• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon soovib parandada andmete kättesaadavust ja soodustada terviseandmete jagamist ning panustab tehisintellekti arendamisse

/estonia/file/capture5jpg_etcapture_5.jpg

tehisintellekt_tervis
Copyright: Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud andmete kättesaadavuse parandamiseks Euroopa Liidus, tuginedes varasematele algatustele, millega soodustati isikustamata andmete vaba liikumist digitaalsel ühtsel turul.

25/04/2018

„Digitaalne ühtne turg on hoogsalt ilmet võtmas. Kuid ilma andmeteta ei saa me täit kasu tehisintellektist, kõrgjõudlusega andmetöötlusest ega muudest tehnikasaavutustest. Sellised tehnoloogiad aitavad meil edendada tervishoidu ja haridust, arendada transpordivõrgustikke ja säästa energiat — see ongi andmete nutikas kasutamine. Meie ettepanek annab vaba juurdepääsu senisest ulatuslikumatele avaliku sektori andmetele nende taaskasutamiseks, muu hulgas ärilistel eesmärkidel, mis viib andmetele juurdepääsu hinnad alla ja aitab meil luua ELi ühist andmeruumi, mis aitab kaasa majanduskasvule,“ märkis digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Tänased ettepanekud tuginevad isikuandmete kaitse üldmäärusele, mis jõustub 25. mail 2018. Need tagavad avaliku sektori andmete parema kättesaadavuse ja taaskasutatavuse. Avaliku sektori teavet käsitlev läbivaadatud õigusakt hõlmab transpordi- ja kommunaalteenuste valdkonnas tegutsevate avalik-õiguslike äriühingute valduses olevaid andmeid. Uute normidega piiratakse erandeid, mis võimaldavad avaliku sektori asutustel nõuda oma andmete taaskasutamise eest andmete levitamise piirkuludest suuremat tasu. Ühtlasi lihtsustavad need avaliku sektori rahastatud avatud teadusandmete taaskasutamist ja kohustavad liikmesriike kujundama välja avatud juurdepääsu poliitika.

Samuti on tänaste ettepanekute eesmärk tagada teadusandmete jagamine aastal 2018. Uued soovitused käsitlevad poliitilisi ja tehnoloogilisi muutusi, mis on aset leidnud pärast komisjoni viimast soovitust teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise kohta. Neis antakse suuniseid, mis käsitlevad avatud juurdepääsu poliitika elluviimist kooskõlas avatud teaduse eesmärkidega, teadusandmeid ja andmehaldust, Euroopa avatud teaduse pilve loomist ning teksti- ja andmekaevet.

Uues teatises „Ühtse Euroopa andmeruumi loomine“ antakse ELis tegutsevatele ettevõtjatele juhiseid õiguslike ja tehniliste põhimõtete kohta, mis peaksid reguleerima andmevahetuse alal tehtavat koostööd erasektoris.

Täna võttis komisjon vastu ka tegevuskava, millega tõstetakse kodanikud nende terviseandmete haldamisel esikohale: kodanikele tagatakse juurdepääs nende terviseandmetele ja antakse võimalus neid andmeid piiriüleselt jagada; kasutatakse suuremaid andmekogumeid, mis võimaldavad individuaalsemaid diagnoose ja ravi ning epideemiate paremat ennetust; soodustatakse asjakohaste digivahendite kasutuselevõttu, mis aitab avaliku sektori asutustel kasutada terviseandmeid edukamalt teaduses ja tervishoiusüsteemi reformimisel.

„Meie ettepanekud hõlmavad digitehnoloogia kõiki võimalusi tervishoiu ja meditsiiniuuringute täiustamiseks. See toob kaasa hõlpsama juurdepääsu terviseandmetele, mis omakorda võimaldab haiguste paremat ennetamist, patsiendikeskset hooldust, kiiret reageerimist pandeemilistele ohtudele ja senisest paremaid ravivõimalusi,“ ütles tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis.

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles võtma vastu tänased ettepanekud avaliku sektori teavet käsitlevate ELi eeskirjade läbivaatamiseks. Lisaks kavatseb komisjon 2018. aasta teisel poolel ja 2019. aasta esimesel poolel korraldada kõrgetasemelise ümarlaua, et arutada erasektori andmete jagamist ettevõtjate ja valitsemissektori vahel.

Lisaks andmemajandust puudutavatele ettepanekutele tutvustas komisjon täna ka Euroopa lähenemisviisi tehisintellekti arendamisega seotud küsimustes. Selle eesmärk on suurendada tehisintellekti tehtavaid avaliku ja erasektori investeeringuid, valmistuda sotsiaal-majanduslikeks muudatusteks ja tagada nõuetekohane eetiline ja õigusraamistik.

„Tehisintellekt muudab meie maailma samuti, nagu seda kunagi tegid auruvedurid või elekter. See esitab uusi väljakutseid, millega tuleb meil Euroopas ühiselt tegeleda, et tehisintellektist tõuseks kasu kõigile. Peame 2020. aasta lõpuks investeerima vähemalt 20 miljardit eurot. Komisjonil on selles oma osa: toetame teadlasi uue põlvkonna tehisintellekti tehnoloogiate ja rakenduste väljatöötamisel ja ettevõtjaid nende kasutamisvõimaluste alal,“ lubas asepresident Ansip.

Lisateave                                                                               

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Teatis ja muud kasulikud lingid

Pressiteade tehisintellekti kohta

  

Pressiteate täistekst