• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Ettevõtlus ja rahastamine

Eesti ettevõtete  jaoks kujutab Euroopa Liit endast hiigelsuurt, ligi 30 riigist koosnevat avatud turgu.

Euroopa Liidu siseturul on kauplemine kõikide liikmesriikidega nüüdseks peaaegu sama lihtne, kiire ja odav kui tegutsemine oma koduriigi turul.

EL pakub tervet rida teenuseid, mis aitavad teil oma ettevõtet luua või seda arendada. Loe lisaks Praktiline teave ettevõtluseks Euroopas.

Võimalik on taotleda ka rahalist toetust oma ettevõtte loomiseks või laiendamiseks.

Lisainfo:

Rahastamisvõimalused

"Erasmus noortele ettevõtjatele" programm alustavale ettevõtjale

Euroopa Liidu eelarve Eestis

Euroopa Liidu poliitikaga seotud rahastamisvõimalused Eestis :

Euroopa Liidu Struktuuritoetused aitavad ühtlustada regioonide arengutaset ning vähendada mahajäämust kõige ebasoodsamates piirkondades, kaasa arvatud maapiirkondades. Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond (ÜF).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet korraldab riiklike toetuste ning ELi põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmist, peab põllumajandusega seotud riiklikke registreid ja muid andmekogusid ning töötleb ja analüüsib nende andmeid.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist ning viib ellu rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodimüük ja toetuste vahendamine). Samuti on KIKist võimalik taotleda projektide elluviimiseks sihtotstarbelist keskkonnalaenu.

Loov Euroopa on uus kultuurivaldkonna toetusprogramm, mille eesmärgiks on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.