Navigation path

Aktuality týkajúce sa ESF

ESF: opatrenia na dosiahnutie úspechu v rokoch 2014 – 2020

05/02/2014

Pilotná konferencia o ESF, ktorá sa bude konať 6. až 7. februára v Bruseli, bude skúmať, ktoré politiky by ESF mohol a mal podporiť v rámci nových investičných priorít, ako aj to, akými novými spôsobmi by sa ESF mohol využívať.

Cieľom tejto udalosti je presadiť účinné a efektívne využívanie viac ako 80 miliárd EUR, ktoré majú členské štáty k dispozícii v období 2014 – 2020 od ESF. V tomto ohľade Komisia pomáha členským štátom zjednodušiť využívanie ESF tak, aby sa mohli viac sústrediť na výsledky a zjednodušuje prístup k financovaniu najmä pre malých príjemcov.

Konferencia bude skúmať, akým spôsobom môže ESF najlepšie podporiť dosiahnutie priorít stanovených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a stanoviskách Komisie k službám, a zároveň pomôcť členským štátom dosiahnuť ciele v oblasti zamestnanosti a zníženia chudoby stanovených v stratégií Európa 2020.

Bude sa diskutovať aj o nedávno prijatom Európskom kódexe správania v oblasti partnerstiev. Táto dôležitá inovácia prispeje k ďalšiemu maximalizovaniu vplyvu ESF a to tak, že sa počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov posilní úloha partnerov, ako sú napr. regionálne, miestne, mestské a ostatné verejné orgány, odborové organizácie, zamestnávatelia alebo mimovládne organizácie.

Minimálny podiel

ESF zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní konkurencieschopnosti európskej pracovnej sily a európskeho hospodárstva. ESF pomáha každý rok viac ako 15 miliónom ľudí zdokonaľovať si kvalifikáciu, jednoduchšie sa začleniť do trhu práce, odstraňuje sociálne vylúčenie a chudobu a posilňuje efektívnosť verejnej správy. Z tohto dôvodu bol prvýkrát v histórii politiky súdržnosti stanovený minimálny podiel pre ESF. V období 2014 – 2020 sa pre ESF vyčlenia prostriedky vo výške najmenej 23,1 % rozpočtu politiky súdržnosti, čím sa ukončí neustály pokles podielu ESF v uplynulých 25 rokoch.

Tento podiel predstavuje záväzné minimum. Konkrétny podiel bude stanovený na základe osobitných výziev a potrieb jednotlivých krajín pri riešení otázok v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a riadenia. Konečné sumy vyčlenené pre ESF na obdobie 2014 – 2020 budú známe až po tom, ako budú prijaté partnerské dohody medzi Komisiou a jednotlivými krajinami.

Minimálny podiel z ESF na krajinu

Krajina Minimálny podiel (%) Minimálny príspevok z ESF
(bežná cena v EUR)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
EÚ-28   80 323 039 055

Osobitná pozornosť venovaná nezamestnanosti mladých ľudí a sociálnemu začleneniu

ESF ďalej poskytne cielenú pomoc pre mladých ľudí prostredníctvom navýšenia iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí o minimálne 3,2 miliardy EUR na celkovú sumu 6,4 miliárd EUR (bežná cena). Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí podporí najmä mladých ľudí, ktorí nepracujú, nezúčastňujú sa vzdelávania ani odbornej prípravy v regiónoch s nezamestnanosťou mladých ľudí nad 25 %. ESF a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí budú konať tam, kde je tento problém najpálčivejší, a predovšetkým pomôžu členským štátom vykonať realizačné plány systémov záruk pre mladých ľudí.

V každej krajine sa na sociálne začleňovanie vyčlení z ESF minimálne 20 % prostriedkov. Ľuďom v zložitej situácii a príslušníkom znevýhodnených skupín sa tak umožní získať kvalifikáciu a prácu a tešiť sa z rovnakých možností, ako majú ostatní pri začleňovaní do trhu práce. Týmto spôsobom ESF významne prispeje k cieľu, ktorý si EÚ stanovila v oblasti zníženia počtu ľudí žijúcich v chudobe.

Zameranie sa na výsledky

Kľúčovým hľadiskom na obdobie 2014 – 2020 bude koncentrácia finančných prostriedkov na dosahovanie výsledkov. Zásahy financované z ESF sa budú zameriavať na obmedzený počet priorít s cieľom zabezpečiť dostatočne vysoké kritické množstvo financií na dosiahnutie skutočného vplyvu.

V partnerských dohodách, ktoré onedlho prijme každý členský štát EÚ, sa stanoví stratégia, priority a organizácia efektívneho a účinného využívania fondov, aby bolo možné napĺňať stratégiu Únie pre inteligentný, udržateľný a začleňujúci rast. Nadväzovať budú operačné programy, v ktorých sa stanovia priority s konkrétnymi cieľmi, a ktoré budú rozhodovať o konkrétnych príspevkoch na zásahy financované z ESF.