• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon soovib oluliselt suurendada investeeringuid üleeuroopalistesse taristuvõrkudesse

/estonia/file/bgsofiametro1lightfilterspng-0_etbg_sofiametro1_lightfilters.png

bg_sofiametro1_lightfilters
Copyright: Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku jätkata ELi uuel eelarveperioodil (2021–2027) Euroopa ühendamise rahastu rakendamist ja kinnitada uueks eelarveks 42,3 miljardit eurot, et toetada investeeringuid üleeuroopalistesse taristuvõrkudesse transpordisektoris (30,6 miljardit eurot), energiasektoris (8,7 miljardit eurot) ja digitaalsektoris (3 miljardit eurot). See tähendab 47% kasvu võrreldes käesoleva eelarveperioodiga.

06/06/2018

Komisjon soovib tugevdada aastatel 2021–2027 Euroopa ühendamise rahastu keskkonnamõõdet nii, et 60% rahastu eelarvest oleks suunatud kliimaeesmärkide saavutamisele. See aitab tugevdada energialiitu, täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid ELi kohustusi ja kindlustada Euroopa ülemaailmset juhtpositsiooni kliimamuutuste vastases võitluses.

„Komisjoni ettepanek toetab sellise taristu loomist, mis on vajalik üleminekuks puhtale energiale ning mis aitab saavutada ambitsioonikad 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid. Uus programm aitab meil lõpule viia strateegilised projektid, nagu Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimine Euroopa omadega, mis on tõelise energialiidu seisukohast väga oluline,“ märkis kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on transpordi-, energia- ja digitaalsektoreid paremini lõimida, et kiirendada CO2-heite vähendamist ja digiteerimist ELi majanduses.

Transpordisektoris toetab Euroopa ühendamise rahastu arukat, keskkonnahoidlikku, kaasavat, ohutut ja turvalist liikuvust. Näiteks aitab see kaasa transpordist tingitud CO2-heite vähendamisele, pidades esmatähtsaks keskkonnahoidlikke transpordiliike (nt raudteetransporti) ning alternatiivkütuste jaoks mõeldud laadimispunktide loomist.

Esimest korda toetab Euroopa ühendamise rahastu ka tsiviil- ja sõjalise ühiskasutusega transporditaristut (6,5 miljardi euro ulatuses). Eesmärk on kohandada Euroopa transpordivõrk vastavalt sõjalistele nõuetele ja parandada sõjalist liikuvust ELis.

Energiasektoris toetab uus Euroopa ühendamise rahastu tõelise energialiidu loomist ja energiasüsteemi ümberkujundamist, mis võimaldaks Euroopal jääda liidriks puhtale energiale ülemineku alal. Seepärast aitab asjaomane uus eelarveharu kaasa liikmesriikide koostööle piiriülestes taastuvenergiaprojektides, et edendada turuküpse taastuvenergiatehnoloogia strateegilist kasutuselevõttu. Programmiga toetatakse jätkuvalt ka peamiste üleeuroopaliste võrkude taristuid, mis võimaldab energia siseturgu veelgi rohkem lõimida, suurendada piiri- ja sektoriüleste võrgustike koostalitlusvõimet, hõlbustada CO2-heite vähendamist ning tagada energiavarustuskindluse.

Üha suureneva nõudluse tõttu suure läbilaskevõimega võrkude ja taristu järele elektroonilise side valdkonnas pööratakse uue Euroopa ühendamise rahastu raames rohkem tähelepanu digitaalsele ühenduvuse taristule.

Nüüd on oluline jõuda ELi üldises pikaajalises eelarves ja selle valdkondlikes ettepanekutes kiiresti kokkuleppele, muidu häiriksid käimasolevaid suuremahulisi taristuprojekte tõsised viivitused. Transpordisektoris mõjutaks see olulisi raudteeprojekte, nagu Rail Baltic, Brenneri tunnel, Lyon-Torino, Evora-Merida jne. Rail Balticu projekti raames tuleb suured ehitushanked kindlasti käivitada aastal 2021. See on viit miljonit Baltimaade elanikku hõlmava projekti lõpuleviimise seisukohast otsustava tähtsusega.

Lisateave

Õigusaktid ja teabeleht

Tulevane ELi eelarve

Lisateave üleeuroopalise transpordivõrgu kohta

Kavandatud muudatused seoses üleeuroopalise transpordivõrguga

 

Pressiteate täistekst