• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon avaldas Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu

/estonia/file/whitepaperpng_etwhite_paper.png

Euroopa Komisjon esitles täna Euroopa tulevikku käsitlevat valget raamatut, milles antakse ülevaade probleemidest ja võimalustest, mis Euroopat järgmisel kümnendil ootavad. Dokumendis on esitatud viis stsenaariumi selle kohta, milliseks võiks liit kujuneda aastaks 2025, sõltuvalt sellest, kuidas ta otsustab tegutseda.

01/03/2017

„60 aasta eest otsustasid Euroopa Liidule alusepanijad ühendada Euroopa maailmajao mitte relvade, vaid seaduse jõuga. Saame olla uhked selle üle, mida oleme toonasest kokkuleppest alates saavutanud. Isegi meie kõige süngem päev 2017. aastal on ikkagi palju helgem kui päevad, mille meie esiisad veetsid lahinguväljal. Rooma lepingute 60. aastapäev on sobiv aeg selleks, et 27 liikmest koosnev ühtne Euroopa kujundaks oma tulevikuvisiooni. See on tugevate juhtide, kokkuhoidmise ja ühiste otsuste aeg. Komisjoni valges raamatus on esitatud mitu erinevat teed, mille 27 riigi liit valida võiks. See on ühe teekonna algus, mitte lõpp, ja ma loodan näha ausat ja laiapõhjalist arutelu. Seejärel järgneb sisule ka vorm. Euroopa tulevik on meie kätes,“ sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

 

Valges raamatus vaadeldakse seda, kuidas Euroopa järgmise kümne aasta jooksul muutub, alates uue tehnoloogia mõjust ühiskonnale ja töökohtadele kuni globaliseerumisega seotud kõhkluste, julgeolekuprobleemide ja populismi tõusuni. Selles esitatud viis stsenaariumi heidavad põgusa pilgu sellele, milline võiks Euroopa Liit olla aastal 2025 sõltuvalt valikutest, mida Euroopa otsustab teha. Stsenaariumid hõlmavad väga mitmeid võimalusi ja on näitliku iseloomuga. Need ei välista üksteist ja ei ole ammendavad.

 

Esimene stsenaarium: Samamoodi edasi – EL 27 keskendub oma positiivse reformikava elluviimisele komisjoni 2014. aasta poliitiliste suuniste Euroopa uus algus ja 2016. aastal heaks kiidetud Bratislava deklaratsiooni vaimus. Selle stsenaariumi järgi võib 2025. aastaks olla olukord selline, et eurooplased sõidavad autonoomsete ja võrku ühendatud autodega, ent piiriületusel võib tulla ette probleeme, kuna kõik õiguslikud ja tehnilised takistused pole veel kadunud. Valdavalt saavad eurooplased piire ületada ilma kontrolliks peatumata. Range turvakontrolli tõttu tuleb lennu- ja rongijaama minna aegsasti enne väljasõitu.

 

Teine stsenaarium: Üksnes ühtne turg – EL 27 orienteerub järk-järgult ümber ühtsele turule, kuna liikmesriigid ei suuda aina enamates poliitikavaldkondades ühist keelt leida. Selle stsenaariumi järgi on 2025. aastal äriasjus või turistina reisides riigipiire raske ületada pidevate kontrollide tõttu. Välisriigis on keeruline tööd leida ning pensioniõiguste ülekandmine ühest liikmesriigist teise ei ole tagatud. Kui keegi peaks välismaal haigestuma, ootavad teda ees kopsakad arstiarved. Eurooplased on võrku ühendatud autode kasutamise suhtes ettevaatlikud, sest puuduvad kogu ELis kehtivad eeskirjad ja tehnilised standardid.

 

Kolmas stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – EL 27 jätkab samamoodi nagu seni, ent kui liikmesriigid seda soovivad, võivad nad teha tihedamat koostööd konkreetsetes valdkondades, nagu kaitseküsimused, sisejulgeolek või sotsiaalprobleemid. Tekib üks või mitu nn teotahtlikku koalitsiooni. 2025. aastaks võivad selle stsenaariumi järgi näiteks 15 liikmesriiki luua politseinike ja prokuröride üksuse, et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu. Julgeolekuteabe vahetamisel ei esine viivitusi, sest andmebaasid on omavahel täielikult ühendatud. Neis 12 liikmesriigis, kes on kokku leppinud vastutust käsitlevate õigusnormide ja tehniliste standardite ühtlustamises, kasutatakse võrku ühendatud autosid laialdaselt.

 

Neljas stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – EL 27 keskendub sellele, et saavutada valitud poliitikavaldkondades paremaid tulemusi, ja teeb vähem neis küsimustes, millel ei leita lisaväärtust olevat. Nimetatud juhul võib 2025. aastaks olla olukord näiteks selline, et Euroopa telekommunikatsiooniametil on õigus vabastada raadiosagedusi piiriüleste sideteenuste, näiteks võrku ühendatud autode jaoks. Samuti kaitseb ta mobiili- ja internetikasutajate õigusi kõikjal ELis. Uus Euroopa terrorismivastase võitluse amet aitab kahtlusaluste süstemaatilise jälgimise ja registreerimisega raskeid rünnakuid tõkestada ja ära hoida.

 

Viies stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – Liikmesriigid otsustavad kõiges võimu, vahendeid ja otsuste tegemist rohkem jagada. Euroopa tasandi otsused sünnivad kiiremini ning need viiakse ka kiiremini ellu. Selle stsenaariumi kohaselt võib 2025. aastaks juhtuda nii, et kui keegi tahab esitada kaebuse oma kodukohas kavandatava ja ELi rahastatava tuulepargi projekti kohta, ei jõua ta vastutava asutuseni, sest tal soovitatakse pöörduda vastava Euroopa ametkonna poole. Kuna olemas on selged ja kogu ELi hõlmavad vastutust käsitlevad õigusnormid, saab võrku ühendatud autodega sõita sujuvalt kogu Euroopas. Sõidukijuhid võivad olla kindlad, et on olemas ELi asutus, kes hoolitseb eeskirjade täitmise tagamise eest.

Valge raamat on Euroopa Komisjoni panus 25. märtsil toimuvasse Rooma tippkohtumisse, mille raames EL arutab nii oma viimase 60 aasta saavutusi kui ka 27 riigi liidu tulevikku. Valge raamatuga algab protsess, mille käigus ELi 27 liikmesriiki otsustavad liidu tuleviku üle. Mõttevahetuse soodustamiseks korraldab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja asjast huvitatud liikmesriikidega eri riikide linnades ja piirkondades rea väitlusi Euroopa tuleviku üle.

Lisateave

Euroopa Komisjoni valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Veebileht: 60 aastat ELi

Euroopa: 60 aasta pikkune ühine edulugu

President Junckeri kõne Euroopa Liidu olukorrast 2016: Teel parema Euroopa suunas, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi

 

Pressiteate täistekst