• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon avaldas teatise Brexiti ettevalmistamise kohta

/estonia/file/brexitjpg_etbrexit.jpg

Teatis Brexiti ettevalmistamise kohta
©

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles kirjeldatakse käimasolevat tööd, et olla valmis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kõigiks võimalikeks lõpptulemusteks.

19/07/2018

30. märtsil 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi lahkub Ühendkuningriik EList ja temast saab ELi väline ehk kolmas riik. Sellel on tagajärjed nii Ühendkuningriigi kui ka ELi kodanike, ettevõtjate ja ametiasutuste jaoks. Need tagajärjed hõlmavad ELi ja Ühendkuningriigi välispiiril kehtestatavaid uusi kontrolle, Ühendkuningriigi välja antud litsentside, sertifikaatide ja lubade kehtivust ning andmete edastamise uusi tingimusi. Ühtlasi lahkuvad Ühendkuningriigist 30. märtsiks 2019 kaks Londonis asuvat ELi ametit (Euroopa Ravimiamet ja Euroopa Pangandusjärelevalve) ja muud Ühendkuningriigis asuvad asutused, näiteks Galileo turvaseirekeskus.

Kuigi EL teeb korrakohase väljaastumise saavutamiseks kõvasti tööd, põhjustab Ühendkuningriigi liidust väljaastumine kahtlemata häireid (näiteks ettevõtete tarneahelatele), olenemata sellest, kas kokkulepe saavutatakse või mitte. Kuna ikka veel puudub kindlus, kas 30. märtsiks 2019 on olemas ratifitseeritud väljaastumisleping või mida see sisaldab, on ettevalmistustega püütud tagada, et ELi institutsioonid, liikmesriigid ja eraõiguslikud isikud oleksid Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmis.

Isegi kui kokkulepe saavutatakse, ei ole Ühendkuningriik enam pärast väljaastumist ELi liikmesriik ja tal ei saa seetõttu olla enam samu eeliseid, mis on liikmesriigil. Seepärast on ülimalt oluline valmistuda selleks, et Ühendkuningriigist saab kolmas riik.

See aga ei tähenda, et valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks oleks vaid ELi institutsioonide vastutus. See on nii ELi kui ka riiklike ja piirkondlike tasandite ühine ülesanne, mis hõlmab eeskätt majandustegevuses osalejaid ja teisi eraõiguslikke isikuid. Nüüd tuleb kõigil tõhusamalt tegutseda, et olla valmis igaks võimalikuks stsenaariumiks ja võtta vastutus omaenda konkreetse olukorra eest.

Lisateave

Teatise tekst

Nimekiri väljaastumist ettevalmistavatest pooleliolevatest seadusandlikest algatustest

Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait (sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated)

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. juuni 2018. aasta järeldused

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (23. märts 2018)

Pressiteate täistekst