Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon avaldab suunised Euroopa elutähtsate varade ja tehnoloogia kaitsmiseks praeguse kriisi ajal

/estonia/file/koroona1jpg_etkoroona_1.jpg

koroona_1
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas suunised, et tagada ELi ühtne lähenemisviis välismaiste otseinvesteeringute taustauuringutele praeguse kriisi tingimustes. Suuniste eesmärk on kaitsta ELi ettevõtteid ja elutähtsaid varasid, eelkõige sellistes valdkondades nagu tervishoid, meditsiiniuuringud, biotehnoloogia ja taristu, mis on väga oluline julgeoleku ja avaliku korra jaoks. Seda eesmärki tuleks täita, kahjustamata samal ajal ELi üldist avatust välisinvesteeringutele.

26/03/2020

Kaubandusvolinik Phil Hogan sõnas: „Seisame silmitsi enneolematu rahvatervise kriisiga, millel on tõsised tagajärjed Euroopa majandusele. EL on ja soovib jääda välisinvesteeringutele avatuks. Praegustes tingimustes peab avatusega kaasnema asjakohane kontroll. Peame teadma, kes investeerib ja millisel eesmärgil. ELil ja tema liikmesriikidel on selleks head õiguslikud vahendid. Täna avaldatud suunistes kutsutakse liikmesriike üles kasutama neid vahendid täiel määral ja selgitatakse, kuidas kasutada investeeringute taustauuringute raamistikku strateegiliste ELi varade müümise takistamiseks praeguse kriisi ajal.“ 

Kehtivate ELi õigusnormide kohaselt on liikmesriikidel õigus uurida julgeoleku või avaliku korra kaalutlustel ELi-välistest riikidest pärit otseinvesteeringute tausta. Rahvatervise kaitset tunnustatakse ülekaaluka üldise huvina. Sellest tulenevalt võivad liikmesriigid kehtestada leevendusmeetmeid (nagu tarnekohustused, et rahuldada riiklikud ja ELi elulised vajadused) või takistada välisinvestorit omandamast äriühingut või kontrolli selle üle. Riiklikud välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute mehhanismid on praegu olemas 14 liikmesriigis. Pidades silmas, et ELi välisinvesteeringute taustauuringute määrus jõustus eelmisel aastal, on ELil head vahendid liikmesriikide tasandil toimuvate välismaiste omandamiste koordineerimiseks.

Komisjon rõhutab suunistes, et liikmesriigid, kus taustauuringute mehhanism on juba olemas, peaksid kasutama kõiki neile ELi ja riikliku õiguse kohaselt kättesaadavaid vahendeid, et takistada ELi-välistest riikidest pärit kapitalivooge, mis võivad kahjustada Euroopa julgeolekut või avalikku korda.

Komisjon kutsub teisi liikmesriike üles looma tervikliku taustauuringute mehhanismi ning kaaluma kooskõlas ELi õiguse ja rahvusvaheliste kohustustega kõiki võimalusi selliste võimalike olukordade lahendamiseks, kus teatava ettevõtte, taristu või tehnoloogia omandamine välisinvestori poolt või välisinvestori kontroll selle üle tekitaks riski ELi julgeolekule või avalikule korrale.

Komisjon jälgib jätkuvalt tähelepanelikult kohapealset arengut ja on valmis arutama igat välisinvesteeringute juhtu, millel on Euroopale suur mõju, ning tagama sellisel juhul koordineerimise. ELi strateegiliste varade kaitset arutavad Euroopa Ülemkogu tänasel videokonverentsil ka president von der Leyen ja ELi juhid.

 

Taust

ELi välisinvesteeringute taustauuringute määrus võeti vastu 2019. aasta märtsis. Selles on esimest korda sätestatud ELi tasandi mehhanism selliste välisinvesteeringute tausta uurimiseks, mis tõenäoliselt mõjutavad liidu ja selle liikmesriikide julgeolekut ja avalikku korda. See mehhanism tugineb liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohustusele ning komisjoni ja liikmesriikide võimalusele esitada konkreetsete tehingute kohta arvamusi ja märkusi. Seda mehhanismi hakatakse kasutama 11. oktoobril 2020. Komisjon ja liikmesriigid teevad juba koostööd, et kohandada riiklikke taustauuringute mehhanisme ning tagada määruse täielik ja kiire rakendamine ELi ja liikmesriikide tasandil.

Lisateave

Täispikk pressiteade

Suunised välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute kohta

Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik: määruspressiteadeteabeleht.