Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon soovib kiirendada keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut

/estonia/file/transportjpg_ettransport.jpg

Transport
©EuroopaLiit

Euroopa Komisjon pakkus täna välja uute sõidu- ja veoautode keskmise CO2-heitega seotud uued eesmärgid, mis hakkavad kehtima vastavalt 2025. ja 2030. aastal. Komisjoni ettepaneku eesmärk on kiirendada üleminekut vähese heitega ja heitevabadele sõidukitele ning kindlustada ELi juhtrolli selles valdkonnas. Uute sõidu- ja veoautode keskmised CO2-heited peavad olema 2030. aastal 30% väiksemad kui 2021. aastal.

08/11/2017

„Oleme jõudnud kliimasõbralike majandusmuutuste ajastusse. Tänaste ettepanekutega luuakse tingimused selleks, et Euroopa tootjad saaksid olla ülemaailmsete energiaalaste muudatuste esirinnas, mitte mahajääjate hulgas. See ahvatleb neid tootma parimaid, keskkonnasõbralikemaid ja konkurentsivõimelisimaid autosid ning võitma uuesti tarbijate usalduse. See on suur samm õiges suunas: tänapäevane säästev Euroopa majandus, puhtam õhk meie linnades ning taastuvate energiaallikate parem integreerimine praegustesse ja tulevastesse energiasüsteemidesse,“ märkis energialiidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Maros Šefčovič.

Tänase keskkonnahoidliku liikuvuse paketiga pannakse ka selgelt paika, kuidas hakkab EL täitma Pariisi kliimaleppe alusel võetud kohustusi. Sellega edendatakse innovatsiooni uute tehnoloogiate ja ärimudelite vallas ning kõikide transpordiliikide tõhusamat kasutust kaubaveol.

„Käimas on ülemaailmne võidujooks keskkonnasõbralike autode väljatöötamises. See on pöördumatu ning Euroopa peab nüüd tegutsema, et seda ülemaailmset muutust suunata ja juhtida. Me vajame õigeid eesmärke ja õigeid stiimuleid. Selleks olemegi kehtestanud sõidu- ja veoautode CO2 meetmed, mis on julged, kulutõhusad ja jõustatavad. 2025. aasta vahe-eesmärkide abil alustame juba nüüd investeerimist. 2030. aasta eesmärkidega tagame nende investeeringute säilitamiseks stabiilsuse ja kindla suuna. Täna me investeerime Euroopasse ja vähendame saastust, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustust vähendada heiteid 2030. aastaks vähemalt 40%,“ selgitas kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete.

Tänane pakett sisaldab uusi CO2 norme, millega aidatakse tootjatel omaks võtta innovatsiooni ja tuua turule vähesaastavaid sõidukeid; keskkonnasõbralike sõidukite direktiivi, millega toetatakse riigihangete pakkumuste puhul keskkonnahoidliku liikuvuse lahendusi ning hoogustatakse seeläbi nõudlust ja keskkonnahoidliku liikuvuse lahenduste laialdasemat kasutuselevõttu; tegevuskava ja investeerimislahendusi alternatiivkütuste taristu üleeuroopaliseks kasutuselevõtuks; kombineeritud vedu käsitleva direktiivi läbivaatamist, millega edendatakse eri transpordiliikide (nt veoautod ja rongid) kooskasutust kaubaveos; bussiveoteenuste direktiivi, millega stimuleeritakse kaugbussiühenduste loomist kogu Euroopas, pakutakse eraautode kasutamise asemel alternatiivseid võimalusi ning aidatakse kaasa transpordi tekitatud heite ja teede ülekoormatuse vähendamisele; akusid käsitlevat algatust, mis on ELi integreeritud tööstuspoliitika jaoks strateegiliselt tähtis, kuna eesmärk on leiutada ja toota tulevikusõidukeid ja nende komponente ELis.

Kõnealune pakett on osa laiemast poliitilisest eesmärgist muuta Euroopa tööstus tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Vastavalt 2017. aasta septembris esitatud ELi tööstuspoliitika uuendatud strateegiale on komisjoni eesmärk aidata ELi tööstusel säilitada või saavutada liidripositsioon maailmas innovatsiooni, digiteerimise ja dekarboniseerimise valdkonnas.

 

Lisateave:

TEABEKIRI: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Küsimused ja vastused algatuste kohta, mis kaitsevad planeeti, avardavad tarbijate võimalusi ning kaitsevad tööstust ja töötajaid

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat: Keskkonnahoidliku liikuvuse pakett, sh komisjoni poolt vastu võetud dokumendid

Euroopa Komisjoni prioriteedid: Energialiit ja kliima

Kliimameetmete peadirektoraat: Ettepanek sõidu- ja veoautode 2020. aasta järgsete CO2 eesmärkide kohta

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat: Tööstuspoliitika

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Kaitstes planeeti

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Euroopa, mis kaitseb oma tööstust ja töötajaid

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Meie inimeste, planeedi ja Euroopa tööstuse heaks

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Euroopa, mis avardab oma kodanike võimalusi

 

Pressiteate täistekst