• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Just Transition Seminar

/estonia/file/just-transition_etjust transition

just transition

Üleminek kliimasõbralikule majandusele ei ole puhtalt siseriiklik probleem. See ei tule kuskil mujal paremini välja kui EL-is, kus üleminek süsinikdioksiidi netoheite viimisele nullini 2050. aastaks kujutab endast suurt väljakutset. Samas on see ka tohutu võimalus ajakohastada kogu majandust ning edendada selle kasvu, tööhõivet, tehnoloogia arengut ja sotsiaalset kaasatust.

Kuupäev: 
28/09/2021 - 17:00 - 18:30

Ümberkujundamine toimub kogu EL-is ja see on Euroopa riikide ühine väljakutse. Antud ürituse eesmärgiks on käsitleda erinevaid strateegiad ja lähenemisviise, sealhulgas praeguseid väljakutseid ja tõestatud lahendusi. 
 
Ekspertide paneeli modereerib Jüri Muttika (ajakirjanik, ERR).
Panelistid:
Hardi Murula, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht, 
Franziska Krüger, Saksi-Anhalti liidumaa riigikantselei struktuurimuutuste osakonna juhataja, 
Volko de Jong, Ülemaailse gaasivõrgualgatuse (GGNI) juhtivpartner ja Energy Delta Instituudi asutaja. 
 
Panelistid jagavad oma teadmisi ja arusaamu energiaalase ülemineku ja majanduse ümber-korraldamise toetamisest oma kodumaa näitel ning vastavad publiku küsimustele veebi teel ja koha peal. 
Kutsume Teid teisipäeval, 28. septembril kell 17.00 Narva kolledžisse või veebi vahendusel seda arutelu kuulama.
 
Üritusel on sünkroontõlge inglise keelest eesti ja vene keelde.  
 
Küsimusi arutelus osalejatele olete teretulnud esitama https://www.sli.do/ keskkonnas, sisestades parooli #JT2809

 

ENG:
The transition to a climate-friendly economy is not a purely national challenge. This is nowhere more apparent than in the EU, where the European Union’s transition to net-zero carbon emissions by 2050 is a big challenge, but also a massive opportunity to modernize the continent’s economy and promote growth, employment, technological advancement and social inclusion. Transformations are taking place across the EU and are a mutual European challenge. The goal of the event is to offer opportunities for exchange on different strategies and approaches, including current challenges and proven solutions.
 
Jüri Muttika (journalist, ERR) will moderate the knowledgeable panel: 
Hardi Murula, Head of development at the Association of Local Authorities of Ida-Viru County, 
Dr. Franziska Krüger, Head of the division for structural change at the chancellery of Saxony-Anhalt, 
Volko de Jong, Managing Partner at Global Gas Networks Initiative (GGNI) and founder of the Energy Delta Institute. 
They will share their knowledge and insights about supporting energy transition and economic transformation with examples from their own countries and answer questions from the live and online audience. 
We invite you to join the debate at Narva College or online on Tuesday, 28 September at 5 p.m.
 
Simultaneous translation ENG < > EST/RUS will be provided, for both live and online participants. 
 
You are welcome to submit questions to the discussion participants on https://www.sli.do/ by entering the password #JT2809
 


RUS:
Переход к экологически чистой экономике не может быть только национальной проблемой. Масштаб этой проблемы наиболее очевиден в ЕС, где переход Европейского Союза к нулевым выбросам углерода к 2050 году является не только трудной задачей, но также и огромной возможностью для модернизации экономики континента и содействия росту, занятости, технологическому прогрессу и социальной интеграции. Преобразования происходят по всей территории ЕС и задачи поставлены перед всем населением Европы. Цель мероприятия - предложить возможности для обмена мнениями о различных стратегиях и подходах, включая текущие проблемы и проверенные решения.
 
Юри Муттика (журналист, ERR) будет модерировать компетентную панель:
Харди Мурула, руководитель отдела развития Ассоциации местных властей Ида-Вирумаа, 
д-р Франциска Крюгер, руководитель отдела структурных изменений канцелярии Саксонии-Ангальт, 
Волко де Йонг, управляющий партнер Global Gas Networks Initiative (GGNI) и основатель Energy Delta Institute.
Они поделятся своими знаниями и идеями о проведении энергетического перехода и экономических преобразований на примерах своих стран и ответят на вопросы присутствующих лично и онлайн-аудитории.
 
Приглашаем Вас присоединиться к дискуссии в Нарвском колледже или онлайн во вторник, 28 сентября в 17:00.
 
Синхронный перевод ENG <> EST / RUS будет предоставлен для всех участников, присутствующих лично или онлайн.
 
Вы можете задавать вопросы участникам обсуждения на https://www.sli.do/, введя код # JT2809.