• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Komisjoni sõnul peavad liikmesriigid põgenike ümberpaigutamise tempot veelgi tõstma

/estonia/file/p027059000502-989521jpg_etp027059000502-989521.jpg

Komisjoni tänase aruande kohaselt on 2017. aastal siiani ümber paigutatud peaaegu sama palju inimesi kui terve 2016. aasta jooksul ning kokku on praeguseks ümber paigutatud 18 418 inimest, neist 122 Eestisse. Jätkuvast edust hoolimata on praegune tempo siiski liiga aeglane, et saavutada seatud eesmärgid ja tagada kõigi ümberpaigutamise tingimustele vastavate inimeste ümberpaigutamine lähikuudel.

16/05/2017

„Siiani saavutatud tulemused tõendavad, et kui liikmesriigid näitavad üles tahet ja meelekindlust, siis on ümberpaigutamine võimalik. Ümberpaigutamiskava eesmärke ei saa saavutada ainult üksikute liikmesriikide panuse abil. Õiguslikku, poliitilist ja moraalset solidaarsust ei saa mitmeti tõlgendada. Kutsun liikmesriike, kes ei ole seda siiani süstemaatiliselt teinud, üles alustama viivitamata oma kohustuste täitmist,“ ütles Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos.

Enamik liikmesriike tegutseb nüüdseks aktiivselt ning võtab korrapäraselt kohustusi – ainsad liikmesriigid, kes ei ole veel kedagi ümber paigutanud, on Ungari, Poola ja Austria. Need riigid rikuvad seeläbi oma juriidilisi kohustusi, Kreeka ja Itaalia ees võetud kohustusi ning ei jaga õiglaselt vastutust. Lisaks sellele ei ole Tšehhi Vabariik peaaegu ühe aasta jooksul kavas osalenud.

Seetõttu on tänases aruandes esitatud soovitused suunatud peamiselt eespool nimetatud liikmesriikidele, kuid ümberpaigutamiskava tulemuslikumaks rakendamiseks esitatakse soovitusi ka teistele riikidele. Muuhulgas peaks komisjoni sõnul Eesti koostöös Itaaliaga leidma mõlemale poolele sobiva lahenduse täiendavate julgeolekuküsitluste korraldamise küsimuses, et alustada ümberpaigutamist võimalikult kiiresti.

Praegu on Kreekas registreeritud 12 400 ümberpaigutamise taotlejat ja see arv tõenäoliselt palju ei muutu, aga Itaalia peab ikka veel tagama, et registreeritakse kõik ümberpaigutamise tingimustele vastavad inimesed. Lisaks praegu Itaalias registreeritud 2500 ümberpaigutamise kandidaadile registreeritakse eeldatavasti peagi veel 700 inimest ning samuti 2017. aastal Itaaliasse saabunud rohkem kui 1100 eritrealast. Kuivõrd nendes kahes riigis viibivate ümberpaigutamise tingimustele vastavate inimeste koguarv on palju väiksem nõukogu otsustes ette nähtust on täiesti võimalik paigutada kõik tingimustele vastavad inimesed ümber 2017. aasta septembriks, kui liikmesriigid näitavad poliitilist tahet ja tegutsevad kindlameelselt, et täita ühised kokkulepped.

Ümberasustamise valdkonnas on liikmesriigid olnud edukamad: seni on 16 163 inimesele pakutud turvalist ja seaduslikku võimalust ümberasumiseks, mis moodustab rohkem kui kaks kolmandikku ELi ümberasustamiskavas kokkulepitud 22 504 inimesest.

Kuigi osa riike (k.a Eesti) on oma kohustuse juba täitnud, on ümberasustamisse panustatud erineval määral. Üheksa liikmesriiki (Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Horvaatia, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia) ei ole ümberasustamist veel alustanud.

Jätkuvalt suureneb ka Türgist toimuvate ümberasustamiste tempo ja ümber asustatud inimeste koguarv. Kuigi edu on märgatav, peaksid suurendama oma jõupingutusi liikmesriigid, kes on oma eesmärkide saavutamisest veel kaugel või kes ei ole ELi kava kohaselt ümber asustanud veel ühtegi inimest.

Lisateave

Teatis: kaheteistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

1. lisa: ümberpaigutamised Kreekast

2. lisa: ümberpaigutamised Itaaliast

3. lisa: ümberpaigutamised Itaaliast ja Kreekast

4. lisa: ümberasustamise hetkeseis

Pressiteate täistekst