Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon avaldas vahekokkuvõtte digitaalse ühtse turu elluviimisel tehtud edusammudest

/estonia/file/150325digitalagendajpg_et150325_digitalagenda.jpg

Euroopa Komisjon avaldas täna vahekokkuvõtte digitaalse ühtse turu strateegia kohta, milles antakse ülevaade saavutatud edust, kutsutakse Euroopa Parlamenti ja liikmesriike liikuma kiiresti edasi kõigi juba esitatud ettepanekutega ning pakutakse välja täiendavad meetmed veebiplatvormide, andmemajanduse ja küberjulgeoleku valdkonnas.

10/05/2017

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi sõnul on komisjon täitnud lubaduse esitada kõik peamised algatused digitaalse ühtse turu loomiseks. Nüüd peavad Euroopa Parlament ja liikmesriigid võtma need ettepanekud esimesel võimalusel vastu, et kogu Euroopas saaks luua uusi töökohti ja ettevõtteid ning tegelda innovatsiooniga. „Me tahame oma strateegiat ajakohastada, et võtta arvesse uusi ülesandeid ja tehnoloogiat. Vajame kogu ELi katvat küberturvalist taristut, et igaüks saaks kõikjal ja turvaliselt kasutada kiiret ühenduvust. Me oleme juba leppinud kokku ELi ranged normid isikuandmete kaitseks. Nüüd peame tagama mitteisikustatud andmete vaba liikumise, et saaksime kasutada võrku ühendatud autosid ja e-tervise teenuseid. Selleks et andmepõhisest majandusest suurimat kasu lõigata, on tarvis nii kõrgjõudlusega andmetöötlust kui ka digioskustega tööjõudu. Kõik need valdkonnad on Euroopa digitaalse tuleviku jaoks väga olulised,“ märkis asepresident.

Alates 2015. aasta maist on Euroopa Komisjon vastavalt digitaalse ühtse turu strateegias lubatule esitanud 35 seadusandlikku ettepanekut ja poliitilist algatust. Tänases vahekokkuvõttes on toodud välja kolm peamist valdkonda, kus on vaja täiendavaid ELi meetmeid: andmepõhine majandus, küberjulgeolek ja veebiplatvormid.

Andmepõhise majanduse valdkonnas valmistab komisjon ette seadusandlikku algatust mitteisikustatud teabe piiriülese vaba liikumine kohta (sügis 2017) ja algatust avalikele ja avaliku sektori rahastatud andmetele juurdepääsu ja nende taaskasutamise kohta (kevad 2018).

Küberjulgeoleku valdkonnas vaatab komisjon septembris 2017 läbi ELi küberjulgeoleku strateegia ja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) volitused, et viia need kooskõlla uue üleeuroopalise küberjulgeoleku raamistikuga. Komisjon kavatseb ka esitada täiendavaid meetmeid küberjulgeoleku standardite ning sertifitseerimise ja märgistamise kohta, et muuta ühendatud objektid turvalisemaks

Veebiplatvormide valdkonnas valmistab komisjon 2017. aasta lõpuks ette algatuse ebaõiglaste lepingutingimuste ja kaubandustavade kohta ettevõtjate äriplatvormides. Digitaalse ühtse turu raames on komisjon arendanud dialoogi eri veebiplatvormidega (nt ELi internetifoorum, tegevusjuhend ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks internetis ning vastastikuse mõistmise memorandum võltsitud kaupade internetis müümise kohta) ning kavatseb neid paremini koordineerida.

Lisateave

Küsimused ja vastused digitaalse ühtse turu strateegia vahekokkuvõtte kohta

Teabeleht: ülevaade digitaalse ühtse turu strateegia seisust

Teabelehed digimaailma töökohtade, tööalase konkurentsivõime, väljaõppe ja sotsiaalküsimuste edulugude kohta

Eurobaromeetri uuring „Suhtumine igapäevaelu digiteerimise ja automatiseerimise mõjusse“

Uuring eri sektorite oskuste kohta

Euroopa digitaalarengu aruanne koos ajakohastatud e-side aruande ja riikide teabelehtedega

 

Pressiteate täistekst