• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon kiirendab kapitaliturgude liidu väljaarendamist

/estonia/file/cmujpg_etcmu.jpg

Kapitaliturgude liit
©

Euroopa Komisjon teatas täna suurtest edusammudest, mida võimaldavad kapitaliturgude liidu väljaarendamisel teha alternatiivsed rahastamisallikad ning piiriülese investeerimise tõkete kõrvaldamine. Ühtne kapitaliturg tugevdab majandus- ja rahaliitu, soodustades erasektori riskijagamist. Komisjoni ettepanekud edendavad investeerimisfondide piiriülest turustamist, arendavad ELi pandikirjade turgu kui pikaajalist rahastamisallikat ja tagavad investoritele suurema kindlustunde piiriüleste väärtpaberitehingute ja nõuete kontekstis.

12/03/2018

„Tänased ettepanekud on osa laiemast strateegiast kapitaliturgude tugevdamiseks ja investeerimise soodustamiseks ELis. Selleks, et meil oleks 2019. aastaks Euroopas tõeline kapitaliturgude liit, peame arenema kolmes suunas: Euroopa märgised ja tegevusload finantstoodetele, ühtlustatud ja lihtsustatud normid kapitaliturgude süvendamiseks ning järjepidevam ja tõhusam järelevalve,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis.

Kapitaliturgude liit on üks komisjoni prioriteete Euroopa majanduse tugevdamisel ja töökohti loovate investeeringute soodustamisel. Selle eesmärk on kapitali mobiliseerimine ja suunamine kõigisse ELi ettevõtetesse, eelkõige väikeettevõtetesse, kes vajavad laienemiseks ja arenemiseks vahendeid. Ettepanekud ootavad nüüd heakskiitu Euroopa Parlamendilt ja nõukogult, keda komisjon kutsub üles aitama ellu viia kapitaliturgude liidu väljaarendamiseks vajalikke peamisi reforme, nagu ettepanekud kapitaliturgude järelevalve tugevdamiseks, ettevõtete restruktureerimiseks ja tarbijatele uute säästmisvõimaluste pakkumiseks.

Täna tutvustatud Euroopa pandikirjade ühised õigusnormid koosnevad direktiivist ja määrusest. Pandikirjade turg on praegu üks suurimaid võlaturgusid ELis. Euroopa pangad on ülemaailmsed liidrid sel turul, mis on paljude ELi liikmesriikide jaoks tähtis pikaajalise tulu allikas. Pandikirjad on rahastamisvahendid, mis on tagatud eraldiseisva laenude rühmaga. Neid peetakse kasulikeks mitte üksnes kulutõhusate laenude tagamise tõttu, vaid ka nende erilise turvalisuse tõttu. Praegune ELi turg on aga liikmesriigiti killustunud ja riikide vahel esineb erinevusi. 

Investeerimisfondide piiriülest turustamist käsitleva ettepaneku eesmärk on kõrvaldada tõkked igat liiki investeerimisfondide eest ning muuta piiriülene turustamine lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks. Investeerimisfondid on tähtis tööriist erasäästude suunamisel majandusse ja ettevõtjate rahastamisvõimaluste mitmekesistamisel. ELi investeerimisfondide turu koguväärtus on 14,3 triljonit eurot. Täit potentsiaali ei ole see turg aga veel saavutanud. Vaid veidi üle kolmandiku (37%) eurofondidest ja ligikaudu 3% alternatiivsetest investeerimisfondidest on registreeritud turustamiseks rohkem kui kolmes liikmesriigis. See on tingitud ka regulatiivsetest tõketest, mis praegu investeerimisfondide piiriülest turustamist takistavad.

Täna tutvustatavates uutes õigusnormides nõuete ja väärtpaberitega tehtavate piiriüleste tehingute suhtes kohaldatava õiguse kohta on selgitatud, millise riigi õiguse kohaselt sellised vaidlused lahendatakse. Reeglina toimuks see selle riigi õiguse kohaselt, kus on võlausaldajate alaline elukoht, sõltumata sellest, millise liikmesriigi kohus või ametiasutused juhtumit uurivad. Ettepanekuga edendatakse piiriülest investeerimist ja juurdepääsu odavamale laenule ning välditakse süsteemseid riske. Praegu puudub õiguskindlus küsimuses, millise riigi õigust kohaldada, et teha kindlaks, kellele kuulub nõue pärast selle üleandmist piiriüleses juhtumis.

Lisateave: 

TEABEKIRI

Teabeleht

Lisateave ettepaneku kohta:

Pressiteate täistekst