• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon tutvustas uusi meetmeid terroristidelt ja kurjategijatelt tegutsemisvahendite ja –võimaluste äravõtmiseks

/estonia/file/p028620001101-137836jpg_etp028620001101-137836.jpg

kuritegevus
Euroopa Liit

Euroopa Komisjon astub täna täiendavaid samme, et veelgi piirata terroristide ja kurjategijate tegutsemisvabadust, võttes neilt kuritegude kavandamiseks, rahastamiseks ja toimepanemiseks vajalikud vahendid.

18/04/2018

Kuus kuud pärast terrorismivastase paketi vastuvõtmist teeb komisjon ettepanekud meetmete kohta, mille eesmärk on suurendada isikutunnistuste turvalisust ja vähendada dokumendipettusi, anda õiguskaitse- ja kohtuasutustele juurdepääs elektroonilistele tõenditele ja finantsteabele, piirata terroristide juurdepääsu lõhkeainete lähteainele ning tugevdada kontrolli tulirelvade impordi ja ekspordi üle. Lisaks sellele annab komisjon täna aru edusammudest muudes prioriteetsetes julgeolekualgatustes, mis sillutavad teed tõelise ja tõhusa julgeolekuliidu rajamiseks.

Komisjoni esimene asepresidendi Frans Timmermansi sõnul on julgeolek olnud üks praeguse komisjoni peamisi prioriteete alates selle ametisse astumisest.  Jätkame liikmesriikide jõupingutuste toetamist kodanike ja nende vabaduste paremal kaitsmisel. Karmistame veelgi oma meetmeid, et jätta kurjategijad ja terroristid ilma vahenditest, mida nad vajavad kuritegude toimepanemiseks. Nii täidame oma kohustust luua Euroopa, mis meid kaitseb.“

Komisjon teeb ettepaneku täiustada ELi kodanike isikutunnistuste ja nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmete elamislubade turvaelemente. Praegu on hinnanguliselt 80 miljonil eurooplasel mittemasinloetav isikutunnistus, millele ei ole kantud biomeetrilisi andmeid. Eesmärk on vähendada võltsitud dokumentide kasutamist, sest neid võivad kasutada ka terroristid ja kurjategijad, et siseneda ELi mittekuuluvatest riikidest Euroopa Liitu.

Riikidele, kus kasutatakse isikutunnistust, tehakse kohustuseks biomeetriliste andmete lisamine sellele. ELi kodanike (üle 12aastaste) isikutunnistustele ja nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmete elamislubadele lisatakse kiibile salvestatud biomeetrilised andmed, nimelt sõrmejäljed ja näokujutis. Samuti kehtestatakse rangemad kaitsemeetmed, mis käsitlevad seda, kellel on biomeetrilistele andmetele juurdepääs.

Kavandatava määrusega ei nähta ette kohustuslike isikutunnistuste kasutuselevõtmist ELis, vaid ajakohastatakse olemasolevate isikutunnistuste turvaelemente, jättes liikmesriikide isikutunnistuste kujunduse muud aspektid liikmesriikide otsustada. 

Selleks, et õiguskaitseasutustel oleks õigeaegne juurdepääs finantsteabele (sealhulgas teave pangakontode kohta ja finantsanalüüs), mida nad vajavad raskete kuritegude uurimiseks, esitab komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega antakse õiguskaitseasutustele ja kriminaaltulu jälitamise talitustele igal üksikjuhul eraldi vahetu juurdepääs pangakonto andmetele riiklikes keskregistrites, et ametiasutused saaksid välja selgitada, millistes pankades on kahtlustataval kontod.  Samuti nähakse direktiiviga ette parem koostöö riiklike õiguskaitseasutuste ja riikliku rahapesu andmebüroo vahel ning liikmesriikide vahel. 

Komisjon esitas täna ka ettepaneku lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitlevate õigusnormide karmistamiseks. Sellega on kavas lisada keelatud ainete loetellu uued ained, mida on võimalik kasutada isetehtud lõhkeainete valmistamiseks. Uusi norme kohaldatakse ka internetimüügi suhtes.

Uute normidega kaotatakse osas liikmesriikides praegu kasutatavad registreerimissüsteemid. Neid ei peeta piisavalt turvaliseks, sest need võimaldavad inimestel registreerida piiratud kasutusega ainete loetellu kuuluva aine ostu üksnes isikutunnistuse alusel.

Liikmesriigid võivad valida võimaluse võtta kasutusele ostulubade süsteem piiratud kasutusega ainete loetellu kuuluvate teatavate ainete jaoks, mida saab seaduslikult kasutada. Enne kui inimesele antakse luba, peab iga liikmesriik kontrollima taotluse seaduslikkust ning tegema hoolika julgeolekukontrolli, sealhulgas kontrollima karistusregistri kande olemasolu.

Uute normidega kehtestatakse ettevõtete kohustus teatada pädevatele asutustele kahtlastest tehingutest 24 tunni jooksul. Samuti nähakse ette ulatuslikum äriühingutevaheline (sealhulgas veebiäride vahel) teabe jagamine ja teadlikkuse parandamine terves tarneahelas.

Samuti ajakohastab komisjon tsiviilkasutuseks ette nähtud tulirelvade eksporti ja importi käsitlevaid ELi õigusnorme. Täiustatakse kontrollimenetlusi ja parandatakse teabevahetust.

Lisaks sellele esitas komisjon täna ettepanekud uute vahendite kohta elektrooniliste tõendite piiriüleseks kogumiseks kriminaalmenetluses (vt pressiteade).

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused – Terroristidelt tegutsemiseks vajalike vahendite võtmine

Teabeleht – Julgeolekuliit – Euroopa, mis kaitseb 

Teabeleht – Julgeolekuliit – Terroristidelt tegutsemiseks vajalike vahendite võtmine

Aruanne – Neljateistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

  

Pressiteate täistekst