõttu ei ole üldine piirangute kaotamine põhjendatud, soovitab komisjon etapiviisilist ja kooskõlastatud lähenemisviisi, mis algab piisavalt sarnase epidemioloogilise olukorraga piirkondade või liikmesriikide vaheliste kontrollide kaotamisega. See lähenemisviis peab olema ühtlasi paindlik, hõlmates võimalust teatavad meetmed uuesti kehtestada, kui epidemioloogiline olukord seda nõuab. Liikmesriigid peaksid tegutsema järgmise kolme kriteeriumi alusel:

 • epidemioloogiline kriteerium, keskendudes eelkõige paraneva olukorraga piirkondadele, tuginedes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) juhistele ja kasutades ECDC väljatöötatud piirkondlikku kaarti;
 • võime kohaldada viiruse leviku tõkestamise meetmeid kogu teekonna jooksul, kaasa arvatud piiriületuspunktides, sealhulgas täiendavad kaitsemeetmed olukorras, kus füüsilise distantsi hoidmine võib olla keeruline, ja
 • majanduslikud ja sotsiaalsed kaalutlused, seades alguses esikohale piiriülese liikumise olulistes tegevusvaldkondades ning arvestades ka isiklikke põhjusi.

Energeetikavolinik Kadri Simson: „Turism ja transport on kindlasti nende valdkondade hulgas, mis on kriisi käigus kõige enam kannatanud. Õppisime kriisi algusest seda, et koordineerimata tegevusest kaotavad kõik. Seetõttu vaatabki tänane Euroopa Komisjoni transpordi ja turismi järkjärgulise taastamise kava seda, kuidas Euroopa Liidu sisepiire avada nii, et piiridel ei tekiks samasugust olukorda nagu kriisi alguses. Meie eesmärk on, et kriisist väljudes ja selle tagajärgedega tegeledes käiks me kõik ühte sammu ning et iga liikmesriik teaks, mida teised teevad. Komisjon ei saa liikmesriike nendes küsimustes keelata-käskida, aga me saame välja pakkuda üldised, lihtsad, arusaadavad ja turvalised põhimõtted, millest liikmesriigid ja ettevõtted võiksid lähtuda.“

Diskrimineerimiskeeld on eriti oluline: kui liikmesriik otsustab lubada reisimist oma territooriumile või oma territooriumil asuvatele konkreetsetele aladele või seal asuvatesse konkreetsetesse piirkondadesse, peaks ta seda tegema mittediskrimineerival viisil, lubades reisimist kõikidest ELi piirkondadest või riikidest, kus epidemioloogilised tingimused on sarnased. Samamoodi tuleb igasugused piirangud kaotada ilma diskrimineerimiseta kõigile ELi kodanikele ja selle liikmesriigi elanikele, olenemata nende kodakondsusest, ning seda kõigis liidu osades, kus on sarnane epidemioloogiline olukord.

 • Transporditeenuste taastamine kogu ELis, kaitstes samal ajal transporditöötajate ja reisijate tervist

Suunistes esitatakse üldpõhimõtted reisijate veo ohutuks ja järkjärguliseks taastamiseks õhu-, raudtee-, maantee- ja veeteede kaudu. Samuti antakse neis soovitusi, näiteks piirata reisijate ja transporditöötajate ning reisijate endi vahelisi kontakte, vähendades võimaluse korral reisijate arvu.

Suunised sisaldavad ka juhtnööre isikukaitsevahendite (nt näomaskide) kasutamise ja asjakohaste eeskirjade kohta juhuks, kui reisijatel esineb koroonaviiruse sümptomeid. Peale selle esitatakse soovitusi iga transpordiliigi kohta ja kutsutakse liikmesriike üles oma tegevust kooskõlastama, pidades silmas nendevaheliste ühenduste järkjärgulist taastamist.

Transpordivolinik Adina Vălean lausus: „Meie eesmärk on luua iga transpordiliigi puhul võimaluste piires ohutud tingimused nii reisivatele inimestele kui ka transporditöötajatele. Ühenduvuse taastamisega luuakse käesolevate suunistega ametiasutustele ja sidusrühmadele standardraamistik. Meie prioriteet on taastada liikumisvõimalused nii kiiresti kui võimalik, kuid ainult selgete ohutus- ja tervishoiunõuetega.“

 • Turismiteenuste osutamise ohutu taasalustamine

Komisjon kehtestab ühise raamistiku, millega nähakse ette kriteeriumid turismitegevuse ohutuks ja järkjärguliseks taastamiseks ning hotellide ja muude majutuskohtade tervise-eeskirjade väljatöötamiseks, et kaitsta nii külastajate kui ka töötajate tervist. Nende kriteeriumide hulka kuuluvad epidemioloogilised tõendid, piisav tervishoiusüsteemi suutlikkus kohalike elanike ja turistide jaoks, tõhus seire- ja testimisvõimekus ning kontaktide jälgimine. Need suunised võimaldavad inimestel viibida ohutult hotellides, kämpingutes, võõrastemajades või muudes puhkemajutusasutustes, süüa ja juua restoranides, baarides ja kohvikutes ning minna randa ja muudesse õues asuvatesse vaba aja veetmise kohtadesse.

 • Jälgimisrakenduste piiriülese koostalitlusvõime tagamine

Liikmesriigid leppisid komisjoni abiga kokku suunistes, millega tagatakse kontaktide jälgimise rakenduste piiriülene koostalitlusvõime, et oleks võimalik hoiatada kodanikke võimalikust nakatumisest koroonaviirusega ka siis, kui nad reisivad ELis. Need suunised on abiks riiklike tervishoiuasutustega koostööd tegevatele tarkvaraarendajatele. Sellised jälgimisrakendused peavad olema vabatahtlikud, läbipaistvad, ajutised, küberturvalised, kasutama anonüümseks muudetud andmeid, peaksid tuginema Bluetoothi tehnoloogiale ning olema koostalitlusvõimelised nii piiriüleselt kui ka operatsioonisüsteemide vahel. Koostalitlusvõime on väga oluline: ELi kodanikel peab olema võimalik saada turvalisel ja kaitstud viisil hoiatusi võimaliku nakkusega kokkupuute kohta, olenemata sellest, kus nad ELis viibivad ja millist rakendust kasutavad. Komisjon toetab liikmesriike õige lahenduse leidmisel kooskõlas ELi meetmekogumis ja komisjoni andmekaitsesuunistes sätestatud põhimõtetega.

 • Vautšerite muutmine tarbijate jaoks atraktiivsemaks võimaluseks

ELi eeskirjade kohaselt on reisijatel tühistatud sõidupiletite (lennu-, rongi-, bussi- ja parvlaevapiletid) või pakettreiside korral õigus valida vautšerite või rahas hüvitamise vahel. Kuigi komisjoni soovituses on seda õigust kinnitatud, on eesmärk tagada, et vautšeritest saaks elujõuline ja atraktiivsem alternatiiv pandeemia tõttu tühistatud reiside hüvitamisele, sest ka reisikorraldajad on sattunud suurtesse finantsraskustesse. Vabatahtlikke vautšereid tuleks kaitsta väljastaja maksejõuetuse eest, nende kehtivus peaks olema vähemalt 12 kuud ja kui neid ei lunastata, tuleks nende eest hiljemalt ühe aasta pärast raha tagasi maksta. Samuti peaksid need tagama reisijatele piisava paindlikkuse, võimaldama neil reisida samal marsruudil samadel tingimustel või broneerida pakettreisi sama liiki või samaväärse kvaliteediga teenustega. Vautšerid peaksid olema ülekantavad ka teisele reisijale. 

Turismiettevõtted

Komisjoni eesmärk on toetada Euroopa turismisektorit järgmiselt:

 • Turismiettevõtete, eelkõige VKEde likviidsuse tagamine järgmiste meetmete abil

o  Riigiabi eeskirjade paindlikkus võimaldab liikmesriikidel kehtestada skeeme, näiteks vautšerite tagatisskeeme ja täiendava likviidsuse tagamise skeeme, et toetada transpordi- ja reisisektori ettevõtteid ning tagada koroonaviiruse pandeemia põhjustatud tagasimaksetaotluste rahuldamine. Komisjon võib vautšerite skeemid väga kiiresti heaks kiita kohe, kui asjaomane liikmesriik sellest teatab.

ELi-poolne rahastamine. EL jätkab kriisist mõjutatud ettevõtetele kohese likviidsuse tagamist koroonaviirusele reageerimise vahendi algatuse kaudu, mida rakendatakse eelarve jagatud täitmise raames. Lisaks on komisjon Euroopa Investeerimisfondi kaudu eraldanud kuni kaheksa miljardit eurot 100 000 kriisi tõttu kannatanud väikeettevõtte rahastamiseks.

Siseturuvolinik Thierry Breton sõnas: „Majutuse, toitlustuse, reisijateveo ja reisikorralduse alal tegutsevad miljonid VKEd ja pereettevõtted riskivad pankroti ja töökohtade kadumisega – neil on hädavajalik tööle naasta. Me aitame Euroopa turismile taas elu sisse puhuda, riskimata seejuures tervise või ohutusega. Täna esitame ettepaneku Euroopa ühise lähenemisviisi kohta 2020. aasta keerulise suvehooaja haldamiseks, tehes samas ettevalmistusi tulevikus kestlikuma ja digitaalse turismi ökosüsteemi kujundamiseks.“

 • Töökohtade päästmine kuni 100 miljardi suuruse rahalise abiga tööhõive toetamise erakorralisest rahastust

Tööhõive toetamise erakorraline rahastu aitab liikmesriikidel katta riiklike lühendatud tööaja kavade ja sarnaste meetmetega seonduvaid kulusid, võimaldades ettevõtetel töökohti säilitada. Komisjon toetab ka tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite ja ettevõtjate vahelisi partnerlusi, et hõlbustada ümberõpet, eelkõige hooajatöötajate jaoks.

 • Kodanikele kohaliku turismi pakkumiste tutvustamine ning kohalike vaatamisväärsuste ja turismi ning Euroopa kui ohutu turismisihtkoha edendamine

Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et edendada patrooniks olemise süsteemi, mille kaudu kliendid saavad toetada oma lemmikhotelle või -restorane. Komisjon edendab ka üleeuroopalisi teavituskampaaniaid, milles Euroopa on soosituim turismisihtkoht.

Lühiajaliste meetmete täiendamiseks jätkab komisjon koostööd liikmesriikidega, et edendada kestlikku turismi kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega ning soodustada turismiteenuste üleminekut digitehnoloogiale. Eesmärk on pakkuda rohkem valikuvõimalusi ja uusi viise reisi- ja turismivoogude haldamiseks ning ressursse paremini jaotada.

Komisjon korraldab koos ELi institutsioonide, tööstusharu, piirkondade, linnade ja muude sidusrühmadega Euroopa turismikonverentsi, et kujundada ühiselt kestliku, innovatiivse ja vastupanuvõimelise Euroopa turismi tulevik – „Euroopa turismi tegevuskava 2050“.

Taust

Euroopas on elujõuline turismi ökosüsteem. Reisimine, transport, majutus, toit, vaba aeg ja kultuur moodustavad peaaegu 10% ELi SKPst ning on paljudes Euroopa piirkondades peamine tööhõive ja sissetuleku allikas. 267 miljonit eurooplast (62% elanikkonnast) teevad aastas vähemalt ühe erareisi ja 78% eurooplastest veedavad puhkuse oma koduriigis või mõnes teises ELi liikmesriigis.

Turism on üks valdkondadest, mida koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud ranged liikumis- ja reisipiirangud on kõige rohkem mõjutanud. Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) hinnangu kohaselt väheneb rahvusvaheliste turistide arv 60–80%, mis tähendab seoses ekspordituluga  kogu maailmas 840–1100 miljardi euro suurust kahjumit. Euroopas on suvi turismi jaoks otsustava tähtsusega, sest tavalisel suvehooajal (juunist augustini) teevad ELi elanikud 385 miljonit turismireisi, kulutades 190 miljardit eurot.

Täna esitatud suunised on kooskõlas Euroopa ühise tegevuskavaga, mille komisjon avaldas 14. aprillil koostöös Euroopa Ülemkoguga. Tegevuskavaga nähti ette järkjärguline lähenemisviis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmete etapiviisilise kaotamise kohta.

Lisateave

Tänane pressikonverents turismi- ja reisipaketi teemal

Küsimused ja vastused turismi- ja reisipaketi kohta

Küsimused ja vastused kontaktide jälgimise rakenduste kohta

Teabeleht: EL aitab Euroopa turismi taaskäivitada

Teabeleht: Reisimine ja turism Euroopas – praktilised suunised reisijatele ja ettevõtetele

Teatis turismi ja transpordi kohta 2020. aastal ja pärast seda

Teatis vaba liikumist käsitleva järkjärgulise ja kooskõlastatud lähenemisviisi kohta

Teatis: Suunised transpordi ja ühendatuse kohta

Teatis: Suunised turismiteenuste ja külalismajandusettevõtete kohta

Soovitus vautšerite kohta