• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjon teeb ettepaneku anda rahalist toetust kaluritele, keda mõjutab Läänemere idaosa tursapüügi keeld

/estonia/file/kalastus_etkalastus

kalastus
© Euroopa Liit

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, mille kohaselt antakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist toetust kaluritele, keda mõjutab Läänemere idaosa tursapüügi keeld, eesmärgiga nende kalalaevad püsivalt kasutusest kõrvaldada.

31/10/2019

Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Läänemere idaosa tursavarude olukord on erakordselt kriitiline – teadlaste kinnitusel kaotame keskkonnasurve tõttu kolm korda rohkem kalu kui kalapüügist tingituna. Mitte kusagil mujal Euroopas ei ole sellist olukorda. Täna esitatud ettepanekuga soovitakse seda muuta: loome tingimused, mis aitavad tursavarudel taastuda, toetades samal ajal kohalikke kogukondi, mis sõltuvad neist varudest. Nii Läänemere kala kui ka kalurid väärivad tulevikku.

 

Idaosa tursk on üks Läänemere peamisi püügivaldkondi, aga kalavarud on väga kehvas seisus. Nõukogu 14.–15. oktoobri istungil võtsid kalandusvaldkonna ministrid komisjoni ettepaneku aluseks ja leppisid kokku selles, et vähendavad 2020. aastal kalapüügivõimalusi nulli lähedale. Ehkki see samm on vajalik, et anda kalavarudele võimalus taastuda, tunnistab komisjon, et see tähendab ka ulatuslikke ja vältimatuid majanduslikke raskusi tavapäraselt seda kala püüdvate laevastike ja kalapüügikogukondade jaoks. Tänase ettepanekuga soovib komisjon leevendada püügikeelu majanduslikku mõju ja pakkuda abi kaluritele, kes selle tõttu enim kannatavad. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) pakub neile selles majanduslikult raskes olukorras rahalist toetust.

 

Ettepanekuga antakse tursapüügi lõpetamisest mõjutatud liikmesriikidele eelkõige võimalus kasutada teatavatel tingimustel osa oma kulutamata EMKFi vahenditest selleks, et toetada laevaomanikke, kes soovivad oma Läänemere idaosa tursapüügiks kasutatavad laevad püsivalt kasutusest kõrvaldada. Samal ajal piiratakse ettepaneku kohaselt selliste laevade arvu, mis võivad Läänemere idaosas turska püüda, tagades, et EMKFi toetuse abil laevastikult äravõetud püügimaht vähendab survet tursavarudele ja aitab neil aja jooksul taastuda. Ettepanekuga ei suurendata EMKFi rahastamist liikmesriigi kohta ega ELi üldist eelarveosa.

 

Lisaks teeb komisjon ettepaneku, võttes arvesse Läänemere ökosüsteemi erakordselt ebakindlat olukorda, tugevdada kontrolli ja andmete kogumist Läänemerel, isegi pärast praegust keeluaega. Alates 2020. aastast tuleks Läänemere idaosas tursapüügiga tegelevad laevad varustada laevaseiresüsteemiga või muu samaväärse elektroonilise seiresüsteemiga. Peale selle peaks vähemalt 20% kõnealuste laevade pardal olema vaatlejad. See võimaldab teadlastel koguda rohkem ja paremaid andmeid selle kohta, milline on kalavarude olukord ning kuidas püügitegevus seda olulist kalavaru mõjutab.

 

Taustteave

 

Läänemere ökosüsteem on olnud aastakümneid ebakindlas seisus. Samas hoiatasid teadlased alles 2019. aastal selle eest, et keskkonnatingimused avaldavad Läänemere idaosa tursale palju olulisemat mõju, kui varem arvati. Läänemere idaosa tursavaru taastumist ei ole oodata enne 2024. aastat isegi juhul, kui ei toimu mingit kalapüüki.

 

Komisjon võttis seepärast 2019. aasta juulis vastu esimesed erakorralised meetmed, millega keelati aasta lõpuni tursapüük Läänemere idaosas. 14.–15. oktoobril 2019 tegi nõukogu otsuse vajalike ja enneolematute püügipiirangute kohta 2020. aastaks, vähendades Läänemere idaosa tursa lubatud püüki 92% ja lubades seega ainult kaaspüüki. Samal nõukogu istungil olid Balti riigid juba heaks kiitnud keskkonnapoliitika Läänemere ökosüsteemi taastamiseks.

 

Arvestades Läänemere muude kalavarude puhul kokku lepitud ulatuslikke vähendamisi, ei saa püügikeelust enim mõjutatud laevad ja laevastikusegmendid oma püügitegevust muudele liikidele ümber suunata. Seega tegi komisjon järelduse, et vaja on eriolukorra meetmeid, samuti lisameetmeid Läänemere konkreetse olukorraga tegelemiseks.

 

EMKFi alusel oli kuni 31. detsembrini 2017 lubatud püügitegevus püsivalt peatatud. Tänase ettepanekuga taaskehtestatakse kõnealune meede uutel ja rangematel tingimustel Läänemere idaosa tursapüügilaevastiku suhtes kuni EMKFi kestva perioodi (2014–2020) lõpuni.

 

Lisateave

 

Komisjoni ettepanek

Läänemere mitmeaastane kava

Pressiteade - Läänemeri: nõukogu kokkulepe 2020. aasta püügi piirnormide kohta

Pressiteade „Komisjon kiidab heaks erakorralised meetmed tursavarude kaitseks Läänemere idaosas“