Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon esitas kevadised soovitused liikmesriikide majanduse tugevdamiseks

/estonia/file/getimagejpg_et_getimage.jpg

Euroopa Komisjon esitas täna 2017. aasta riigipõhised soovitused, mis sisaldavad igale liikmesriigile mõeldud majanduspoliitilisi suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks. 

22/05/2017

Üldiselt on ELi ja euroala majandus küllalt vastupidav, kuid siiski põhjustavad probleeme tootlikkuse aeglane kasv, kriisi tagajärjed, sealhulgas püsiv ebavõrdsus, ja peamiselt välisteguritest tingitud ebakindlus. Olukorra parandamiseks peaksid liikmesriigid kasutama ära majanduse elavnemisega kaasnevad võimalused ja viima ellu struktuurireformid, hoogustama investeerimist ja tugevdama riigi rahandust.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Majanduslikud suundumused on üldiselt positiivsed ja annavad meile võimaluse suurendada majanduse konkurentsi- ja vastupanuvõimet ning innovatiivsust. Esmatähtsaks tuleb pidada reforme, millega muudetakse majanduskasv kaasavamaks ja parandatakse tootlikkust. ELi majanduse taastumise tugevdamise ja jätkusuutlikkuse huvides tuleb ellu viia struktuurireformid, hoogustada investeerimist ja teostada vastutustundlikku eelarvepoliitikat.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis, et sel aastal pöörati analüüsis erilist tähelepanu ebavõrdsusele ning ütles: „Nüüd, kui majandus on tõusuteel, peame me silmas pidama seda, et nõuded oskustele muutuvad, ning looma uusi võimalusi neile, kellel vajalikke oskusi ei ole. Meil tuleb parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti. Kui tootlikkus kasvab, peaks kasvama ka palk. Ainult nii saame täita ühise eesmärgi – parandada meie kõigi elatustaset.“

Liikmesriikidele esitatavaid soovitusi kohandatakse igal aastal vastavalt seni tehtule ja muutunud olukorrale. Tänased soovitused põhinevad peetud aruteludel, riiklikel programmidel, Eurostati andmetel ja hiljuti avaldatud komisjoni 2017. aasta kevadprognoosil.

Eestil soovitatakse järgida oma eelarvepoliitikas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetava osa nõudeid. See tähendab, et 2018. aastal tuleks kinni pidada keskpika perioodi eelarve-eesmärgist. Eesti poolt esitatud stabiilsusprogrammi hinnangute kohaselt on Eestis 2017. aastal struktuurne ülejääk 0,2% ja 2018. aastal struktuurne puudujääk 0,5% SKP-st, mis jääb keskpika perioodi eelarve-eesmärgi piiresse. Kuid Euroopa Komisjoni ühtse metoodika alusel tehtud eelarvepositsiooni hinnangu kohaselt prognoositakse Eestile siiski 2017. aastaks puudujääki 0,1% SKPst ja 2018. aastaks 0,9% SKPst, mis on suurem defitsiit kui seatud keskpika perioodi eelarve-eesmärk.

Eestis on hästi toimiv tööturg, kuid sissetulekute ebavõrdsus on üks ELi suuremaid. Rikkaima 20% inimeste sissetulekute suhe vaeseima 20% inimeste sissetulekutesse kasvas 2012. aasta 5,4-lt 2015. aastaks 6,2-ni. Ebavõrdsuse suurenemise põhjuseks on kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kiire palgakasv, samas kui pensionäride, sotsiaaltoetustest ning töötutoetustest sõltuvate inimeste sissetulekud ei ole viimastel aastatel samas tempos suurenenud. Samal ajal vähenes sotsiaaltoetuste vaesust vähendav mõju 2010. aasta 36%-lt 2015. aastaks 22%-le. Seega ongi üks soovitustest Eestile tagada paremini sotsiaalse turvavõrgu piisavus. Lisaks soovitatakse Eestil võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks. Eeskätt tuleks selleks suurendada palkade läbipaistvust ja muuta vanemahüvitise süsteemi.

Samuti tuleks Eestil edendada erainvesteeringuid teadusuuringutesse, tehnoloogiasse ja innovatsiooni. Seda tuleks teha muu hulgas teadusasutuste ja ettevõtete koostööd tugevdavate meetmete kaudu.

Nüüd peaks nõukogu riigipõhised soovitused vastu võtma ning liikmesriigid need täielikult ja õigeaegselt rakendama.

 

Lisateave

Üldteatis: 2017. aasta Euroopa poolaasta: riigipõhised soovitused

Ülevaade sellest, milline on riikide olukord makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames ning stabiilsuse ja kasvu pakti täitmisel

Ülevaade 2017. aasta riigipõhistes soovitustes käsitletud probleemidest

2017. aasta riigipõhised soovitused

Pressiteate täistekst