• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon tutvustas uusi käibemaksupettuse vastu võitlemise vahendeid

/estonia/file/socialvatadmincoopjpg_etsocial_vat_admincoop.jpg

social_vat
©Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas täna uusi vahendeid, mille abil muuta ELi käibemaksusüsteem pettusekindlamaks ja kaotada õigusnormides lüngad, mis võivad põhjustada laiaulatuslikku käibemaksupettust. Uued eeskirjad võimaldavad liikmesriikidel rohkem asjakohast teavet vahetada ning maksuhalduritel ja õiguskaitseasutustel tihedamat koostööd teha. 

30/11/2017

Ka kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt võib ELi liikmesriikidel jääda igal aastal käibemaksupettuse tõttu saamata üle 50 miljardi euro – raha, mis peaks minema haiglatesse, koolidesse ja tee-ehitusse tehtavate avaliku sektori investeeringute rahastamiseks.

Paradiisi paberite juhtum on jälle näidanud, kuidas mõned isikud kasutavad ära ELi käibemaksueeskirjade leebust, et maksta teistest vähem käibemaksu. Teame ka, et käibemaksupettus võib olla kuritegude, sealhulgas terrorismi rahastamise allikas. Sellega võitlemiseks tuleb teavet jagada tunduvalt tõhusamalt kui liikmesriikide pädevad asutused seda praegu teevad. Täna esitletud ettepanekud aitavad seda saavutada. Näiteks saab ELi pettusevastase võitluse ekspertide võrgustik Eurofisc juurdepääsu teiste liikmesriikide autoregistri andmetele. See võimaldab kõrvaldada ühe olulisema, nimelt uute ja kasutatud autode müügiga seotud käibemaksupettuste allika,“ märkis Euroopa Komisjoni maksundusvolinik Pierre Moscovici.

Kuigi liikmesriikide maksuhaldurid vahetavad juba praegu äritegevuse ja piiriülese müügi kohta teatavat teavet, tugineb selline koostöö peamiselt teabe käsitsi töötlemisele. Samas ei jagata ELi õiguskaitseasutustega süstemaatiliselt käibemaksualast teavet ega luureandmeid kõige raskemate käibemaksupettuse juhtumitega seotud organiseeritud rühmituste kohta. Maksuhaldurite ja õiguskaitseasutuste uurimistegevuse koordineerimine on puudulik nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil, mis tähendab, et kiiresti arenevat kuritegelikku tegevust ei ole praegu võimalik piisavalt kiiresti jälitada ja takistada.

Uute õigusnormidega tugevdatakse liikmesriikide koostööd ja võimaldatakse neil käibemaksupettusega, sealhulgas internetipettusega, operatiivsemalt ja tõhusamalt võidelda. Muu hulgas luuakse Eurofisci raames veebipõhine teabejagamissüsteem. Eurofisc on ELis juba tegutsev pettusevastase võitluse ekspertide võrgustik. Loodav süsteem võimaldab liikmesriikidel piiriülest tegevust käsitlevaid andmeid töödelda, analüüsida ja auditeerida ning tagada seeläbi, et riske hinnatakse võimalikult kiiresti ja täpselt. Selleks, et suurendada liikmesriikide võimekust piiriülest kaubavahetust kontrollida, võimaldavad ühisauditid mitme liikmesriigi maksuhalduritel moodustada pettusega võitlemiseks ühtse auditimeeskonna. See on eriti oluline e-kaubanduse sektori pettusejuhtumite korral.

Uued meetmed avavad maksuhalduritele ja Euroopa õiguskaitseasutustele uued kanalid, mille kaudu nad saavad piiriülese tegevuse kohta, mille puhul kahtlustatakse käibemaksupettust, edastada ja vahetada teavet selliste ELi tasandi asutustega nagu OLAF, Europol ja äsja loodud Euroopa Prokuratuur. Koostöö ELi tasandi asutustega võimaldab liikmesriike puudutavat teavet kontrollida Europoli ja OLAFi karistusregistritest ja andmebaasidest ning muu nende hallatava teabe põhjal, et tuvastada pettuse toimepanijad ja nende võrgustikud.

Maksu- ja tolliasutuste vahel teabe vahetamist täiustatakse veelgi. Teatava tollimenetluse korral saab kaupa, mis saabub väljastpoolt ELi ja mille lõppsihtkoht on mõni liikmesriik, tuua ELi mõne teise liikmesriigi kaudu ning seejärel käibemaksuvabalt edasi transportida. Sellisel juhul tuleb käibemaksu maksta üksnes siis, kui kaup lõppsihtkohta jõuab. ELi käibemaksusüsteemi selle põhimõtte eesmärk on hõlbustada ausate ettevõtjate jaoks kaubavahetust, kuid kahjuks on seda võimalik kuritarvitada, et suunata kaup mustale turule ja vältida käibemaksu tasumist. Uute normide kohaselt hakkavad kõikide liikmesriikide maksu- ja tolliasutused saabuva kauba kohta teavet jagama, samuti tugevdatakse asutustevahelist koostööd.

Ka autodega kauplemisel esineb pettusejuhtumeid, sest uute ja kasutatud autode suhtes kohaldatakse käibemaksusüsteemi erinevalt. Uusi või peaaegu uusi autosid, mille kogu ostusumma on maksustatav, on võimalik müüa kasutatud kaubana, mille puhul kohaldatakse käibemaksu ainult kasumimarginaali suhtes. Sellist liiki pettusega võitlemiseks saavad Eurofisci ametnikud juurdepääsu teiste liikmesriikide autoregistri andmetele.

Komisjoni ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Lisateave

Küsimused ja vastused käibemaksupettuse vastu võitlemiseks kavandatud vahendite kohta

Tegevuskava „Ühtse ELi käibemaksuala suunas“

Pressiteade ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Küsimused ja vastused ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Teabeleht ELi käibemaksueeskirjade reformi kohta

Küsimused ja vastused e-kaubanduse käibemaksu kohta

 

Pressiteate täistekst