Navigation path

Nyheter om ESF

ESF – så ska man lyckas 2014–2020

05/02/2014

Vid uppstartskonferensen för ESF, som äger rum i Bryssel den 6–7 februari, ska det utredas vilken politik ESF kan och bör stödja mot bakgrund av de nya prioriterade investeringarna, samt hur ESF kan utnyttjas på nya sätt.

Syftet med evenemanget är att de mer än 80 miljarder euro som ESF ställer till medlemsstaternas förfogande under åren 2014–2020 ska kunna användas på ett mer effektivt och fungerande sätt. Kommissionen hjälper medlemsstaterna att använda ESF på bästa sätt, så att de blir mer inriktade på resultat och tillgången till finansiering blir lättare, särskilt för mindre stödmottagare.

Vid konferensen ska man se över hur ESF bäst kan stödja arbetet med att uppfylla de prioriteriade mål som fastställs i de landsspecifika rekommendationerna och i ståndpunktsdokumenten från kommissionens tjänsteavdelningar, och därmed hjälpa medlemsstaterna att nå Europa 2020-målen för minskning av arbetslösheten och fattigdomen.

Även den nyligen antagna europeiska uppförandekoden för partnerskap diskuteras. Den kommer att öka ESF:s möjligheter att påverka, genom att stärka partners som regionala, lokala, kommunala och andra offentliga myndigheter, fackföreningar, arbetsgivare eller icke-statliga organisationer i deras roller när projekt planeras, införs, övervakas och utvärderas.

En minimiandel

ESF spelar en grundläggande roll för att höja konkurrenskraften hos den europeiska arbetsstyrkan och i den europeiska ekonomin. Varje år hjälper ESF över 15 miljoner personer genom att uppgradera deras kunskaper, göra det lättare för dem att integreras på arbetsmarknaden, bekämpa socialt utanförskap och fattigdom och genom att höja effektiviteten i den offentliga förvaltningen. Av dessa skäl har det nu för första gången i sammanhållningspolitikens historia fastställts en minimiandel för ESF. 2014–2020 kommer anslagen till ESF att uppgå till minst 23,1 % av utgifterna för sammanhållningspolitik, något som effektivt sätter punkt för den gradvisa sänkning som gjorts av ESF:s andel de senaste 25 åren.

Andelen är ett obligatoriskt minimum. Hur stor andelen faktiskt blir avgörs av de svårigheter ett enskilt land behöver ta itu med sett till sysselsättning, social delaktighet, utbildning och förvaltning. De definitiva belopp som anslås till ESF under 2014–2020 kommer att offentliggöras så fort partnerskapsavtalen mellan kommissionen och varje enskilt land har antagits.

Minimiandelar för ESF per land

Land Minimiandel Minimianslag till ESF
(aktuella belopp i euro)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
EU28   80 323 039 055

Särskild uppmärksamhet på ungdomsarbetslöshet och social delaktighet

ESF kommer dessutom att ge målinriktad hjälp till unga, genom att höja beloppet till sysselsättningsinitiativet för ungdomar med minst 3,2 miljarder euro, till totalt 6,4 miljarder euro (aktuella belopp). Detta initiativ blir uteslutande till nytta för unga som varken arbetar eller studerar, i regioner med ungdomsarbetslöshetssiffror över 25 %. ESF och sysselsättningsinitiativet för ungdomar kommer att bidra där svårigheterna är mest akuta, och i synnerhet hjälpa medlemsstaterna att införa sina genomförandeplaner för ungdomsgarantin.

I varje land kommer minst 20 % av ESF-medlen att öronmärkas för social delaktighet. Det ska hjälpa personer med svårigheter och personer från missgynnade grupper att skaffa kunskaper och arbete och få samma möjligheter som andra att integreras på arbetsmarknaden. På det sättet kommer ESF avsevärt att bidra till EU:s mål att minska antalet fattiga.

Fokus på resultat

Att koncentrera finansieringen för att nå resultat är ett grundläggande inslag under perioden 2014–2020. ESF-finansierade inventioner kommer att vara fokuserade på ett begränsat antal prioriteringsområden, för att säkerställa en tillräckligt hög kritisk massa av medel som verkligen gör skillnad.

Partnerskapsavtalen för varje EU-land kommer snart att antas. Där beskrivs strategin, prioriteringarna och arrangemangen för att använda medlen på ett effektivt och fungerande sätt, så att EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla kan fullföljas. Efter avtalen följer de operationella programmen, med definierade prioriteringar där det beskrivs särskilda mål, och med fastställda konkreta anslag till ESF-interventionerna.